50 episodes

เรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียนที่จัดทำตามมาตรฐาน มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - วอยซ์ ออฟ อเมร‪ิ‬ VOA ไทย (Thai)

  • Education

เรียนภาษาอังกฤษจากแบบเรียนที่จัดทำตามมาตรฐาน มีตัวอย่างการใช้ และการออกเสียงจากผู้ใช้ภาษาโดยตรง

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ตุลาคม 02, 2022

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - ตุลาคม 02, 2022

  • 30 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 25, 2022

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 25, 2022

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 18, 2022

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 18, 2022

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 11, 2022

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 11, 2022

  • 29 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 04, 2022

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - กันยายน 04, 2022

  • 30 min
  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - สิงหาคม 28, 2022

  เรียนภาษาอังกฤษกับวีโอเอไทย - สิงหาคม 28, 2022

  • 30 min

You Might Also Like

Mission To The Moon Media
Mission To The Moon Media
THE STANDARD
chatchapol
FAROSE podcast
THE STANDARD

More by Voice of America

VOA Learning English
美国之音
VOA Learning English
VOA Learning English
VOA Learning English
美国之音