229 avsnitt

Digitaliseringens podcast. För dig som är konsult, beställare eller intresserad av digitalisering (20 min/avsnitt) Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck. Intervjuer med konsulter och experter.

Effekten | digitalisering - kunskap Effekten.se

  • Näringsliv
  • 4,5 • 19 betyg

Digitaliseringens podcast. För dig som är konsult, beställare eller intresserad av digitalisering (20 min/avsnitt) Jonas Jaani guidar dig tillsammans med Micke Norbäck. Intervjuer med konsulter och experter.

  The Rise of AI Agents: Insights from Data & AI Experts (# 222)

  The Rise of AI Agents: Insights from Data & AI Experts (# 222)

  In this episode of Effekten, host Jonas Jaani dives into the world of AI agents with Joakim Wahlqvist (CTO Data & AI, Sogeti Global Portfolio), Arun Sahu (Global Technology Lead Data and AI, Sogeti), and Karl Fridlycke (Generative AI & Digital Transformation, Sogeti). The discussion centers on how AI agents—autonomous entities capable of observing their environment, making decisions, and taking actions—are poised to revolutionize various industries.  Joakim Wahlqvist emphasizes the need for businesses to move beyond pilot projects and fully implement AI agents, suggesting that 2024 is the year for widespread adoption. Arun Sahu provides a global perspective, highlighting the strategic importance of robust data infrastructure and ethical considerations in AI agent integration. He discusses how different industries are leveraging these systems to drive innovation and efficiency.  Karl Fridlycke shares practical examples of AI agents in action, from enhancing customer service to revolutionizing content creation. He illustrates their versatility and potential to handle complex tasks autonomously. The experts also address challenges such as data security, privacy concerns, and the necessity for workforce upskilling, offering guidance on navigating these hurdles.  Looking ahead, the panel explores emerging trends in AI agent technology, including multimodal agents capable of processing language, audio, and video inputs. They stress the importance of responsible AI development and ongoing dialogue between technologists, policymakers, and the public.  This episode of Effekten provides a comprehensive overview of the AI agent landscape, blending strategic insights with practical advice. It's a must-listen for business leaders, IT professionals, and anyone interested in the future of technology.  Effekten episode 222, 23:54 min  Joakim Wahlqvist: LinkedInCTO Data & AI, Sogeti Global Portfolio  Arun Sahu: LinkedInGlobal Technology Lead Data and AI, Sogeti  Karl Fridlycke: LinkedInGenerative AI & Digital Transformation, Sogeti  Jonas Jaani: LinkedInTeam Lead, Sogeti Sweden / Podcast Producer – Effekten podcast  Sogeti - Make a difference with AI - Production-ready AI https://www.sogeti.com/services/artificial-intelligence/  Video version:

  https://youtu.be/n1VQeg6hVeM

  More:  (function(z,a,g,o) { var o=z.createElement(a); var _=z.getElementsByTagName(a)[0];

  o.async=1; o.src=g+'?v='+(~~(new Date().getTime()/1000000)); _.parentNode.insertBefore(o,_);

  }) (document, 'script', 'https://app.zagomail.com/forms/embed.js');

  Add Effekten podcast to:  Apple Podcasts  Spotify:

  https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

  Are you our next guest? Email us at info(at)effekten(dot)se

  • 23 min
  Twin Transition – hållbar omställning. Conny Björnehall (# 221)

  Twin Transition – hållbar omställning. Conny Björnehall (# 221)

  I detta avsnitt av podcasten Effekten diskuterar Conny Björnehall och Jonas Jaani konceptet "twin transition", vilket innebär en kombination av digital transformation och hållbar omställning. Conny, från RISE (Digitalisering offentlig sektor), förklarar att twin transition handlar om att maximera fördelarna med både digitalisering och hållbarhet genom att dessa två krafter möts och fungerar som katalysatorer för varandra. Han betonar vikten av att förstå de grundläggande effekterna av twin transition för att kunna dra nytta av det och implementera det effektivt i organisationer.  Conny nämner att hållbar omställning inte bara handlar om ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social hållbarhet. Han ger exempel på hur digital teknik kan hjälpa till att uppnå klimatmål, såsom att minska koldioxidutsläpp genom optimering av transporter och energiförbrukning. Han betonar att digitalisering är avgörande för att lyckas med klimatomställningen.  Vidare diskuterar de hur vissa branscher, som energi- och transportsektorn, har kommit långt i sin twin transition genom att implementera digitala teknologier som stödjer hållbarhetsmål. Conny lyfter fram vikten av att ha en kontinuerlig medvetenhet om både hållbarhet och digitalisering och att integrera dessa i dagliga verksamheter.  Det är viktigt att bli nyfikna och intresserade av twin transition och att söka hjälp och stöd om det behövs, eftersom juridiska krav på området snart kan bli aktuella.  Conny Björnehall, Jonas Jaani (22:28)  Videoversion av avsnittet:

  https://youtu.be/JnbXZW19P9I

  Om Conny Björnehall:  Conny leder RISE fokusområde Digitalisering offentlig sektor. Fokusområdet är tvärdimensionellt och spänner över hela RISE och samlar ett stort nätverk av personer, kompetenser och miljöer.  Conny hjälper företag och organisationer med: Digitalisering, Digital transformation, hållbarhet, Digital etik, cybersäkerhet, uppkopplade enheter , smarta värdekedjor, smart hårdvara, sensorer, datainsamling, dataanalys, big data, och Twin transition  Conny har 25 års erfarenhet av att jobba med digitalisering, AI, digital transformation och hållbar omställning. Jag har hjälpt flera kommuner, företag regioner och myndigheter genom åren.  Länkar / mer information:  Programmet "Affärsdriven digitalisering för hållbar omställning" https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/affarsdriven-digitalisering-for-hallbar-omstallning  Kundcase "En mer hållbar byggbransch med IsoTimber" : https://www.ri.se/sv/en-mer-hallbar-byggbransch-med-isotimber  Digital mognad: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/digital-transformation-roadmap  Ekodesign: https://www.ri.se/sv/omstallningslyftet/kunskapsbibliotek/omstallningskunskaper/ekodesign-och-ekodesignhjulet  FHI – Framtidens hållbara industrier a href="https://viablebusiness.

  Säkerhet på det nya hybridkontoret. Lisa Köllerström, Erik Strandskog (# 220)

  Säkerhet på det nya hybridkontoret. Lisa Köllerström, Erik Strandskog (# 220)

  I detta avsnitt diskuterar Lisa Köllerström och Erik Strandskog från Canon den växande hotbilden som riktas mot mindre företag. Vi granskar behovet av förbättrad cybersäkerhet till följd av den ökade digitaliseringen, samt de utmaningar som följer med att hålla sig uppdaterad med regelverk såsom GDPR. Genom att ta upp framgångsrika fall av säker datahantering och integration av Internet of Things (IoT), samt vikten av kontinuerlig IT-säkerhetsutbildning för anställda, utforskar vi olika strategier för att minimera risker.  Vi sätter även fokus på de aktuella utmaningarna och hoten som är kopplade till säkerheten i hybridarbetsmiljöer och granskar potentiella lösningar och framgångsrika organisationer. Erik betonar den betydande ökningen av ransomware-attacker som riktar in sig på mindre företag med begränsade resurser, medan Lisa även tillägger att det finns en oro över de eskalerande IT-säkerhetsutmaningarna till följd av snabb digitalisering.  Vi utforskar även tekniska åtgärder såsom infrastrukturmodernisering och automatisering för att minimera risker, samt implementeringen av övervakningssystem för snabb upptäckt av incidenter. '  Det handlar om vikten av att följa regler och standarder som kan vara avgörande för att säkra digitaliseringsinsatserna och ger råd om bästa praxis relaterade till informationssäkerhet i moderna arbetsplatser.  Jonas Jaani, Lisa Köllerström, Erik Strandskog (22:56)  Videoversion av avsnittet:

  https://youtu.be/BKJjta0FTGs

  Länkar / mer information:  Lisa Köllerström  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lisa-k%C3%B6llerstr%C3%B6m-25771913/ E-post: lisa.kollerstrom@canon.se Mobil: +46739253515  Jobbar som produktchef för Canons mjukvaru- och tjänsteportfölj. Med vårt erbjudande hjälper vi företag att hantera sin information på ett säkert sätt genom att digitalisera affärsprocesser med tillhörande kritiska affärsdokument/ policys samt att automatisera flöden, t.ex orderprocesser med hjälp av Robotics (RPA).  Erik Strandskog  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/erik-strandskog-ba330424/  E-post: erik.strandskog@canon.se Mobil: +46739788688  Jobbar som produktchef där ansvaret är kring de produkter (hårda som mjuka) för arbetsplatsen. Tillsammans med Canons breda tjänsteutbud, egen service och implementation kan vi möta kunders utmaningar kring dokument- och informationshantering gällande spårbarhet, säkerhet och smidigare integrering mot kundens övriga system.   Länkar:  Informationssäkerhet: https://www.canon.se/business/serious-business/  Canon och informationssäkerhet: Canon – säkerhet för företag - Canon Svenska

  • 22 min
  GenAI – Användning, affärsvärde. Karl Fridlycke (# 219)

  GenAI – Användning, affärsvärde. Karl Fridlycke (# 219)

  Jonas Jaani intervjuar Karl Fridlycke, konsult på Sogeti, om ämnet Generativ AI. De diskuterar hur Generativ AI har revolutionerat teknologin och förändrat sättet vi interagerar med den.  Karl ger konkreta exempel på hur Generativ AI kan tillämpas, från textbaserad AI till video och även hur det kan förbättra processer som kundtjänst och dokumenthantering. De utforskar även utmaningar och möjligheter som företag och organisationer står inför när de implementerar Generativ AI, inklusive datasäkerhet, integritet och etiska frågor.  En diskussion om framtiden för Generativ AI och dess potential att göra skillnad, inte bara inom teknikens värld utan också inom områden som sjukvård och offentlig sektor.  Lyssna för att få insikter och inspiration om hur Generativ AI kan forma vår framtid.  Karl Fridlycke, Jonas Jaani (20:29)  Videoversion av avsnittet:

  https://youtu.be/yeFE3G-VklU

  Länkar / mer information:  George Colony, CEO of Forrester Research: The GenAI Imperative  Rapport / Generative AI in organizations  Alla avsnitt av digitaliseringens podcast Effekten  Prenumerera:  Apple Podcasts  Spotify:

  https://open.spotify.com/show/5Z49zvPOisoSwhwojtUoCm

  Är du vår nästa gäst? Maila oss på info(a)effekten(punkt)se

  • 20 min
  The perfect Agile Team. Peter Morris (# 218)

  The perfect Agile Team. Peter Morris (# 218)

  The world of Agile Teams, focusing on the transformative power of adopting agile methodologies in organizations. Our special guest, Peter Morris, an expert in fostering agile teams, shares invaluable insights into what constitutes an agile team, the importance of embracing change, and the pivotal role leadership plays in nurturing an environment conducive to agility.  Key Highlights:  - Understanding Agile Teams: Peter emphasizes that an agile team possesses both the capability and the intent to modify what they are delivering and how they are delivering it. The essence of agility lies in not just the ability to change but in the desire and readiness to do so.  - The Role of Fear and Ownership: Many teams appear agile but lack the genuine ability to adapt due to fear, lack of support from their environment, or absence of ownership. A truly agile team overcomes these barriers, driven by the determination to deliver value continuously.  - Leadership's Role in Agile Transformation: Peter discusses how vital it is for leaders to create an understanding and space within teams to address fears around delivery. It's about balancing the urgency of delivery with the critical evaluation of what needs to be delivered and how.  - Beyond Scrum: The Essence of Agile Teams: Through personal anecdotes, Peter illustrates how adherence to Scrum methodologies without deep reflection can miss the point of agility. Real agility involves introspection, ownership of value creation, and a collaborative spirit that feels like working as one towards common goals.  - The Agile Mindset: Peter stresses the importance of evolving from being just a coder to a product developer. This transition involves taking ownership of the product and its value to the customer, a crucial step for those aspiring to reach higher career heights.  - Agile Teams and Giggle Moments: A unique indicator of a genuinely agile team is the presence of "giggle moments" - instances where the team willingly steps over perceived boundaries or rules, showcasing a culture of ownership and innovation.  - Productivity and Fun: Peter shares evidence from his experience that teams which embrace agility not only enhance their productivity but also enjoy the process, challenging the misconception that professionalism and fun are mutually exclusive.  Peter unravels the layers of what makes an agile team truly effective. It's not just about following a set of practices; it's about fostering a culture of transparency, inspection, adaptation, and, importantly, a mindset geared towards continuous improvement and value creation for customers. The journey towards becoming an ideal agile team involves leadership that supports fear management, a team that embraces ownership, and a shared commitment to critically assess and refine their approach to work.  Peter Morris, Jonas Jaani (21:42)  Video version:

  https://youtu.be/3ItZAwRSdSg

  Links / more info:  Peter is an Expert Agile Coach who specialises in improving delivery by building teams that have a continuous improvement mindset. Peters' style is "people, people, people and process to taste" which reflects his goal to empower people without fixating on one strict way of working. Peter has a unique breadth and depth of experiences from a number of technical and business roles.  Linkedin: a href="https://www.linkedin.

  • 21 min
  SaaS för innovation och tillväxt. Monica Elgemark (# 217)

  SaaS för innovation och tillväxt. Monica Elgemark (# 217)

  Software as a Service (SaaS) med Monica Elgemark, delar med sig av sin insikt kring utmaningar, möjligheter och den nuvarande statusen för SaaS. Monica jobbar som Chief Marketing Officer på Oneflow och framhäver SaaS som en mogen och vedertagen bransch som fungerar som en katalysator för framgång inom olika sektorer, möjliggörande för företag att fokusera på sin kärnverksamhet genom att utnyttja specialiserade tjänster. Hon understryker vikten av innovation och kundcentrerad utveckling för att skapa värde och upprätthålla ett starkt partnerskap mellan SaaS-leverantörer och deras kunder.  SaaS kritiska rollen är att det finns kontinuerlig utveckling och anpassning av tjänster för att möta kundens föränderliga behov, där integration med andra system blir en nyckelfaktor för att skapa ett sömlöst och värdefullt ekosystem för användarna. Hon lyfter även fram säkerhet och dataskydd som centrala aspekter i den pågående hanteringen av kundrelationer och tjänster.  Lyssna till några praktiska exempel hur SaaS kan bidra till betydande effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar för företag, vilket understryker SaaS-modellens potential att revolutionera hur företag opererar och innoverar. Monica avslutar med att ge råd till företag som vill etablera sig inom SaaS, där hon betonar vikten av innovation, integration, kundkommunikation, och en ständig strävan efter förbättring.  Monica Elgemark, Jonas Jaani (23:19)  Videoversion av avsnittet:

  https://youtu.be/zT35zaJPwUI

  Länkar / mer information:  Om Monica Elgemark  Monica brinner för allt som rör digitalt, marknadsföring och kundcentricitet. Det återspeglas i hennes 20 års erfarenhet av ledarskap inom B2B och B2C, som täcker flera branscher i framkant av förändring och marknadsdisruption. Hon sätter alltid kunden i focus. Monica har drivit digitalisering inom telekom, demokratiserat sparande och investeringar för massmarknaden i Norden och format framtiden för digital upplevelse inom retail banking. Idag är Monica CMO på Oneflow, ett B2B SaaS bolag som hjälper företag att automatisera avtal från början till slut för snabbare processer, smartare beslut och förbättrad kundupplelvelse.  Med en omfattande bakgrund inom marknadsföring och digital tillväxt är hennes mål att få företag att nå sin fulla potential. Hon har ett flertal gånger byggt organisationer från grunden och drivit dess tillväxtresa och framgång. Genom att kontinuerligt utmana normaliteten har Monica kunnat driva förändring och innovation som har påverkat vardagen för privatkunder och företag positivt.  Monica anser att människor är drivkraften bakom varje framgångsrikt företag. Det är de som förverkligar idéer som kan accelerera en överlägsen a href="https://oneflow.com/blog/digitizing-customer-experience/" target="_bl...

  • 23 min

Kundrecensioner

4,5 av 5
19 betyg

19 betyg

JonJaa ,

UX föklarat enkelt

Tack Micke! Äntligen någon som sätter användaren i fokus och förklarar för mig vad UX är

Mest populära poddar inom Näringsliv

Framgångspodden
Acast
Placerapodden
Placerapodden
RikaTillsammans | Om privatekonomi & rikedom i livet
Jan och Caroline Bolmeson
The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
DOAC
Börspodden
Johan Isaksson & John Skogman
Analyspodden
Dagens industri

Du kanske också gillar

Kapitalet
Monopol Media AB
SvD Tech brief
Svenska Dagbladet
Sommar & Vinter i P1
Sveriges Radio
Det politiska spelet
Sveriges Radio
USApodden
Sveriges Radio
P3 ID
Sveriges Radio