54 min

台文通訊讀冊會第20‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年08月01日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
幾項日本媒體有關母語ê報導kap評論:酒井亨 Sakai Toru (日本共同新聞社記者)
-台文通訊特刊–367頁
-線頂 50期–第13頁
讀冊ê人:Tân Lō͘, Àm-kong-chiáu, A-liān–ā, Sió-ka, Tân Kûn-ga̍k, Ngô͘ Bēng-jû
第二篇:
無母奶文化ê台灣心靈:陳柏壽
-台文通訊特刊–368頁
-線頂 51期–第1頁
讀冊ê人:A-bêng, A-liān–ā, Tân Lō͘, Niau-tāu, A-chhiu

時間:2022年08月01日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
幾項日本媒體有關母語ê報導kap評論:酒井亨 Sakai Toru (日本共同新聞社記者)
-台文通訊特刊–367頁
-線頂 50期–第13頁
讀冊ê人:Tân Lō͘, Àm-kong-chiáu, A-liān–ā, Sió-ka, Tân Kûn-ga̍k, Ngô͘ Bēng-jû
第二篇:
無母奶文化ê台灣心靈:陳柏壽
-台文通訊特刊–368頁
-線頂 51期–第1頁
讀冊ê人:A-bêng, A-liān–ā, Tân Lō͘, Niau-tāu, A-chhiu

54 min