34 min

ถามอีกกับอิก TE 88 | เศรษฐกิจดิจิทัลจะไปทางไหน หลังโควิด-19 ถามอีก กับอิก Tam-Eig

    • Investing

ถามอีก กับ พี่ต้นสน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sea Group

ถามอีก กับ พี่ต้นสน ดร. สันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sea Group

34 min