54 min

台文通訊讀冊會第21‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年08月08日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka
讀冊內容
第一篇:
「世界母語運動ê消息」之一-『香港人ê語言意識』:陳柏壽
-台文通訊特刊--369頁
-線頂 51期--第2頁
讀冊ê人:Tina, Tân Lō͘
第二篇:
福佬話kap客話到底是毋是漢語系統ê語言:Sakai Toru
-台文通訊特刊--370頁
-線頂 53期--第5頁
讀冊ê人:Monica, A-liān--ā
第三篇:
「世界母語運動ê消息」之二-『日本AINU人ê母語運動』-Sakai Toru
-台文通訊特刊--369頁
-線頂 51期--第2頁
讀冊ê人:Tina, Marwin, Liông-chì, A-liān--ā, Tân Lō͘, Sió-ka

時間:2022年08月08日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka
讀冊內容
第一篇:
「世界母語運動ê消息」之一-『香港人ê語言意識』:陳柏壽
-台文通訊特刊--369頁
-線頂 51期--第2頁
讀冊ê人:Tina, Tân Lō͘
第二篇:
福佬話kap客話到底是毋是漢語系統ê語言:Sakai Toru
-台文通訊特刊--370頁
-線頂 53期--第5頁
讀冊ê人:Monica, A-liān--ā
第三篇:
「世界母語運動ê消息」之二-『日本AINU人ê母語運動』-Sakai Toru
-台文通訊特刊--369頁
-線頂 51期--第2頁
讀冊ê人:Tina, Marwin, Liông-chì, A-liān--ā, Tân Lō͘, Sió-ka

54 min