17 min

Cách đọc sách ngoại văn cho người mới bắt đầu Sinh ra từ ngõ

    • Personal Journals

Bạn muốn đọc sách tiếng Anh sao cho không nản, không buồn ngủ và hiệu quả? Tập podcast chia sẻ những cách để đọc sách tiếng Anh nói riêng và sách ngoại văn nói chung, một cách hiệu quả cho người mới.

Đọc bài viết tại: Cách đọc sách ngoại văn cho người mới bắt đầu

Liên hệ và tìm hiểu những nội dung từ Link Po: https://theblueexpat.com

Hướng dẫn thực hiện một kênh podcast: https://lampodcast.com

Tập podcast từng được đăng trên The Blue Expat 01/09/2019


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/po-link-nguyen/message

Bạn muốn đọc sách tiếng Anh sao cho không nản, không buồn ngủ và hiệu quả? Tập podcast chia sẻ những cách để đọc sách tiếng Anh nói riêng và sách ngoại văn nói chung, một cách hiệu quả cho người mới.

Đọc bài viết tại: Cách đọc sách ngoại văn cho người mới bắt đầu

Liên hệ và tìm hiểu những nội dung từ Link Po: https://theblueexpat.com

Hướng dẫn thực hiện một kênh podcast: https://lampodcast.com

Tập podcast từng được đăng trên The Blue Expat 01/09/2019


---

Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/po-link-nguyen/message

17 min