5 min

金剛經的智言慧語 455 佛說後五百歲持戒修福,能生信心,便能一念相應。果能聞經實信,塵境皆虛,不為所縛,便入般若之‪門‬ 聽師父說

    • Buddhism

金剛經的智言慧語 455 佛說後五百歲持戒修福,能生信心,便能一念相應。果能聞經實信,塵境皆虛,不為所縛,便入般若之門

Powered by Firstory Hosting

金剛經的智言慧語 455 佛說後五百歲持戒修福,能生信心,便能一念相應。果能聞經實信,塵境皆虛,不為所縛,便入般若之門

Powered by Firstory Hosting

5 min