41 min

Ep.11a|魷魚遊戲:不評劇的劇‪評‬ 半夜微醺Drunkirk

    • Comedy Interviews

Ep.11a|魷魚遊戲:不評劇的劇評
Ep.11b|戀戀Drunkirk:如何討論前度

Youtube視像版:
Ep.11a|https://www.youtube.com/watch?v=T9dpW-QcnJk&t=318s
Ep.11b| https://www.youtube.com/watch?v=uy5E7X1TRcg&t=1s

各大Podcast :
Ep.11a|魷魚遊戲:不評劇的劇評
Apple:https://apple.co/3B81Rcs
Google: https://bit.ly/3FadMJd
KKBOX:https://bit.ly/2YiffN0
Firstory:https://bit.ly/3B33d8v
Spotify:https://spoti.fi/3D2Vgk6
Linktree:https://linktr.ee/drunkirk

Ep.11b|戀戀Drunkirk:如何討論前度

Apple: https://apple.co/3D2Vqbc
Google:https://bit.ly/3ux1d5O
KKBOX: https://bit.ly/2Yb6DXT
Firstory: https://bit.ly/3CWkDnI
Spotify:https://spoti.fi/3F8M7bF
Linktree:https://linktr.ee/drunkirk

一週工作尾聲,讓我們微醺一點。
眾人皆醉我更醉,微醺中更清楚面對自己、看見世界。
逢星期五晚上11點,使我們在死前多一點品味。
節目類型:一個坦誠尖酸的社會觀察、文化研究過程

支援小平台,敬希打賞,少少無拘:https://bit.ly/3kjmg8u
半夜微醺Drunkirk Youtube: https://bit.ly/3zzZ6PE

#半夜微醺 #Drunkirk #Podcast #廣東話Podcast #魷魚遊戲 #愛情 #劇評 #前度


Powered by Firstory Hosting

Ep.11a|魷魚遊戲:不評劇的劇評
Ep.11b|戀戀Drunkirk:如何討論前度

Youtube視像版:
Ep.11a|https://www.youtube.com/watch?v=T9dpW-QcnJk&t=318s
Ep.11b| https://www.youtube.com/watch?v=uy5E7X1TRcg&t=1s

各大Podcast :
Ep.11a|魷魚遊戲:不評劇的劇評
Apple:https://apple.co/3B81Rcs
Google: https://bit.ly/3FadMJd
KKBOX:https://bit.ly/2YiffN0
Firstory:https://bit.ly/3B33d8v
Spotify:https://spoti.fi/3D2Vgk6
Linktree:https://linktr.ee/drunkirk

Ep.11b|戀戀Drunkirk:如何討論前度

Apple: https://apple.co/3D2Vqbc
Google:https://bit.ly/3ux1d5O
KKBOX: https://bit.ly/2Yb6DXT
Firstory: https://bit.ly/3CWkDnI
Spotify:https://spoti.fi/3F8M7bF
Linktree:https://linktr.ee/drunkirk

一週工作尾聲,讓我們微醺一點。
眾人皆醉我更醉,微醺中更清楚面對自己、看見世界。
逢星期五晚上11點,使我們在死前多一點品味。
節目類型:一個坦誠尖酸的社會觀察、文化研究過程

支援小平台,敬希打賞,少少無拘:https://bit.ly/3kjmg8u
半夜微醺Drunkirk Youtube: https://bit.ly/3zzZ6PE

#半夜微醺 #Drunkirk #Podcast #廣東話Podcast #魷魚遊戲 #愛情 #劇評 #前度


Powered by Firstory Hosting

41 min