56 min

Journey Through Time ตอนที่ 4 แม่สะเรียง : เส้นทางล้านนาตะวันตก ไหว้พระธาตุ 4 จอม ยลถิ่นบ้านไม้งาม ตามวิถ‪ี‬ WiTcast

    • Science

Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการสำหรับตอนที่ 4 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอแม่สะเรียง : ภูมิทัศน์สายน้ำสาละวิน ดินแดนล้านนาตะวันตก(Western Lanna along Salween River Landscape)“เส้นทางล้านนาตะวันตก - ไหว้พระธาตุ 4 จอม – ยลถิ่นบ้านไม้งาม - ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน”

 TIME STAMPS

0:00 เปิดรายการ

1:58 แนะนำเส้นทางแม่สะเรียง

3:19 เล่าประวัติศาสตร์โดยรวมของล้านนา

6:15 การขยายอำนาจมาถึงแม่สะเรียง และประวัติท้าวลก

11:12 ร่องรอยทางโบราณคดี

11:53 หมื่นด้ามพร้าคด

13:26 ประวัติช่วงหลังล้านนา

17:21 จุดเด่นความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม

18:31 พระธาตุสี่จอม

20:30 การเข้ามาค้าขายของผู้คนหลายยุคสมัย

22:59 กลุ่มมุสลิมจากชมพูทวีป ถนนแหล่งพาณิชย์

26:04 ร่องรอยจากยุครุ่งเรืองของกิจการค้าไม้

29:19 แม่ฮ่องสอนสมัยรัชกาลที่ 5 มีการให้เลือกสักช้างเพื่อเป็นพลเมืองสยาม

32:11 จุดเด่นอื่นๆ ของแม่สะเรียง

35:07 ตลาดเช้าแม่สะเรียง

38:02 อุทยานสาละวิน อาคารปางไม้

39:44 แม่น้ำสาละวิน

42:51 ชาติพันธุ์ต่างๆ ในแม่สะเรียง คนลัวะ

45:34 ถ้ำธาราลอด น้ำพุร้อนแม่อุมลอง ดอยหว่ากลึโจ๊ะ  

 

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง

(ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Townรับฟังได้ทาง youtube

https://youtube.com/playl

Journey Through Time รายการที่จะเป็นเพื่อนเดินทางไปกับท่าน ผ่านกาลเวลาและม่านหมอกของดินแดนแม่ฮ่องสอน

คณะเดินทางประกอบด้วย นักโบราณคดี (อ.อิ๋ว รัศมี ชูทรงเดช) นักธรณีวิทยา (อ.ชัย ชัยพร ศิริพรไพบูลย์) นักประวัติศาสตร์ (อ.นุช นุชนภางค์ ชุมดี) และข้าพเจ้า แทนไท ประเสริฐกุล ผู้ดำเนินรายการสำหรับตอนที่ 4 นี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ อำเภอแม่สะเรียง : ภูมิทัศน์สายน้ำสาละวิน ดินแดนล้านนาตะวันตก(Western Lanna along Salween River Landscape)“เส้นทางล้านนาตะวันตก - ไหว้พระธาตุ 4 จอม – ยลถิ่นบ้านไม้งาม - ตามวิถีริมสายน้ำสาละวิน”

 TIME STAMPS

0:00 เปิดรายการ

1:58 แนะนำเส้นทางแม่สะเรียง

3:19 เล่าประวัติศาสตร์โดยรวมของล้านนา

6:15 การขยายอำนาจมาถึงแม่สะเรียง และประวัติท้าวลก

11:12 ร่องรอยทางโบราณคดี

11:53 หมื่นด้ามพร้าคด

13:26 ประวัติช่วงหลังล้านนา

17:21 จุดเด่นความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม

18:31 พระธาตุสี่จอม

20:30 การเข้ามาค้าขายของผู้คนหลายยุคสมัย

22:59 กลุ่มมุสลิมจากชมพูทวีป ถนนแหล่งพาณิชย์

26:04 ร่องรอยจากยุครุ่งเรืองของกิจการค้าไม้

29:19 แม่ฮ่องสอนสมัยรัชกาลที่ 5 มีการให้เลือกสักช้างเพื่อเป็นพลเมืองสยาม

32:11 จุดเด่นอื่นๆ ของแม่สะเรียง

35:07 ตลาดเช้าแม่สะเรียง

38:02 อุทยานสาละวิน อาคารปางไม้

39:44 แม่น้ำสาละวิน

42:51 ชาติพันธุ์ต่างๆ ในแม่สะเรียง คนลัวะ

45:34 ถ้ำธาราลอด น้ำพุร้อนแม่อุมลอง ดอยหว่ากลึโจ๊ะ  

 

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคู่มือและแผนที่ประกอบการเดินทาง

(ขออภัย ขณะนี้คู่มือยังจัดทำไม่เสร็จสมบูรณ์ เดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่จะนำมาแปะให้ครับ)ดนตรีบรรเลงประกอบเส้นทาง โดย อ.ศุภพร สุวรรณภักดี จากสถาบันสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

อัลบัม Album: MHS Uplifting Tunes, Vivid Reminiscence, and Misty Townรับฟังได้ทาง youtube

https://youtube.com/playl

56 min

Top Podcasts In Science

ฟัง-มัน-เล่า
Hidden Brain
KornKT
THE STANDARD
WiTcast
BBC World Service