1 hr 32 min

(فصل یک-قسمت سه) حقوق و پرداخت الکترونیک (۱.۳‪)‬ پی منت چنل | Payment Channel

    • Science

در این قسمت موضوع مهم حقوق در پرداخت الکترونیک را مورد بحث قرار دادیم. موضوعی که در انتهای قسمت قبل به اهمیت اون پی بردیم. برای بحث در این خصوص، کمی به مفاهیم و کارکرد‌های علم حقوق اشاره کردیم. با نگاه به حس نارضایتی در جامعه وارد گفتگو شدیم.
اهمیت وجود ساختار حقوقی به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های وجود نظم رو در یک ساختار اجتماعی مطرح کردیم و در انتها به اهمیت وجود سواد حقوقی در بین افراد و خصوصا بازیگران صنعت پرداخت اشاره کردیم و با ذکر مثال‌ به بررسی بیشتر موضوع پرداختیم.

در این قسمت موضوع مهم حقوق در پرداخت الکترونیک را مورد بحث قرار دادیم. موضوعی که در انتهای قسمت قبل به اهمیت اون پی بردیم. برای بحث در این خصوص، کمی به مفاهیم و کارکرد‌های علم حقوق اشاره کردیم. با نگاه به حس نارضایتی در جامعه وارد گفتگو شدیم.
اهمیت وجود ساختار حقوقی به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های وجود نظم رو در یک ساختار اجتماعی مطرح کردیم و در انتها به اهمیت وجود سواد حقوقی در بین افراد و خصوصا بازیگران صنعت پرداخت اشاره کردیم و با ذکر مثال‌ به بررسی بیشتر موضوع پرداختیم.

1 hr 32 min

Top Podcasts In Science

Hidden Brain, Shankar Vedantam
Alie Ward
Neil deGrasse Tyson
Sam Harris
iHeartPodcasts
NPR