22 min

EP03 รักษามะเร็งแบบไม่ต้องเซ็งกับคีโมและฉายแส‪ง‬ โรคภัยใคร่รู้

    • Science

จากอีพีที่แล้ว เราคุยกันเรื่องการรักษามะเร็งยุคแรกเริ่มมาแล้ว ว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติและโรคมะเร็งเป็นอย่างไร
คราวนี้เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ และ ผศ.ดร.นพ. กิติพงศ์ สุนทราภา มาพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งคีโมและฉายแสง
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

จากอีพีที่แล้ว เราคุยกันเรื่องการรักษามะเร็งยุคแรกเริ่มมาแล้ว ว่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติและโรคมะเร็งเป็นอย่างไร
คราวนี้เอกพร ศรีสุขทวีรัตน์ และ ผศ.ดร.นพ. กิติพงศ์ สุนทราภา มาพูดคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทั้งคีโมและฉายแสง
#SalmonPodcast #โรคภัยใคร่รู้ #ภาพดีทวีสุข #เอกพรศรีสุขทวีรัตน์ #กิติพงศ์สุนทราภา

22 min

Top Podcasts In Science

THE STANDARD
ฟัง-มัน-เล่า
WiTcast
THE STANDARD
Hidden Brain, Shankar Vedantam
ยุทธนา ชาวงษ์