12 min

S4第4集: 介紹巴拿馬咖啡豆 (咩係Geisha? 咩係紅標綠標? 點解咁貴?‪)‬ 啡Talk

    • Food

S4第4集: 介紹巴拿馬咖啡豆 (咩係Geisha? 咩係紅標綠標? 點解咁貴?)

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/ckpt8qqmhup4n0964ykz009pp
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckvyrg6dsroho08488srbk6jx?m=comment

聯絡我們:Contact@dungdungdungcast.com

Powered by Firstory Hosting

S4第4集: 介紹巴拿馬咖啡豆 (咩係Geisha? 咩係紅標綠標? 點解咁貴?)

小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/ckpt8qqmhup4n0964ykz009pp
留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/story/ckvyrg6dsroho08488srbk6jx?m=comment

聯絡我們:Contact@dungdungdungcast.com

Powered by Firstory Hosting

12 min