28 episodes

Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!

Anpassa Skolan Cicci Agestrand och Jimmy Svensson

  • Education

Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!

  28. Vi önskar oss andra elever. 20200524.

  28. Vi önskar oss andra elever. 20200524.

  Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?
  En fördjupad nylägesanalys av en gymnasieskola.

  Vi sammanfattar rapporten från forskningsinstitutet Ifous (feb 2020).

  Trots en treårig insats från Skolverket, Samverkan för bästa skola, så sjönk andelen elever med gymnasiexamen varje år på ett program på gymnasieskolan. Varför?

  Utvecklingsområden utifrån analysen:
  - Ansvar för elevens lärande och relationen till eleven.
  - Synliggöra och kontinuerligt utveckla undervisningens kvalitet.
  - Bedriva långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

  Mest anmärkningsvärt enligt oss var att analysen visade att:
  Man önskade i princip andra elever istället för att utgå från de elever man har.

  Länk till rapporten:
  https://www.ifous.se/app/uploads/2020/02/202001-Ifous-Fokuserar-Frdjupad-nulgesanalys-H.pdf

  Länk till vårt Patreon:
  https://www.patreon.com/anpassaskolan

  • 23 min
  27. "Fråga hur vi mår, inte hur det går". 20200305

  27. "Fråga hur vi mår, inte hur det går". 20200305

  Skolkurage -"Fråga hur vi mår, inte hur det går"

  Vi sammanfattar en rapport från organisationen Maskrosbarn (2019)

  En stor grupp av elever i skolan är gruppen som växer upp med föräldrar som har missbruk, psykisk ohälsa eller ett våldsamt beteende.
  Det uppskattas att det är ca 5-6 elever i varje klass som lever i utsatta hemförhållanden. Dessa elever kan bli en riskgrupp om de inte får rätt stöttning.

  Vi går igenom hur du som personal i skolan kan upptäcka, bemöta och hjälpa dessa elever.

  Elevhälsans roll
  Sekretess
  Relationens betydelse
  Samarbete med externa aktörer (socialtjänst, BUP, polis etc)
  Överlämning mellan stadier
  Feltolkningar av beteende och symtom
  Ansvar och resurser

  Utifrån rapporten ger vi er råd vad dessa elever vill ha av skolan.


  Länkar:

  https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/10/Ladda-ner-rapporten-här.pdf

  https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/11/Lärarmaterial-för-att-upptäcka-och-stötta-elever-som-har-det-jobbigt-hemma.pdf

  https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2015/04/RapportenMaskrosbarn.pdf

  https://vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sektor/rapporter-bocker/

  • 22 min
  26. Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.

  26. Matematikundervisningens framgångsmetoder. 20191202.

  Vi pratar om vad som fungerar bra utifrån forskning inom matematikundervisning.

  Ska vi bara fokusera på färdighetsträning eller?
  Hur kan du som mattelärare förändra din undervisning på ett enkelt sätt.
  Färdighetsträning och kreativ matematik, vad funkar?
  Vad är pseudodyskakyli?
  Anpassningar i klassrummet.

  Vi har även i detta avsnitt samarbete med det digitala hjälpmedlet Matteappen som finns för grundskolan.
  Olika metoder för olika elever?
  Hur du kan individanpassa din undervisning?
  www.matteappen.se


  Lärande i matematik
  Avhandling av Yvonne Liljekvist. Karlstads universitet
  Länk: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:696528/FULLTEXT01.pdf

  • 26 min
  25. Ny termin! Viktiga tips för ett tryggt klassrum. 20190916

  25. Ny termin! Viktiga tips för ett tryggt klassrum. 20190916

  Ny termin och vad bör du tänka på för att skapa trygghet och förutsägbarhet för alla elever?

  Du kommer ha elever med psykisk ohälsa eller funktionsvariation i klassrummet. I detta avsnitt ger vi dig tips för hur du kan hjälpa dessa på enklast sätt och därigenom skapa trygghet för alla i ditt klassrum

  I en vanlig klass kan du ha allt från elever med social problematik, ätstörning, social fobi, stark ångest, eller olika former av funktionsvariationer ex adhd eller autism.
  Oavsett svårighet så kan du ha hjälp av att kunna lite knep.
  Det är bra om du redan i början av ditt läsår har en plan för dessa situationer för de kommer uppstå förr eller senare.

  Exempel och tips ur verkligen:

  Elev vill alltid gå in tidigare i klassrummet och sitta på samma plats.
  Elev kommer ofta/alltid för sent till dina lektioner.
  Elev har ofta på sig luva/hörlurar i klassrummet.
  Elev meddelar ofta att den har ont i magen och inte kan delta.
  Elev tappar koncentrationen efter några minuter eller kommer inte igång alls.

  Kom ihåg 3 saker:

  1. Relationen

  2. Fråga eleven/eleverna

  3. Tydlig lektionsstruktur


  Stödmallar:

  https://specialpedagogpagymnasiet.blog

  • 25 min
  24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.

  24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.

  Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord:
  -Tempo
  -Nivå
  -Omfång
  -Metod
  -Intresse

  Om du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i.

  Att diskutera

  1. Hur skapar du lärmiljöer för differentiering i klassrummet

  2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa?

  3. Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever?


  Länkar:
  https://specialpedagogen.blog/2018/01/21/differentierad-undervisning-istallet-for-individanpassningar-nagra-exempel-for-kollegiala-reflektioner/

  https://1larare.svedala.se/differentierad-undervisning-med-ord-och-begrepp-som-utgangspunkt/

  https://www.gothiafortbildning.se/artiklar/skola/Helena-Wallberg-Lektionsdesign

  • 21 min
  23. Trygghet, studiero och motivation, bästa tipsen för skolan. 20190514.

  23. Trygghet, studiero och motivation, bästa tipsen för skolan. 20190514.

  Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation?

  I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar 31 elever om hur de upplever sin skolvardag. Rapporten sammanfattar elever med funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan.
  Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som fungerar bra i skolan och vad de tycker är jobbigt eller svårt.

  Eleverna lyfter fram hur viktigt det är att vuxna finns där elev­erna är. De ser behov av att det finns vuxna att prata med och att det finns vuxna som reagerar och agerar när någon blir utsatt eller kränkt. De berättar även om lärare som inte räcker till för alla och om rädsla för att lämnas utanför eller att bli mobbade.

  FRÄMJANDE FAKTORER
  Trygghet:
  närvarande och tillgängliga vuxna som man kan prata med
  • tryggare raster med olika aktiviteter, där vuxna finns med,
  även för de äldre eleverna
  • vuxna som agerar när en elev är utsatt eller kränkt
  • tillåtande klimat i klassen, det ska vara okej att ställa
  ”dumma” frågor
  • att bli sedd, att oftare få höra vad man kan och bli erkänd för
  den man är
  • att på olika sätt skapa gemenskap och tolerans i skolan.

  Studiero:
  • lugn och ro i klassrummet
  • att läraren kan förklara uppgiften tydligt
  • kortare arbetspass och möjlighet till rörelse
  • att det är bra med exibla lösningar av era rum och mindre grupper
  • att läraren kan vara bestämd och säga ifrån när det är stökigt i klassrummet.

  Motivation:
  • när lärare har tid att förklara
  • när eleven förstår vad hen ska göra och varför
  • att jobba med en kompis
  • att det finns fler lärare i klassen
  • att skolan har utvecklat verksamheter dit elever kan gå och få
  individuell hjälp
  • att prov fördelas på olika veckor och att lärare samverkar
  sinsemellan.


  Länkar:
  Rapporten
  https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport-tillganglig-version.pdf/

  Seminariet:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=456&v=WxSm3JxeMhM

  • 23 min

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To