602 episodes

Монгол Телевиз мэдээний алба төлбөртэй мэдээ болон хаалтын гэрээ хийдэггүй болохыг албан ёсоор мэдэгдэхэд таатай байна.

Монгол Телевиз - "ОРГИЛ ЦАГ" мэдээллийн хөтөлбө‪р‬ MongolTV

  • News
  • 5.0 • 2 Ratings

Монгол Телевиз мэдээний алба төлбөртэй мэдээ болон хаалтын гэрээ хийдэггүй болохыг албан ёсоор мэдэгдэхэд таатай байна.

  9/28 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/28 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/28 Мэдээллийн хөтөлбөр


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mongoltv/message

  • 29 min
  9/23 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/23 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/23 Мэдээллийн хөтөлбөр


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mongoltv/message

  • 27 min
  9/22 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/22 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/22 Мэдээллийн хөтөлбөр


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mongoltv/message

  • 29 min
  9/21 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/21 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/21 Мэдээллийн хөтөлбөр


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mongoltv/message

  • 29 min
  9/27 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/27 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/27 Мэдээллийн хөтөлбөр


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mongoltv/message

  • 28 min
  9/26 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/26 Мэдээллийн хөтөлбөр

  9/26 Мэдээллийн хөтөлбөр


  ---

  Send in a voice message: https://anchor.fm/mongoltv/message

  • 28 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings