300 episodes

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 2 Ratings

THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG
✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam.
✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination.
✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught.
✅ Can decode the secret from tangible to invisible things around us.
✅ Provide the formula to get liberation from the three realm, to become a Buddha.

✉ TAN DIEU ZEN PAGODA ADDRESS
👉273 Chánh Hội Hamlet, Tân Mỹ Commune, Đức Hòa District, Long An Province, Viet Nam.
✉ ZEN RETREAT in CENTRAL VIETNAM
👉 Nhon Phu ward - Quy Nhon city - Binh Dinh Province
🌐 Website: https://www.zenzongmt.com, https://thientong.com, https://thientongmt.com
🌐 Youtube: https://www.youtube.com/c/SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG
🌐 Email: thientongmt@gmail.com
🌐 Mobile: 0916 01 66 27

#tandieu
#vietnam
#zenzong
#buddhism
#thientong
#nhattuthien

  Giải Đáp 3/9/2023: Chùa Thiền Tông Tân Diệu phúc đáp cho Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

  Giải Đáp 3/9/2023: Chùa Thiền Tông Tân Diệu phúc đáp cho Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 15/08/2023 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube:
  Ngày 15/8/2023: https://youtu.be/3hUQsvDHWM4
  Ngày 3/9/2023: https://www.youtube.com/watch?v=w_hfHFnwbbA
  ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/chu-chua-thien-tong-tan-dieu-tra-loi-cho-dao-phat-giao-hoa-hao.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 35 min
  Giải Đáp: 15/8/2023: Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời cho đạo Phật Giáo Hòa Hảo!

  Giải Đáp: 15/8/2023: Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời cho đạo Phật Giáo Hòa Hảo!

  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 15/08/2023 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/3hUQsvDHWM4
  ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/chu-chua-thien-tong-tan-dieu-tra-loi-cho-dao-phat-giao-hoa-hao.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 11 min
  Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học thiền tông

  Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học thiền tông

  77 Nếu thầy Nhân mất, làm sao để nhiều người vẫn theo học Thiền tôngCâu hỏi:
  Chúng tôi thấy khi về chùa Thiền Tông Tân Diệu, bà con Phật tử hân hoan đến để gặp và mong nghe bác Nguyễn Nhân đích thân giải đáp. Nhưng khi thấy bác Nguyễn Nhân không về chùa, bà con Phật tử rất buồn và không ở lại lâu. Vậy sau khi bác Nguyễn Nhân mất, phải làm sao để bà con yên tâm đặt câu hỏi về Thiền Tông?
  Trả lời:
  Thưa quý vị, về việc bác Nguyễn Nhân có về chùa Thiền Tông Tân Diệu nữa hay không, thì Nhân dân chúng tôi không biết. Bác Nguyễn Nhân nay đã già yếu lắm rồi. Bác Nguyễn Nhân đã trả lời những câu hỏi của chúng ta, gần 8.000 câu rồi. Còn gì để hỏi nữa.
  Người tu Thiền Tông như chúng ta hãy lấy cơ bản như sau để tu:
  Muốn Giác Ngộ: Thì tìm Giáo Lý của 6 pháp môn của Đạo Phật, học hết là Giác Ngộ rồi.Muốn Giải Thoát: Thì tìm cách tạo Công đức, học Công thức Đường Trở về Phật Giới, thành Phật.
  Bác Nguyễn Nhân đã để lại 1 tài sản của Đạo Phật vô cùng phong phú và quý giá, mà từ trước đến nay chưa có vị nào làm được.
  Chúng ta nên hết sức Trân Trọng.
  2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website
  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s
  ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 1 min
  Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109

  Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109

  76 Nhiệm vụ và hạnh nguyện Bồ tát trong phẩm Hương Tích 98 - 109Câu hỏi 1/12:
  Tiếp theo, các vị Bồ Tát ở nước Chúng Hương hỏi Ngài Duy Ma Cật:
  Bồ Tát ở cõi Ta Bà phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này để không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?
  Ngài Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát phải thành tựu 8 pháp ở nơi cõi này”, đó là:
  Pháp thứ nhất: Lợi ích chúng sanh mà không mong báo đáp.
  Pháp thứ 2: Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não.
  Pháp thứ 3: Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sanh.
  Pháp thứ 4: Lòng bình đẳng đối với chúng sanh, khiêm nhường, không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật.
  Pháp thứ 5: Những kinh chưa nghe, nghe không nghi.
  Pháp thứ 6: Không chống trái với hàng Thanh Văn.
  Pháp thứ 7: Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình. Ở nơi đó mà điều phục tâm mình.
  Pháp thứ 8: Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi của người, hằng nhứt tâm cầu các Công Đức.
  Xin được hỏi như sau:
  Thưa, như thế nào thì được gọi là Bồ Tát?
  Trả lời:
  Bồ Tát là vị gan dạ, hay giúp người khác, quên thân mình. Nên gọi là Bồ Tát.
  Câu hỏi 2/12:
  Thưa, ý nghĩa của 2 chữ Bồ Tát chỉ liên quan về tôn giáo hay còn ở phương diện nào khác nữa?
  Trả lời:
  Thưa quý vị, Bồ Tát là vị gan dạ, chỉ sử dụng trong Đạo Phật mà thôi. Nên trong Đạo Phật  thường hay sử dụng câu: 
  Bồ Tát Ma Ha Tát không sợ hiểm nguy, việc chi cũng làm quên đi thân mình, dù có thiêu đốt thân cũng không sao.
  Quý vị hãy nghe bài kệ:
  Trước, có Bồ Tát rất gan
  Thiêu mình để cứu hằng ngàn người nguy
  Tự mình làm đuốc soi đi
  Để cứu Đạo Phật lâm nguy tận cùng.
  Thế giới hết sức hãi hùng
  Năm châu bốn bể tôn sùng ngợi ca
  Đạo Phật Bồ Tát vị tha
  Lửa thiêng đốt cháy cả nhà họ Ngô.
  Câu hỏi 3/12:
  Thưa, 1 bậc Bồ Tát có bắt buộc phải thực hiện đủ 8 điều hay chỉ cần thành tựu 1 trong các điều như trên thôi ạ?
  Trả lời:
  Thưa quý vị, 1 vị Bồ Tát bắt buộc phải có các phần như sau:
  Phải gan dạ.Phải giúp đỡ mọi người oan khổ.Phải giúp đỡ chánh pháp của Vị Phật khi không được lưu hành tự do.
  Mời quý vị nghe bài kệ:
  Bồ Tát là những vị Anh Hùng
  Chánh Pháp lâm nạn phải cùng đứng lên
  Phá tan bọn dữ ngồi trên
  Chà đạp Chánh Pháp ngồi trên tiền vàng.

  Bồ Tát những vị hiên ngang
  Không sợ cường lực phá tan ngông cuồng
  Bồ Tát không sợ đau thương
  Chỉ vì Chánh Pháp mà luôn cứu nàn.

  Bồ Tát thị hiện thế gian
  Giúp cho

  • 15 min
  Phật Hương Tích dùng mùi hương dạy đạo

  Phật Hương Tích dùng mùi hương dạy đạo

  75 Phật Hương Tích dùng mùi hương dạy đạoCâu hỏi:
  Thưa, ở nước Chúng Hương, Phật Hương Tích dùng hương thơm để nói pháp. Ở cõi Ta Bà Phật Thích Ca dùng văn tự để nói Pháp. Xin giải thích điều này cho chúng tôi hiểu.
  Trả lời:
  Thưa quý vị, ở nước Chúng Hương, Đức Phật Hương Tích dùng hương thơm để nói pháp. Đức Phật Hương Tích sử dụng thuật truyền đạo bằng mùi hương, để nhiều người đến học.
  Còn ở cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca dùng văn tự để dạy Pháp, để nhiều người đến học.
  2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s
  ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: thientongmt@gmail.com
  ✅ Mobile: +84 916 01 66 27

  • 47 sec
  Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

  Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng Hương

  74 Tại sao thanh văn và bích chi không đến nước Chúng HươngCâu hỏi:
  Xin giải thích lại ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật?
  Ở nước Chúng Hương này tại sao chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?
  Trả lời:
  Ý 1: Giải thích ý nghĩa của các danh từ Thanh Văn và Bích Chi Phật:
  * Ý nghĩa của danh từ Thanh Văn: Người nghe âm thanh của tiếng nói mà ngộ Đạo, gọi là Thanh Văn.
  * Ý nghĩa của danh từ Bích Chi Phật: Người ngộ Tánh Phật chỉ 1 phần trong 6 căn, gọi là 1 phần giác, gọi là Bích Chi Phật.
  Ý 2: Giải thích vì sao ở nước Chúng Hương này chỉ có hàng Đại Bồ Tát, mà không có hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật?
  Nước Chúng Hương gọi là nước “Dân chúng thắp hương”, cũng gọi là nước của Đạo Cúng.
  Các vị hãy nghe bài kệ:
  Chúng Hương nước cúng Cô Hồn
  Bồ Tát vào nước Cô Hồn độ ra
  Thanh Văn tu pháp Thích Ca
  Trở về Phật Giới là ra Luân Hồi.
  Bích Chi chỉ tu chữ Thôi
  Thôi đi tất cả Luân Hồi không theo
  Thiền Tông tu pháp không theo
  Không theo vật chất, không theo Luân Hồi.

  Muốn hết Luân Hồi phải thôi
  Ngộ được Bích Chi Luân Hồi hết luôn
  Thế giới Vật chất nên Buông
  Bích Chi Buông được về nguồn Phật xưa.
  Như vậy, Bồ Tát là những vị gan dạ, đến nước Đạo Cúng, để độ những người tu theo Đạo Cúng này.
  Còn các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, những vị này tu Giải Thoát nên không đến nước Chúng Hương, tức nước Đạo Cúng, khói hương mịt mù. Nghĩa là các vị Thanh Văn và Bích Chi Phật, không đến Đạo Cúng này. Giống như những người tu Giải Thoát không đến nơi cúng Cô Hồn vậy.
  Các vị hãy nghe bài kệ:
  Người đời mê muội không khôn
  Trái Đất Ngũ Thú, Cô Hồn là Vua
  Mê muội cúng vua Cô Hồn
  Bích Chi Viên Giác, Cô Hồn đến chi?

  Thiền Tông xóa sạch Ngu si
  Giúp người Giải Thoát mà đi về Nguồn
  Người khôn phải nhớ luôn luôn
  Không mê không ngốc, Cô Hồn đừng theo.
  2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam
  DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

  Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:
  ✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s
  ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html
  Liên hệ:
  ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong
  ✅ Email: a href="https://my.captivate.fm/thientongmt@gmail.com" rel="noopener noreferrer"...

  • 3 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Joel Osteen, SiriusXM
Ascension
Tim Keller
Joseph Prince
Ascension
PastorRick.com

You Might Also Like

Web5ngay
Nguyễn Hữu Trí
Vietcetera
Sonoro | Conner Pe
Phật Học Nguyên Thuỷ
Tu Thân