223 episodes

❀As an online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan Accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学)

✨Sponsor me a cup of coffee☕ ➡️(NTD)
https://reurl.cc/V836WR

惹认同我的理念和付出,欢迎经上方赞助或来信,谢谢
惹認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 ▪ Learn Manda Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師

  • Education
  • 4.4 • 7 Ratings

❀As an online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan Accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学)

✨Sponsor me a cup of coffee☕ ➡️(NTD)
https://reurl.cc/V836WR

惹认同我的理念和付出,欢迎经上方赞助或来信,谢谢
惹認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

  EP1-2 始計篇 Shǐ jì piān | 道者 dào zhě | 《孫子兵法》Sūn zi bīng fǎ | The Art of War

  EP1-2 始計篇 Shǐ jì piān | 道者 dào zhě | 《孫子兵法》Sūn zi bīng fǎ | The Art of War

  《孫子兵法》第一章 始計篇 2
  道者,令民於上同意,可與之死,可與之生,而不畏危也。
  天者,陰陽、寒暑、時制也。
  地者,高下,遠近、險易、廣狹、死生也。
  將者,智、信、仁、勇、嚴也。法者,曲制、官道、主用也。
  ---
  《孙子兵法》第一章 始计篇 2
  道者,令民于上同意,可与之死,可与之生,而不畏危也。
  天者,阴阳、寒暑、时制也。
  地者,高下,远近、险易、广狭、死生也。
  将者,智、信、仁、勇、严也。法者,曲制、官道、主用也。
  ----
  “Sūnzi bīngfǎ” dì yī zhāng shǐ jì piān 2
  Dào zhě, lìng mín yú shàng tóngyì, kě yǔ zhī sǐ, kě yǔ zhī shēng, ér bù wèi wēi yě.
  Tiān zhě, yīnyáng, hánshǔ, shí zhì yě.
  De zhě, gāo xià, yuǎnjìn, xiǎn yì, guǎng xiá, sǐshēng yě.
  Jiàng zhě, zhì, xìn, rén, yǒng, yán yě. Fǎ zhě, qū zhì, guān dào, zhǔ yòng yě.
  ----

  小額贊助支持本節目: https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent
  留言告訴我你對這一集的想法: https://open.firstory.me/user/ck9tcffevgslp08733bo2bgl7/comments

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我

  Instagram: @voice.mq
  合作: qilian.l@outlook.com


  Powered by Firstory Hosting

  • 2 min
  EP1-1 始計篇 Shǐ jì piān | 兵者 bīng zhě | 《孫子兵法》Sūn zi bīng fǎ | The Art of War

  EP1-1 始計篇 Shǐ jì piān | 兵者 bīng zhě | 《孫子兵法》Sūn zi bīng fǎ | The Art of War

  《孫子兵法》第一章 始計篇 1
  孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故經之以五,校之以計,而索其情

  -
  《孙子兵法》第一章 始计篇 1
  孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故之以五,校之以计,而索其情。

  -
  “Sūnzi bīngfǎ” dì yī zhāng shǐ jì piān 1
  sūn zǐ yuē: Bīng zhě, guózhī dàshì, sǐshēng zhī dì, cúnwáng zhī dào, bùkě bù chá yě. Gù zhī yǐ wǔ, jiào zhī yǐ jì, ér suǒ qí qíng.
  --------------------------------------------
  孫子說:戰爭是一個國家的頭等大事,關係到軍民的生死,國家的存亡,是不能不慎重周密地觀察、分析、研究。因此,必須通過敵我雙方五個方面的分析,七種情況的比較,得到詳情,來預測戰爭勝負的可能性。

  孙子说:战争是一个国家的头等大事,关系到军民的生死,国家的存亡,是不能不慎重周密地观察、分析、研究。因此,必须通过敌我双方五个方面的分析,七种情况 的比较,得到,来预测战争胜负的事情。

  Sun Tzu said: The art of war is of vital importance to the State. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry that can on no account be neglected.


  -----
  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ckt1b66gj81u00866p9jkvf8i?m=comment


  Instagram: @voice.mq
  合作: qilian.l@outlook.com


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  R27 (79-81) 和大怨- 信言不美| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R27 (79-81) 和大怨- 信言不美| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ckrc43725bv1u0984y1bdl452?m=comment


  Instagram: @voice.mq
  合作: qilian.l@outlook.com


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  R26 (EP 76- 78) 人之生也柔弱- 天下莫弱於水| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R26 (EP 76- 78) 人之生也柔弱- 天下莫弱於水| 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  柔弱章第七十六   
  人之生也柔弱,其死也堅強。萬物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故堅強者死之徒,柔弱者生之徒。是以兵強則不勝,木強則兵。強大處下,柔弱處上。

  天道章第七十七   
  天之道,其猶張弓與!高者抑之,下者舉之;有餘者損之,不足者補之。天之道,損有餘而補不足;人之道,則不然,損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下?唯有道者。是以聖人為而不恃,功成而不處,其不欲見賢。

  水德章第七十八   
  天下莫弱於水,而攻堅強者莫之能勝。以其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,天下莫不知,莫能行。是以聖人云:「受國之垢,是謂社稷主;受國不祥,是謂天下王。」正言若反。


  第 七 十 六 章
  人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 坚 强 。
  草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。
  故 坚 强 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。
  是 以 兵 强 则 灭 , 木 强 则 折 。
  强 大 处 下 , 柔 弱 处 上 。

  第 七 十 七 章
  天 之 道 , 其 犹 张 弓 欤 。
  高 者 抑 之 , 下 者 举 之 ﹔有 余 者 损 之 , 不 足 者 补 之 。
  天 之 道 , 损 有 余 而 补 不 足 。
  人 之 道 , 则 不 然 , 损 不 足 以 奉 有 余 。
  孰 能 有 余 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。
  是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 成 而 不 处 , 其 不 欲 见 贤 。

  第 七 十 八 章
  天 下 莫 柔 弱 于 水 , 而 攻 坚 强 者 莫 之 能 胜 , 以 其 无 以 易 之 。
  弱 之 胜 强 , 柔 之 胜 刚 ,天 下 莫 不 知 , 莫 能 行 。
  是 以 圣 人 云 :「 受 国 之 垢 , 是 谓 社 稷 主 ﹔受 国 不 祥 , 是 为 天 下 王 。 」


  Dì qīshíshíliù zhāng
  rén zhī shēng yě róuruò, qí sǐ yě jiānqiáng.
  Cǎomù zhī shēng yě róu cuì, qí sǐ yě kū kū.
  Gù jiān jiān zhě sǐ zhī tú, róuruò zhě shēng zhī tú.
  Shì yǐ bīng qiáng zé miè, mù qiáng zé zhé.
  Qiángdà chǔ xià, róuruò chù shàng.

  Dì qīshíqī zhāng
  tiān zhī dào, qí yóu zhānggōng yú.
  Gāo zhě yì yì zhī, xià zhě jǔ zhī﹔yǒuyú zhě sǔn zhī, bùzú zhě bǔ zhī.
  Tiān zhī dào, sǔn yǒuyú ér bǔ bùzú.
  Rén zhī dào, zé bùrán, sǔn bùzú yǐ fèng yǒuyú.
  Shú néng yǒuyú yǐ fèng tiānxià, wéi yǒu dào zhě.
  Shì yǐ shèngrén wéi ér bù shì, gōng chéng ér bù chù, qí bù yù jiàn xián.

  Dì qīshíbā zhāng
  tiānxià mò róu róuruò yú shuǐ, ér gōngjiān jiānqiáng zhě mò zhī néng shēng, yǐ qí wú yǐ yì zhī.
  Ruò zhī shèng qiáng, róu zhī shèng gāng, tiānxià mò bùzhī, mò néng xíng.
  Shì yǐ shèngrén yún:“Shòu guózhī biāo dù, shì wèi shèjì zhǔ﹔shòu guó bùxiáng, shì wéi tiānxià wáng.”  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ckra0x4uw1nkk08155q32dsut?m=comment


  Instagram: @voice.mq
  合作: qilian.l@outlook.com


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  R25 (EP 73- 75) 勇於敢則殺 - 民之饑 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R25 (EP 73- 75) 勇於敢則殺 - 民之饑 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  天網章第七十三   
  勇於敢則殺,勇於不敢則活。此兩者,或利或害,天之所惡,孰知其故?是以聖人猶難之。天之道,不爭而善勝,不言而善應,不召而自來, 繟然而善謀。天網 恢恢,疏而不失。
  第 七 十 三 章
  Dì qīshísān zhāng
  勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 。
  yǒngyú gǎn zé shā, yǒngyú bù gǎn zé huó.
  此 两 者 , 或 利 或 害 。
  Cǐ liǎng zhě, huò lì huò hài.
  天 之 所 恶 , 孰 知 其 故 。
  Tiān zhī suǒ è, shú zhī qí gù.
  是以聖人猶難之
  Shì yǐ shèngrén yóu nàn zhī
  天 之 道 ,不 争 而 善 胜 , 不 言 而 善 应 ,
  tiān zhī dào, bùzhēng ér shàn shèng, bù yán ér shàn yīng,
  不 召 而 自 来 , 繟 然 而 善 谋 。
  bù zhào ér zì lái, chǎn rán'ér shàn móu.
  天 网 恢 恢 , 疏 而 不 失 。
  Tiānwǎnghuīhuī, shū ér bù shī.
  ---
  司殺章第七十四   
  民不畏死,奈何以死懼之?若使民常畏死,而為奇者,吾得執而殺之,孰敢?常有司殺者殺。夫代司殺者殺,是謂代大匠 斲。夫代大匠斲者,希有不傷其手矣。
  第 七 十 四 章
  Dì qīshísì zhāng
  民 不 畏 死 , 奈 何 以 死 惧 之 。
  mín bù wèi sǐ, nàihé yǐ sǐ jù zhī.
  若 使 民 常 畏 死 , 而 为 奇 者 ,
  Ruò shǐ mín cháng wèi sǐ, ér wéi qí zhě,
  吾 得 执 而 杀 之 , 孰 敢 。
  wú dé zhí ér shā zhī, shú gǎn.
  常 有 司 杀 者 杀 。
  Cháng yǒusī shā zhě shā.
  夫 代 司 杀 者 杀 , 是 谓 代 大 匠 斲 ,
  Fū dài sī shā zhě shā, shì wèi dài dà jiàng zhuó,
  夫 代 大 匠 斲 者 , 希 有 不 伤 其 手 矣 。
  fū dài dà jiàng zhuó zhě, xīyǒu bù shāng qí shǒu yǐ.

  貴生章第七十五   
  民之饑,以其上食稅之多,是以饑。民之難治,以其上之有為,是以難治。民之輕死,以其上求生之厚,是以輕死。夫唯無以生為者,是賢於貴生。
   
  第 七 十 五 章
  民 之 饥 , 以 其 上 食 税 之 多 , 是 以 饥 。
  民 之 难 治 , 以 其 上 之 有 为 , 是 以 难 治 。
  民 之 轻 死 , 以 其 上 求 生 之 厚 , 是 以 轻 死 。
  夫 唯 无 以 生 为 者 , 是 贤 于 贵 生 。

  Dì qīshíwǔ zhāng mín zhī jī, yǐ qí shàng shí shuì zhī duō, shì yǐ jī. Mín zhī nán zhì, yǐ qí shàng zhī yǒu wèi, shì yǐ nán zhì. Mín zhī qīng sǐ, yǐ qí shàng qiúshēng zhī hòu, shì yǐ qīng sǐ. Fū wéi wú yǐ shēng wèi zhě, shì xián yú guì shēng.  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ckr1ml0h14jwz0864oznzi257?m=comment


  Instagram: @voice.mq
  合作: qilian.l@outlook.com


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min
  R24 (EP 70- 72) 吾言甚易知 - 民不畏威 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R24 (EP 70- 72) 吾言甚易知 - 民不畏威 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  懷玉章第七十   
  吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。夫唯無知,是以不我知。知我者希,則我者貴。是以聖人被 褐懷玉。

  不病章第七十一   
  知,不知,上;不知,知,病。聖人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。

  畏威章第七十二   
  民不畏威,則大威至。無 狎其所居,無厭其所生。夫唯不厭,是以不厭。是以聖人自知不自見,自愛不自貴。故去彼取此。
   

  第 七 十 章
  吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。天 下 莫 能 知 , 莫 能 行 。言 有 宗 , 事 有 君 。
  夫 唯 无 知 , 是 以 不 我 知 。知 我 者 希 , 则 我 者 贵 。是 以 圣 人 被 褐 而 怀 玉 。
   
  第 七 十 一 章
  知 不 知 , 尚 矣 ﹔ 不 知 知 , 病 也 。圣 人 不 病 , 以 其 病 病 。夫 唯 病 病 , 是 以 不 病 。

  畏威章第七十二   
  民不畏威,则大威至。无 狎其所居,无厌其所生。夫唯不厌,是以不厌。是以圣人自知不自见,自爱不自贵。故去彼取此。


  Dì qīshí zhāng
  wú yán shén yì zhī, shén yì xíng. Tiānxià mò néng zhī, mò néng xíng. Yán yǒu zōng, shì yǒu jūn. Fū wéi wúzhī, shì yǐ bù wǒ zhī. Zhī wǒ zhě xī, zé wǒ zhě guì. Shì yǐ shèngrén pī hè ér huái yù.

  Dì qīshíyī zhāng
  zhī bùzhī, shàng yǐ﹔bùzhī zhī zhī, bìng yě.
  Shèngrén bù bìng, yǐ qí bìng bìng.
  Fū wéi bìng bìng, shì yǐ bù bìng.

  Dì qīshí'èr zhāng
  Mín bù wèi wēi, zé dà wēi zhì.
  Wú xiá qí suǒ jū, wú yàn qí suǒ shēng.
  Fū wéi bùyàn, shì yǐ bùyàn.
  Shì yǐ shèngrén zì zhī bù zì jiàn﹔
  zì'ài bù zì guì. Gùqù bǐ qǔ cǐ.

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent

  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ckqrvqj1esijd0992pyj7o3he?m=comment

  Instagram: @voice.mq
  合作: qilian.l@outlook.com


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 min

Customer Reviews

4.4 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

Hsuperb ,

簡短精闢 short but good

把中國文學中最基本的經典,ㄧ章ㄧ節,用清楚動聽的白話講得簡單易懂。是現代匆忙人們接觸了解古文經典的好幫手。
Really easy to understand. Great help to learn about Chinese classics.

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
Law of Attraction SECRETS
Natasha Graziano
TED Talks Daily
TED
The Rich Roll Podcast
Rich Roll

You Might Also Like