52 min

台文通訊讀冊會第14‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年06月20日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, A-bêng, Àm-kong-chiáu

讀冊內容
第一篇:
TBTS 30 Tang: Tiuⁿ Ho̍k chû (張復聚醫生)
- 台文通訊特刊--261頁
- 無線頂
讀冊ê人:A-chhiu, Tân Lō͘, Liông-chì, Niau-tāu, Àm-kong-chiáu

第二篇:
台文運動是啥物?為啥物?-- 陳雷
- 台文通訊特刊--353頁
- 線頂 第18期--第2頁
讀冊ê人:A-bêng, Àm-kong-chiáu, Niau-tāu, A-chhiu

時間:2022年06月20日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, A-bêng, Àm-kong-chiáu

讀冊內容
第一篇:
TBTS 30 Tang: Tiuⁿ Ho̍k chû (張復聚醫生)
- 台文通訊特刊--261頁
- 無線頂
讀冊ê人:A-chhiu, Tân Lō͘, Liông-chì, Niau-tāu, Àm-kong-chiáu

第二篇:
台文運動是啥物?為啥物?-- 陳雷
- 台文通訊特刊--353頁
- 線頂 第18期--第2頁
讀冊ê人:A-bêng, Àm-kong-chiáu, Niau-tāu, A-chhiu

52 min