82 episodes

De Leidse Noot is een podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen we een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

De Leidse Noot Universiteit Leiden

  • Education

De Leidse Noot is een podcast van de Afdeling Burgerlijk Recht van de Universiteit Leiden. Wekelijks plaatsen we een eerste noot bij de jurisprudentie van de Hoge Raad op het gebied van het burgerlijk (proces)recht.

  81 - KlimaSeniorinnen tegen Zwitserland

  81 - KlimaSeniorinnen tegen Zwitserland

  Joska Lukkes spreekt met Julie Reynders over de klimaatzaak EHRM Verein KlimaSeniorinnen e.a./Zwitserland (nr. 53600/20). In dit arrest buigt het EHRM zich over de vraag of Zwitserland zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen door te weinig te doen tegen klimaatverandering.

  • 18 min
  80 - Cassatieberoep tegen tussenarrest

  80 - Cassatieberoep tegen tussenarrest

  In deze aflevering spreekt Marije Ploum met Niek Zondag over twee arresten van de Hoge Raad over ontvankelijkheid van partijen in cassatieberoepen tegen tussenarresten (ECLI:NL:HR:2024:57 & ECLI:NL:HR:2024:97). In het arrest van 19 januari 2024 (ECLI:NL:HR:2024:57) staat de vraag centraal of een beslissing in het dictum over een vordering tot volledige proceskostenveroordeling kwalificeert als een einduitspraak. Een week later, op 26 januari 2024 (ECLI:NL:HR:2024:97), wijst de Hoge Raad nog een arrest over deze ontvankelijkheidsproblematiek. Het draait in dit arrest om de vraag of een beslissing waardoor een wederpartij definitief uit het geding verdwijnt ook jegens de andere partij (die haar wederpartij dus kwijtraakt) als einduitspraak kan gelden.

  • 23 min
  79 - De onrechtmatige daad als risicoaansprakelijkheid

  79 - De onrechtmatige daad als risicoaansprakelijkheid

  Jan van Staalduinen en Niels Demper spreken over een op 12 januari jl. gewezen arrest over bouwschade in Eindhoven (ECLI:NL:HR:2024:17). Bij het plaatsen van een afzinkkelder ontstond schade aan een naastgelegen wijnhandel. Hoewel de bouwwerkzaamheden op een zorgvuldige wijze zijn uitgevoerd, ziet de Hoge Raad ruimte voor aansprakelijkheid van het bouwbedrijf.

  Enkele besproken bronnen in deze Leidse Noot:

  - Annotatie van P.J.J. van Buuren bij HR 18 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:AC4031 (Leffers/Staat) in AB Klassiek 2009, nr. 18;

  - J.B.M. Vranken (WPNR 1990/5953-5955) versus J.M. van Dunné (WPNR 1990/5976), A.G. Castermans (WPNR 1990/5976);

  - G.J.P. Molkenboer, Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag (diss. Utrecht), Zutphen: Uitgeverij Paris 2019 (open access bij Utrecht University Repository);

  - M.E. Franken, Over de grens van de onrechtmatige daad (diss. Leiden), Den Haag: Boomjuridisch 2022 (open access bij Leiden Scholarly Publications);

  - A.C.H. Franke, Schade en Risico (diss. Leiden), Den Haag: Boomjuridisch 2022 (open access bij Leiden Scholarly Publications).

  • 28 min
  78 - Vergoedingsrechten tussen informeel samenwoners

  78 - Vergoedingsrechten tussen informeel samenwoners

  Rick Weijers spreekt met Youri Cremers over een arrest van de Hoge Raad over de vraag in hoeverre informeel samenwoners een vergoedingsrecht jegens elkaar kunnen hebben - en zo ja, op welke grondslag? Zie HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1571.

  • 30 min
  77 - Uitleg van testamenten

  77 - Uitleg van testamenten

  In de eerste aflevering van 2024 spreekt Rick Weijers met Lotte Baas over HR 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1531. Dit arrest gaat over een erflater die in zijn laatste testament zijn ex-vrouw en (subsidiair) zijn broer tot enig erfgenaam heeft benoemd. Nadien is hij gehuwd met een tweede vrouw (de weduwe) en heeft hij met haar twee kinderen gekregen. Dient het testament aan de hand van art. 4:46 BW te worden uitgelegd omdat het testament gelet op deze veranderde omstandigheden onduidelijk is?

  • 39 min
  76 - Civielrechtelijk beslag en het strafrecht

  76 - Civielrechtelijk beslag en het strafrecht

  Youri Cremers spreekt met Rick Weijers over een arrest van de Hoge Raad over de vraag of het verkopen van aandelen waarop conservatoir beslag is gelegd, kan worden aangemerkt als een onttrekking aan het beslag als bedoeld in art. 198 lid 1 Sr (ECLI:NL:HR:2023:1527).

  • 38 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
The Rich Roll Podcast
Rich Roll
Digital Social Hour
Sean Kelly
TED Talks Daily
TED

You Might Also Like