11 min

金剛經的智言慧語 427 有因必有果,言是名,為令眾生懍然於因果,雖性空而相有,絲毫不爽,不可逃‪也‬ 聽師父說

    • Buddhism

金剛經的智言慧語 427 有因必有果,言是名,為令眾生懍然於因果,雖性空而相有,絲毫不爽,不可逃也

Powered by Firstory Hosting

金剛經的智言慧語 427 有因必有果,言是名,為令眾生懍然於因果,雖性空而相有,絲毫不爽,不可逃也

Powered by Firstory Hosting

11 min