1 hr 11 min

ถามอีกกับอิก TE 352 | เงินเฟ้อสูง, QE ลด ดอกเบี้ยเตรียมขึ้น ปรับพอร์ตยังไง‪?‬ ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ คุณธี ติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ.ฟิลลิป

ถามอีก กับ คุณธี ติยะชัย ชอง กรรมการผู้จัดการ บลจ.ฟิลลิป

1 hr 11 min