632 ตอน

Podcast by Nyanavesk.online

Nyanvesk Podcast Nyanavesk.online

  • ศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ
  • 4.6 • 11 รายการจัดอันดับ

Podcast by Nyanavesk.online

  life radio :: สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหลาย (1) มนุษย์ จะพึ่งใคร

  life radio :: สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหลาย (1) มนุษย์ จะพึ่งใคร

  life radio :: สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากหลาย (1) มนุษย์ จะพึ่งใคร
  ------------------------------
  Life is worth caring & sharing.
  บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92
  สนทนากับ พระครูเมธังกร
  ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล
  ------------------------------
  ชวนฟังธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  - หมวด "ความเชื่อของคนไทย"
  https://www.papayutto.org/th/album-group/PA05
  ------------------------------
  Playlist LIFE radio
  https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMEPk-jkzhyEzoMtRJmT5Cv
  #LIFE​ radio​​​ #ไขปริศนาชีวิต​​​​ #LIFEstudies​​​
  ------------------------------
  Sound credit :
  Free music for non-commercial use by Paul Werner
  https://www.jamendo.com/artist/461414/paul-werner

  • 23 นาที
  Season 4 : EP 7 :: ตัวมีชื่อว่าเป็นพระ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกก็แค่คือกันกับหมอผี

  Season 4 : EP 7 :: ตัวมีชื่อว่าเป็นพระ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกก็แค่คือกันกับหมอผี

  Season 4 : EP 7 :: ตัวมีชื่อว่าเป็นพระ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูกก็แค่คือกันกับหมอผี
  อ่านหัวข้อ "นักบวชคือใคร คือผู้ทำอะไร ในความเข้าใจของประชาชน"
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ( ๗ มกราคม ๒๕๖๗)
  พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)

  ----------------------------------------------------------------

  02:18 อ่านหัวข้อ "นักบวชคือใคร คือผู้ทำอะไร ในความเข้าใจของประชาชน"
  29:40 สรุปเรื่อง ท่าทีของโยมที่พึงปฏิบัติต่อพระ
  37:52 สรุปเรื่อง ท่าทีของพระที่พึงปฏิบัติต่อโยม
  39:28 สรุปเรื่อง อุบาสกธรรม 7
  41:11 ความหมายของคำว่า “ภิกษุ” (ผู้ขอ, ผู้เห็นภัยในสังขาร)
  42:24 ชวนเจริญสติร่วมกัน

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dhamma_teaching_for_new_bhikkhus_lessons_1-4.pdf

  -------------------------------

  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล Season 4 ทุกตอน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfPCGpvmJaJf-qxTEI5nBYUP

  • 59 นาที
  Season 4 : EP 6 :: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติก็รมณีย์ เมื่อพระสงฆ์มีธรรมให้แก่ประชาชน

  Season 4 : EP 6 :: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติก็รมณีย์ เมื่อพระสงฆ์มีธรรมให้แก่ประชาชน

  Season 4 : EP 6 :: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติก็รมณีย์ เมื่อพระสงฆ์มีธรรมให้แก่ประชาชน
  อ่านหัวข้อ "ไม่ต้องพี่งพา ไม่ต้องอาศัย แต่อยู่เกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งไป"
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ( ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)

  ----------------------------------------------------------------

  01:28 พระพึ่งพาอาศัยโยม
  16:54 อ่านหัวข้อ "ไม่ต้องพี่งพา ไม่ต้องอาศัย แต่อยู่เกื้อกูลกัน ไม่ทอดทิ้งไป"
  29:34 สรุปประเด็น ชาวบ้านให้อามิสทาน พระภิกษุให้ธรรมทาน
  38:13 ท่านผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหน ที่นั้นไซร้ คือภูมิสถานอันรมณีย์
  42:01 ชวนฝึกลดกิเลส เจริญกุศล

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dhamma_teaching_for_new_bhikkhus_lessons_1-4.pdf

  -------------------------------

  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล Season 4 ทุกตอน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfPCGpvmJaJf-qxTEI5nBYUP

  • 58 นาที
  ธรรมตามอำเภอใจ : พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์ เกวลี)

  ธรรมตามอำเภอใจ : พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์ เกวลี)

  ธรรมตามอำเภอใจ
  วัดญาณเวศกวัน
  วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  แสดงธรรม โดย
  พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (พระอาจารย์ เกวลี)
  วัดป่านานาชาติ อุบลราชธานี
  ------------------------------------------------------

  02:52 เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้จิตใจตนเอง
  11:38 วิถีชีวิตในเมือง คลาดเคลื่อนจากธรรมชาติ
  18:52 ทำสมาธิ เพื่อให้ได้กำลังในการทำสิ่งที่ดี
  30:22 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ถ้าตนเองยังติดอยู่ในโคลน จะช่วยคนอื่นได้อย่างไร
  41:30 นำสิ่งต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตเกิดความสมดุลมาใช้

  ------------------------------------------------------

  Playlist ธรรมตามอำเภอใจทุกตอน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfPudwsaNwHgeOwsUBV4rpef

  • 49 นาที
  Season 4 : EP 5 :: ชีวิตพระใหม่ ได้เริ่มต้นอย่างนี้ ก็พอที่จะชื่นใจ ว่าเราได้บวชเรียนดี

  Season 4 : EP 5 :: ชีวิตพระใหม่ ได้เริ่มต้นอย่างนี้ ก็พอที่จะชื่นใจ ว่าเราได้บวชเรียนดี

  Season 4 : EP 5 :: ชีวิตพระใหม่ ได้เริ่มต้นอย่างนี้ ก็พอที่จะชื่นใจ ว่าเราได้บวชเรียนดี
  อ่านหัวข้อ "ได้ศีลเป็นพื้นแล้ว ทีนี้จะเอาจริงกับจิตใจและปัญญา"
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ( ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖)
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)

  ----------------------------------------------------------------

  00:53 ปาริสุทธิศีล ๔
  15:48 อ่านหัวข้อ "ได้ศีลเป็นพื้นแล้ว ทีนี้จะเอาจริงกับจิตใจและปัญญา"
  33:24 สรุปเรื่อง อปัณณกปฏิปทา ๓
  36:33 ชวนทบทวนศีลของตน แล้วเจริญจิตตภาวนา ปัญญาภาวนา ร่วมกัน

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dhamma_teaching_for_new_bhikkhus_lessons_1-4.pdf

  -------------------------------

  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล Season 4 ทุกตอน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfPCGpvmJaJf-qxTEI5nBYUP

  • 55 นาที
  Season 4 : EP 4 :: พอเข้าวัดพระศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต้องรู้ว่า จะบูชาอย่างไรดี

  Season 4 : EP 4 :: พอเข้าวัดพระศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต้องรู้ว่า จะบูชาอย่างไรดี

  Season 4 : EP 4 :: พอเข้าวัดพระศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต้องรู้ว่า จะบูชาอย่างไรดี
  อ่านหัวข้อ "บูชาอย่างไร"
  อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล ( ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖)
  พระครูเมธังกร (ปณต คุณวัฑโฒ)

  ----------------------------------------------------------------

  00:53 สรุปความ 3 ตอนแรกในโบสถ์ สู่บทเรียนเมื่อออกจากโบสถ์
  16:30 อ่านหัวข้อ "บูชาอย่างไร"
  26:27 สรุปเรื่อง อามิสบูชา และปฏิบัติบูชา
  36:45 ชวนปฏิบัติบูชา ร่วมกัน

  ----------------------------------------------------------------

  ศึกษาเพิ่มเติม :
  ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
  โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
  https://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dhamma_teaching_for_new_bhikkhus_lessons_1-4.pdf

  -------------------------------

  Playlist อ่าน ฟัง นั่ง เดิน เจริญกุศล Season 4 ทุกตอน
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfPCGpvmJaJf-qxTEI5nBYUP

  • 59 นาที

ความเห็นของลูกค้า

4.6 จาก 5
11 รายการจัดอันดับ

11 รายการจัดอันดับ

พ็อดคาสท์ยอดนิยมประเภทศาสนาและความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
dhamma.com
พุทธวจน
พุทธวจน
Luangpor Paisal Visalo‘s Podcast (ธรรมะ จาก หลวงพ่อไพศาล วิสาโล)
watpasukato
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Thammapedia.com
ศาลา13
sala13
Assabiqoon Publisher
สำนักพิมพ์อัซซาบิกูน