12 episodes

این مجموعه برنامه رادیویی که توسط دو گوینده اجرا می‌گردد٬ قصد دارد در فضایی دوستانه با توجه به اینکه دنیا تحت تاثیر ویروس همه‌گیر کرونا قرار گرفته و تمامی انسان‌ها از این بابت زندگیشان دستخوش تغییراتی شده این اتفاق را فرصتی برای تغییر تلقی نماید و از ابعاد مختلف همچون اقتصادی، علم و تکنولوژی، محیط زیست، معنوی، پزشکی، مدیا، هنر و غیره بررسی نماید که چه تغییراتی در زندگی می توان ایجاد نمود و از این فرصت تاریخی برای اصلاح استفاده نمود. در هر قسمت یکی از ابعاد به شکل مصاحبه تهیه و تنظیم گردیده است.

Fardaye Donyaye Shisheyi | پادکست فردای دنیای شیشه ا‪ی‬ PersianBMS

  • Science

این مجموعه برنامه رادیویی که توسط دو گوینده اجرا می‌گردد٬ قصد دارد در فضایی دوستانه با توجه به اینکه دنیا تحت تاثیر ویروس همه‌گیر کرونا قرار گرفته و تمامی انسان‌ها از این بابت زندگیشان دستخوش تغییراتی شده این اتفاق را فرصتی برای تغییر تلقی نماید و از ابعاد مختلف همچون اقتصادی، علم و تکنولوژی، محیط زیست، معنوی، پزشکی، مدیا، هنر و غیره بررسی نماید که چه تغییراتی در زندگی می توان ایجاد نمود و از این فرصت تاریخی برای اصلاح استفاده نمود. در هر قسمت یکی از ابعاد به شکل مصاحبه تهیه و تنظیم گردیده است.

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۱۲ - جمع بندی

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۱۲ - جمع بندی

  این قسمت قصد دارد جمع بندی از کل مجموعه نماید و نشان دهد با اتحاد و مشارکت و همراهی می توان بر هر مشکلی فائق آمد.

  • 12 min
  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۱۱ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد علم و تکنولوژی

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۱۱ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد علم و تکنولوژی

  بعد علم و تکنولوژی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟

  • 13 min
  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۱۰ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد محیط زیست

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۱۰ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد محیط زیست

  بعد محیط زیست یکی از ابعاد مهم و اساسی در حفظ جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک فردی که در این زمینه با تجربه هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

  • 12 min
  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۹ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد اقتصادی

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۹ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد اقتصادی

  بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم و اساسی در شکل گیری جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های یک فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می شویم که آیا می توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

  • 13 min
  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۸ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد اجتماعی و آموزشی

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۸ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد اجتماعی و آموزشی

  بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟

  • 13 min
  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۷ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد معنوی

  فردای دنیای شیشه ای - قسمت ۷ - فردای دنیای شیشه ای با بُعد معنوی

  بعد معنوی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی انسانی است در این قسمت با شنیدن صحبت های فردی که در این زمینه با تجربه هستند متوجه می شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود ؟

  • 12 min

Top Podcasts In Science