300 episodes

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

Zamyslenia EVS Zamyslenia EVS

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 3 Ratings

Zamyslenia od popredných kazateľov ako Billy Graham, Greg Laurie, Martin Luther a iných.

  Spájaj – 30. november

  Spájaj – 30. november

  „Daj pozor na seba a na učenie.  V tom zotrvávaj,…“ (1 Tim 4:16)

  V hľadaní spôsobov ako preklenúť generačný rozdiel niet pochýb o tom, že my ako rodičia budeme musieť konať to, čo kážeme, a to stále viac a viac, aby sme svoje správanie zosúladili s naším kódexom viery.

  Žiadna matka nemôže od svojej dcéry požadovať, aby nespávala s kadekým, keď ona sama flirtuje a príležitostne sa spreneveruje svojmu morálnemu správaniu. Žiaden otec, ktorý sa zmieta medzi ťažkým sociálnym pitím a príležitostným pitím na pokraji alkoholizmu a ktorý nedokáže ráno predtým, než si zapáli cigaretu, povedať ani jedno pekné slovo, nemôže na svojho syna ustavične kričať, aby prestal s marihuanou, pretože je to cesta, ktorá často vedie k ťažkým drogám.

  Ak má mladšia generácia preukazovať úctu staršej či dokonca ju počúvať, dôslednosť, stálosť a svedomitosť, ktorá nevybočuje z normálu a udržiava kresťanský charakter, musia byť pri nej nevyhnutnosťou.

  Modlitba dňa

  Oči mladšej generácie vidia moje nepodarené správanie, Pane. Pomôž mi byť dobrým príkladom − takým, ktorý ju pritiahne k Tebe.

  • 2 min
  Jedinečne kompetentný – 29. november

  Jedinečne kompetentný – 29. november

  „Jozef mal tridsať rokov, keď stál pred faraónom, kráľom Egypta. Potom odišiel Jozef od faraóna a prešiel celým Egyptom.“  (1M 41:46)

  Jozef prešiel cestu od rozmaznaného mladíka cez vedenie panstva až po väzenie a stal sa druhým najmocnejším človekom na svete, ktorý mal na starosti zásobovanie Egypta potravinami.

  Krajinu postihol hladomor a Jozefovi bratia cestovali z Kanaánu do Egypta, aby nakúpili potraviny. Egypt bol jediným miestom, kde bolo jedlo, pretože Boh dal Jozefovi schopnosť vykladať faraónove sny. Jozef preto varoval faraóna, aby sa pripravil na budúcnosť.

  Keď prišli Jozefovi bratia, nespoznali ho, avšak on ich spoznal. A keď Jozef nakoniec odhalil svoju totožnosť, jeho bratia si mysleli, že sú mŕtvi.

  Jozef im však povedal:  „Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive… Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie.“ (1M 45:5,7)

  Boh môže a chce použiť skúsenosti z tvojho života, aby pomohol iným ľuďom. Odkedy náš syn Christopher odišiel k Pánovi, mám novú službu, o ktorú som nikdy nežiadal – a, úprimne povedané, ani som ju nechcel. Často slúžim ľuďom, ktorí stratili svojich blízkych, najmä deti.

  Nemám pre nich všetky odpovede, ale ukazujem im na Ježiša. A delím sa o niektoré veci, ktoré som sa v tomto procese naučil. Zistil som, že keď pomáham im, pomáha to vlastne mne.

  Apoštol Pavol napísal: „… ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.“ (2K 1:4)

  Boh si môže vziať to, čím si v živote prešiel, a použiť to na svoju slávu.

  • 3 min
  Máme Veľkňaza – 28. november

  Máme Veľkňaza – 28. november

  „Z povedaného je hlavné toto: máme takého Veľkňaza.“ List Židom 8: 1

  Vždy je nebezpečné obrátiť veci hore nohami. Platí to v živote ale aj v duchovnom živote. Keď sa niečo menej dôležité stane najdôležitejším, hlavná vec sa odsúva do úzadia.

  Ak si spasený Božou milosťou, Ježiš je tvoj Veľkňaz. Vykonáva službu za teba vo svojom nebeskom chráme. V porovnaní s tým je všetko ostatné druhoradé, pretože to je predpokladom tvojej spásy.

  Skôr, ako si bol spasený, tvojou najväčšou požiadavkou bola milosť. Ak by si ju nedostal, neprežil by si Boží súd. Aj keď si sa stal Božím dieťaťom, stále potrebuješ tú istú milosť. Ježiš musí prísť znova a znova. Musíš všetko prijať bez vlastných zásluh. Musíš si byť istý, že On stojí medzi tebou a Bohom, takže Boh vidí, že On ťa prikryl. Si skrytý v Ježišovi. Boh sa na teba pozerá s rovnakým potešením, s akým sa pozerá na svojho milovaného Syna.

  To je tá najdôležitejšia vec v tvojom živote.

  Aká je to sila, nechať hlavnú vec, aby bola tým, čím je. Všetky ostatné veci sú potom na správnom mieste. Už ťa viac neochromuje to, že nie si spokojný sám so sebou. Ježiš má zodpovednosť za všetko v tvojom živote. Zodpovednosť už nenesieš sám.

  Satan sa snaží všetkými možnými spôsobmi odviesť ťa od toho hlavného. Pre neho je druhoradé, čo ťa zamestnáva, kým to nie je Ježiš ako tvoj Spasiteľ a Vykupiteľ. Nenechaj sa oklamať. Pridŕžaj sa toho, čo je rozhodujúce. Zostávaj v Ňom! Tak budeš stáť na základe, ktorý vydrží – aj keď prídu obavy, nepokoj a strach.

  Záležitosť tvojej spásy je vyriešená v nebi pred Božím trónom. V tomto momente stojí Ježiš pred trónom namiesto teba. Tvoja spása závisí od Neho. On je tvoj Zástupca. Môžeš byť celkom v pokoji. Tvoj prípad vyhral. Nikdy sa to nezmení. Ježiš za to ručí.

  • 3 min
  Posledné miesto – 27. november

  Posledné miesto – 27. november

  „…sadni si na posledné miesto…“ Evanjelium podľa Lukáša 14:10

  Pán Ježiš bol na hostine u jedného z popredných farizejov. Tam si všimol, ako si hostia vyberajú tie najčestnejšie a popredné miesta pri stole. Vtedy im povedal podobenstvo. Medzi inými aj slová: „Keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto.“

  Prečo bolo také dôležité sedieť pri stole na poprednom mieste?

  Ľudia dostávali miesto podľa toho, za akých bohabojných boli považovaní. Sadnúť si na najpoprednejšie miesta znamenalo vlastne získať ’potvrdenie’ o bohabojnosti.

  Keby sme nemali použiť podobenstvo, tak by sme mohli slová Pána Ježiša preložiť takto: Nedávaj sám sebe vysvedčenie, že si bohabojný.

  Toto Slovo je aktuálne aj dnes. Človek si nesadá na vyvýšené miesto, toho sa varuje. Ale chváliť sa tým, ako ho Boh používa, to vie. Rozpráva o veľkých veciach, ktoré ako kresťan zažil. Rozpráva o svojich daroch, o duchovnom vyzretí a predstavuje sa ako niekto, kto má iným čo dať. Niečo, čo oni ešte nezažili. Takéto správanie predstavuje to isté, ako správanie ľudí, keď si vyberali popredné miesta.

  Nedávaj sám sebe vysvedčenie, že si bohabojný!

  Kto sa ponižuje, bude povýšený – hovorí Pán Ježiš.

  Ponížiť sa, to znamená zaujať miesto, ktoré nám patrí. Znamená to poznať pravdu o svojom hriechu a byť si vedomý toho, že človek v sebe nemá žiadnu česť ani bohabojnosť. Všetka česť a sláva človeka leží v Pánovi Ježišovi.

  Len Ním – Ním samým – sa môžeme chváliť.

  „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánu.“ (1K 1:31)

  • 2 min
  Čisté srdcia – 26. november

  Čisté srdcia – 26. november

  „Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus,“ (F 2:5)

  Nie je možné žiť čisté životy, pokiaľ nemáme čisté srdcia. V dnešnej dobe sa veľa ľudí snaží najprv strihať a až potom merať. Učia staré falošné srdce čistotu motívov, túžob a skutkov! Niet divu, že sme napriek našim vychvaľovaným vedomostiam a psychologickým prístupom morálne zlyhali.

  Čisté motívy, túžby a skutky pochádzajú z čistých sŕdc. Čisté srdcia sa budú podobať na Krista. Božou túžbou je, aby sme boli pretvorení na Kristov obraz. Ak v nás Kristus žije, a naše telá sa stali príbytkom Ducha Svätého, je čudné, že by sme mali byť ako On?

  Modlitba dňa

  Očisti moje srdce a urob ho domovom Tvojho Ducha, Pane.

  • 1 min
  Bude tam – 25. november

  Bude tam – 25. november

  „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ž 91:1-2)

  Ako pastor som absolvoval príliš veľa pohrebných obradov za deti. Pozeral som sa na rodičov sediacich v prvom rade a snažil som sa nájsť tie správne slová, ktoré by im priniesli útechu. Predtým, ako náš syn Christopher odišiel do neba, odchádzal som z týchto bohoslužieb s myšlienkou: „Dúfam, že sa mi to nikdy nestane, pretože ak by sa to stalo, myslím, že by som to nezvládol.“

  Neskôr sa to jedného dňa stalo aj mne. Odrazu sme boli rodičia, ktorí sedeli v prvom rade na pohrebnom obrade. Môžem ti povedať nasledovné: Bez ohľadu na to, čím si prechádzaš, Boh tam bude pre teba a s tebou.

  Možno si videl niekoho, kto prechádzal ťažkosťami, a pomysleli si si: „Nemyslím si, že by som to zvládol.“ Teraz ešte nemáš silu, ktorú by si potreboval na to, aby si to zvládol. Ale Boh ti dá to, čo potrebuješ, keď to budeš potrebovať – nie nevyhnutne predtým a určite nie potom.

  Boh nás nie vždy vyslobodí z našich okolností. Boh nie vždy odstráni problémy. Ale môžeme Ho oslavovať napriek našim problémom.

  Sú aj také chvíle, keď Boh v našom živote dopustí ťažkosti, aby mohol zasiahnuť a vyslobodiť nás z nich, a ľudia budú žasnúť. Možno ťa Pán chce z niečoho uzdraviť alebo z niečoho vyslobodiť. Postihnutie sa môže zmeniť na schopnosť, keď ho vložíme do Božích rúk. Nevýhoda sa môže zmeniť na výhodu.

  Stala sa ti v živote nejaká tragédia alebo problém, ktorý si získal tvoju pozornosť? Volaj na Pána a On ťa ochráni. V niektorých prípadoch ťa môže dokonca zachrániť.

  Nech sa v živote nachádzaš kdekoľvek, Boh je pripravený zasiahnuť a utešiť ťa. Je pripravený priniesť nádej. Musíš však k Nemu prísť.

  • 3 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

JCC Prague
Jordan & Milena Ciciotti
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Mišel M
TV LUX
Wild at Heart

You Might Also Like

Slovenské evanjelizačné stredisko (evs.sk)
Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň
José & Janči
Forbes Slovensko
Denis a Patrik Kováč
SME.sk