27 min

ลิเบอร่าน การเมืองและเรื่องการมุ้ง | EP54 Theory of Love by นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

    • Relationships

สั้นๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม หมอปีย์อยากคุยเรื่อง “การเมืองกับความรัก” มีหรือที่ออมจะไม่สนอง ประเด็นนี้เลยร้อนแรงปุดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นคุยกัน ทั้งเรื่องความ Liberal และ Conservative ที่จะคุยกันรู้เรื่องจริงเหรอ
นอกจากนี้ ความเข้าใจในรัก ต่างความคิด ต่างน่าจะมองคนละมุมเข้าไปใหญ่ แถมมันยังเอี่ยวไปถึงเรื่อง Polygamy หรือ Monogamy ที่ว่าด้วยเรื่องรักเดียวใจเดียวหรือมากรักด้วย โอ้ว ได้ยินแบบนี้ ชักสนุกซะแล้วสิ!
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

สั้นๆ ไม่ต้องอ้อมค้อม หมอปีย์อยากคุยเรื่อง “การเมืองกับความรัก” มีหรือที่ออมจะไม่สนอง ประเด็นนี้เลยร้อนแรงปุดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นคุยกัน ทั้งเรื่องความ Liberal และ Conservative ที่จะคุยกันรู้เรื่องจริงเหรอ
นอกจากนี้ ความเข้าใจในรัก ต่างความคิด ต่างน่าจะมองคนละมุมเข้าไปใหญ่ แถมมันยังเอี่ยวไปถึงเรื่อง Polygamy หรือ Monogamy ที่ว่าด้วยเรื่องรักเดียวใจเดียวหรือมากรักด้วย โอ้ว ได้ยินแบบนี้ ชักสนุกซะแล้วสิ!
#SalmonPodcast #TheoryofLove #ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ #นายแพทย์ปีย์เชษฐ์โชติศักดิ์
Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

27 min