52 min

台文通訊讀冊會第24‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年08月29日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
【社論】反駁「母語沙文主義」-
感嘆愛家己子弟會曉講台灣話ê台灣人愛行ê路猶真遠-林清祥
-台文通訊特刊--375頁
-線頂 67期--第1頁
讀冊ê人:Liông-chì, Àm-kong-chiáu, Tân Lō͘, Garrick, A-chhiu, Sió-ka


第二篇:
Hô-ló台語是漢語ê一種?是閩南語ê方言?-酒井亨 ( Sakai, Toru)
-台文通訊特刊--376頁
-線頂 81期--第2頁
讀冊ê人:Bēng-jû, Lîm--ê, A-kî, A-bêng

時間:2022年08月29日
地點:Twitter Space
主持人: Niau-tāu, A-bêng, Sió-ka

讀冊內容
第一篇:
【社論】反駁「母語沙文主義」-
感嘆愛家己子弟會曉講台灣話ê台灣人愛行ê路猶真遠-林清祥
-台文通訊特刊--375頁
-線頂 67期--第1頁
讀冊ê人:Liông-chì, Àm-kong-chiáu, Tân Lō͘, Garrick, A-chhiu, Sió-ka


第二篇:
Hô-ló台語是漢語ê一種?是閩南語ê方言?-酒井亨 ( Sakai, Toru)
-台文通訊特刊--376頁
-線頂 81期--第2頁
讀冊ê人:Bēng-jû, Lîm--ê, A-kî, A-bêng

52 min