27 episodes

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna👉cirkulární ekonomika

Podcasty VÚBP VUBP

  • Education

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna👉cirkulární ekonomika

  Cirkulární ekonomika a BOZP

  Cirkulární ekonomika a BOZP

  Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Cílem výzkumného úkolu je analýza potenciálních dopadů cirkulární ekonomiky a jejích principů (opětovné využití, recyklace, ekologický design atd.) na pracovní prostředí a podmínky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na současné systémy řízení BOZP a jejich připravenost na řešení specifických rizik souvisejících s cirkulární ekonomikou.
  Obecně by tento výzkum měl přispět k tomu, aby přechod na cirkulární hospodářství nepředstavoval rizika pro bezpečnost a zdraví pracovníků, ale naopak vytvořil příležitosti pro lepší pracovní podmínky v udržitelném prostředí.
   
  Účastníci podcastu: 
  Mgr. et. Mgr. Josef Senčík – výzkumný pracovník a vedoucí projektů řešených Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v. v. i. V rámci svého profesního zaměření se věnuje bezpečnosti práce, ergonomii a životnímu prostředí.Ing. Marek Nechvátal – výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje na bezpečnost práce, nanobezpečnost a sociologický průzkum.Ing. Petr Mrkvička – výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje na pracovní úrazovost a datové analýzy. Moderování podcastu se ujala Mgr. Jaromíra Kotíková, projektová manažerka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
  Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

  • 29 min
  BOZP a transformující se společnost

  BOZP a transformující se společnost

  Cílem výzkumného úkolu BOZP v transformující se společnosti je analýza trendů a nových výzev v oblasti BOZP v souvislosti se změnami v pracovním prostředí, technologiích a demografii se zaměřením na vnímání nových technologií zaměstnanci v našich podnicích.
  Obecně by měl výzkum v této oblasti přispět k zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro všechny pracovníky s ohledem na měnící se povahu práce a pracovního prostředí.
   Účastníci podcastu: 
  Mgr. et. Mgr. Josef Senčík – výzkumný pracovník a vedoucí projektů řešených Výzkumným ústavem bezpečnosti práce v. v. i. V rámci svého profesního zaměření se věnuje bezpečnosti práce, ergonomii a životnímu prostředí.Ing. Marek Nechvátal – výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje na bezpečnost práce, nanobezpečnost a sociologický průzkum.Ing. Petr Mrkvička – výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i. V rámci své profesní činnosti se zaměřuje na pracovní úrazovost a datové analýzy.  
  Moderování podcastu se ujala Mgr. Jaroslava Kotíková, projektová manažerka, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
  Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

  • 48 min
  Vzdělávání dobrovolných hasičů

  Vzdělávání dobrovolných hasičů

  Dobrovolní hasiči nám každý den pomáhají ve svém volném čase mimo své hlavní povolání. K tomu, aby nám mohli pomáhat, nestačí jen motivace, ale je nutná jejich odborná příprava a výcvik. Druhy mimořádných událostí, u kterých se můžeme s dobrovolnými hasiči setkat, je celá řada - od požárů domů, porostů, autonehod, povodní, a mnohé další. Příprava hasičů i jejich velitelů je časově náročná, a i přesto jsou tito hasiči plni zájmu se dále vzdělávat a rozvíjet se ve svém volném čase. Tyto poznatky a zkušenosti pak využívají ke zvýšení své bezpečnosti, ochrany zdraví, ale také pomoci druhým, efektivní a rychlé záchraně osob, zvířat a majetku. Poslechněte si další podcast a dozvíte se, jaké jsou požadavky na dobrovolné hasiče, jakým způsobem se vzdělávají a jaké jsou jejich potřeby v dalším rozvoji odborné přípravy. 
   Účastníci podcastu
  Ing. Pavel Haas – lektor Ústřední hasičské školy Jánské koupeledoc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák – lektor, zakladatel univerzit pro dobrovolné hasiče, bývalý děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství a docent Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO Ing. Kamila Kempná – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
  V podcastu zazněly tyto otázky
  ●       Kdo jsou dobrovolní hasiči a jaký je rozdíl mezi JSDH a SDH? 
  ●       Co musí zájemce splňovat, aby se mohl stát  dobrovolným hasičem? 
  ●       Jak probíhá odborná příprava?
  ●       Co lze zlepšit ve vzdělávání v přípravě dobrovolných hasičů? A  jak může pomoci digitalizace?
  @studio Jan Smolka
  Více informací k projektu: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=119
  Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

  • 23 min
  Stresové faktory u dobrovolných hasičů

  Stresové faktory u dobrovolných hasičů

  Během výkonu činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů jsou hasiči vystavováni různých fyzicky i psychicky náročným situacím. Tyto situace mohou mít dále vliv na budoucí akceschopnost hasičů, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu. O tom, jaký mohou mít vliv stresové situace na dobrovolné hasiče a jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto situace se dozvíte od pana Ing. Martina Röhricha. 
  Účastníci podcastu
  Ing. Martin Röhrich – BfB trainerIng. Kamila Kempná – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.V podcastu zazněly tyto otázky
  ●       Na co je třeba klást důraz při zvyšování bezpečnosti dobrovolných hasičů? 
  ●       Jakým způsobem reaguje tělo na stresory?
  ●       Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž?
  ●       Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů?
   
  Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

  • 23 min
  Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb

  Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb

  Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka.
  Výzkumný úkol se věnuje problematice BOZP u zaměstnavatelů jež poskytující sociální služby. V rámci tohoto projektu byla provedena celá řada terénních šetření, především kvalitativního charakteru. Na jejich základě byly identifikovány problematické oblasti. V případě terénních sociálních služeb tak nelze pominout téma fyzické bezpečnosti terénních pracovníků. Z tohoto důvodu byl natočen tento podcast, ve kterém je možné vyslechnout diskusi Petra Hanuše a Romana Štědrého. Jedná se o diskusi zástupce za oblast sebeobrany a za oblast terénní sociální práce.
  Účastníci diskuze podcastu:
  Mgr. Petr Hanuš, ředitel Sekce sociálních služeb, Sekce neziskových organizací a Sekce kultury, Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Vystudoval Sociálně právní akademii v Praze (1993) a Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1998). Jako sociální pracovník začal profesní kariéru na Lince bezpečí, kterou v letech 2000 až 2004 vedl. Od roku 2004 pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí převážně na odboru sociálních služeb v různých pozicích, nakonec jako ředitel odboru a zástupce náměstka ministra. Od roku 2014 pracuje jako ředitel sekce nestátních neziskových organizací a sekce sociálních služeb UZS. Současně od roku 2015 je ředitelem odborných sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Od roku 2012 je také předsedou sektorové rady pro veřejné služby a správu.Mgr. Roman Štědrý, vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Univerzitu Jana Amose Komenského. Jedná se o experta v oblasti sebeochrany, zvyšování odolnosti organismu, zvládání limitních situací. Působí také jako dlouholetý instruktor profesní sebeobrany a bojových umění zaměřený na taktické řešení, chování a výcvik limitních situací a zvyšování tělesné odolnosti. Dlouholetý instruktor bojové a instinktivní střelby, střelby pod tlakem. Certifikovaný člen a instruktor osobní ochrany s licencí I.A.P.P.A. (Mezinárodní asociace osobních strážců).Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol.
  Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

  • 44 min
  Změna klimatu, voda a BOZP

  Změna klimatu, voda a BOZP

  V současné době se klima mění nejrychleji, jak bylo, kdy zaznamenáno. Jako důsledek změny klimatu je právě extrémní počasí, tam lze zařadit např. zvýšení teploty nebo přívalové/bleskové povodně nebo jiné mimořádné události. 
  Z pohledu BOZP je zaměstnavatel povinen připravit své zaměstnance na mimořádné události, a zároveň vyhodnocovat a snižovat rizika mimořádných událostí. Jak je možné snižovat rizika a jak změna klimatu, BOZP a voda spolu souvisí? 
  To vše se dozvíte v našem podcastu z úst prof. Pavla Danihelky a Ing. Lubomíra Kříže.  
  Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

  • 38 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Do The Work
Do The Work
Mick Unplugged
Mick Hunt
TED Talks Daily
TED
Try This
The Washington Post