300 episodes

Short sentences with English translations.

Learn Irish & other languages with daily podcasts V H

  • Language Learning

Short sentences with English translations.

  20210115_IRISH_08_38

  20210115_IRISH_08_38

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/yxn2qfp9  Talk of reopening special schools soon.

  Caint ar scoileanna speisialta a oscailt arís go luath.

  Education Minister Norma Foley said schools for children with special needs could reopen within a week.

  Dúirt an tAire Oideachais Norma Foley go bhféadfaí scoileanna do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu a oscailt arís faoi cheann seachtaine.

  Speaking after talks with unions this morning, Minister Foley said she, the Irish National Teachers' Association and the Force wanted the special schools to reopen a week from today.

  Ag labhairt di tar éis cainteanna a bhí aici le ceardchumainn ar maidin, dúirt an tAire Foley gur mhian léi féin, le Cumann Múinteoirí Éireann agus le Fórsa go n-osclófaí na scoileanna speisialta arís seachtain ó inniu.

  It is also requested that special classes be provided in primary schools for children with disabilities.

  Táthar ag iarradh go gcuirfí ar fáil freisin na ranganna speisialta sna bunscoileanna do leanaí atá faoi mhíchumas.

  The Irish National Teachers' Association has called for the Covid-19 vaccine to be given to staff in special schools earlier than currently planned on the basis that they are frontline workers.

  Diarr Cumann Múinteoirí Éireann go dtabharfaí an vacsaín covid 19 do bhaill foirrne i scoileanna speisialta níos túisce ná atá beartaithe faoi láthair ar an mbonn gur oibrithe túslíne iad.

  The Association of Secondary Teachers has reiterated that the Leaving Certificate examinations should proceed as normal in June.

  Tá sé ráite arís eile ag Cumann na Meánmhúinteoirí gur cheart dul ar aghaidh le scrúdithe na hArdteistméireachta mar is gnách i mí an Mheithimh.

  Fianna Fáil Senator Timmy Dooley had said that the exams should be canceled and students should be awarded calculated grades again this year.

  Bhí sé ráite ag Seanadóir Fhianna Fáil Timmy Dooley gur cheart na scrúduithe a chur ar ceal agus gráid ríofa a bhronnadh ar dhaltaí arís i mbliana.

  However, the president of the Association of Secondary Teachers, Ann Piggott, said that this was a strange speech by a member of the same party as the Minister for Education who has made it clear that he intends to proceed with the examinations.

  Dúirt uachtarán Chumann na Meánmhúinteoirí Ann Piggott, áfach, go mbaisteach an chaint í sin ag ball den pháirtí céanna leis an Aire Oideachais a bhfuil sé tugtha le fios aici go neamhbhalbh go bhfuil sé i gceist dul ar aghaidh leis na scrúduithe.

  • 4 min
  20210114_IRISH_09_51

  20210114_IRISH_09_51

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y5pqf88d  Covid-19: 63 other deaths, 3,569 new cases.

  covid 19: 63 eile básaithe, 3,569 cás nua.

  The Department of Health announced this afternoon that another 63 people have died from Covid-19 disease in the State and that there are 3,569 new cases.

  Dfhógair an Roinn Sláinte tráthnóna go bhfuil 63 duine eile básaithe leis an ngalar covid 19 sa Stát agus go bhfuil 3,569 cás nua ann.

  This means that 2,460 people have died from the disease in the Republic of Ireland and 159,144 people have been infected since the start of the pandemic.

  Fágann sé seo go bhfuil 2,460 duine básaithe leis an ngalar i bPoblacht na hÉireann agus go bhfuil sé tolgtha ag 159,144 duine ó thús na paindéime.

  There are 1,770 Covid-19 patients in hospitals nationwide, an increase of 133 from yesterday.

  Tá 1,770 othar Covid- 19 in ospidéil ar fud na tíre, sin ardú 133 ó inné.

  172 of the patients are in intensive care units, an increase of 14 from yesterday.

  Tá 172 de na hothair in aonaid dianchúraim, sin ardú 14 ó inné.

  Of the 3,569 new cases, 1,119 are in Dublin, 416 are in Cork, 200 in Galway, 182 in Louth, 169 in Waterford and the remaining 1,483 cases are split between the other counties.

  Is i mBaile Átha Cliath atá 1,119 de na 3,569 cás nua, tá 416 i gCorcaigh, 200 i nGaillimh, 182 i Lú, 169 i bPort Láirge agus tá an 1,483 cás eile roinnte idir na contaetha eile.

  It was confirmed earlier today that a further nineteen people have died with Covid-19 in the North and that there are 1,145 new cases.

  Dearbhaíodh níos túisce inniu go bhfuil naoi nduine dhéag eile básaithe le covid 19 sa Tuaisceart agus go bhfuil 1,145 cás nua ann.

  That leaves 1,517 people killed by Covid-19 in the North and infected 91,809 people since the beginning of the crisis.

  Fágann sin go bhfuil 1,517 duine básaithe le covid 19 sa Tuaisceart agus go bhfuil sé tolgtha ag 91,809 duine ó thús na géarchéime.

  There are 869 Covid-19 patients in hospitals across the North and 56 of them in intensive care units.

  Tá 869 othar covid 19 in ospidéil ar fud an Tuaiscirt agus tá 56 acu in aonaid dianchúraim.

  40 of them depend on a ventilator.

  Tá 40 acu ag brath ar aerálaí.

  • 5 min
  20210114_IRISH_02_53

  20210114_IRISH_02_53

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y269hw7r  Taoiseach 's statement criticized by opposition.

  Ráiteas an Taoisigh cáinte ag an bhfreasúra.

  Opposition parties have criticized the Dáil 's apology in the Dáil to victims of maternity and infant homes.

  Tá an leithscéal a ghabh an Taoiseach Micheál Martin sa Dáil le daoine a dfhulaing in árais máithreacha agus naíonán cáinte ag páirtithe an fhreasúra.

  Sinn Féin leader Mary Lou McDonald said it was not true that the whole affair was a lack of empathy, understanding and basic humanity among the Irish people.

  Dúirt ceannaire Shinn Féin Mary Lou McDonald nárbh fhíor a rá nach raibh sa scéal ar fad ach easpa combhá, tuisceana agus bundaonnachta i measc mhuintir na hÉireann.

  It was fair to say, she said, that it was an abuse of power and an abuse of authority.

  Bfhíre a rá, a dúirt sí, gur mí-úsáid cumhachta agus mí-úsáid údaráis a bhí ann.

  This betrayal was brutally played against women and girls, and the poor in particular.

  Imríodh an feall seo go brúidiúil ar mhná agus ar chailíní, agus ar na boicht go háirithe.

  Mary Lou McDonald argued that it was not true to say that society as a whole was responsible for the scandal.

  Mhaígh Mary Lou McDonald nárbh fhíor a rá gurb í an tsochaí trí chéile a bhí freagach as an scannal.

  A reactionary Catholic church and a state under which it had a religious basis was responsible, she said.

  Eaglais Chaitliceach fhrithghníomhach agus stát a raibh bonn reiligiúnda faoi a bhí freagrach as, a dúirt sí.

  Full compensation is due to the victims, she said.

  Tá cúiteamh iomlán ag dul do na daoine a dfhulaing, a dúirt sí.

  Alan Kelly Labor Party leader Alan Kelly said all parties in power when the houses were there should apologize to the victims.

  Alan Kelly Dúirt ceannaire Pháirtí an Lucht Oibre Alan Kelly gur chóir do gach aon pháirtí a bhí i gcumhacht nuair a bhí na hárais ann pardún a ghabháil leis na híospartaigh.

  He recommended drafting legislation to seize the assets of the ecclesiastical institutions if they do not pay a proportion of the compensation.

  Mhol sé reachtaíocht a dhréachtú chun seilbh a ghabháil ar shócmhainní na bhforas eaglasta mura n-íocfaidh siad cion den chúiteamh.

  Jennifer Whitmore of the Social Democrats said the Taoiseach 's apology today was not enough.

  Dúirt Jennifer Whitmore ó na Daonlathaithe Sóisialta nár leor an leithscéal a ghabh an Taoiseach inniu.

  She called for the removal of legal and bureaucratic barriers to victims obtaining personal information about themselves.

  Diarr sí go bhfaighfí réidh leis na constaicí dlíthiúla agus maorlathacha a chuireann bac ar íospartaigh faisnéis phearsanta fúthu féin a fháil.

  Bríd Smith from Pobal Before Profit accused the Taoiseach of trying to place the responsibility for the blame on all of us so that no one could be blamed.

  Chuir Bríd Smith ó Phobal Roimh Bhrabús i leith an Taoisigh go raibh sé ag iarraidh an fhreagracht faoin éagóir a chur orainn ar fad le nach bhféadfaí an milleán a chur ar aon dream faoi leith.

  After all, it was the political class and the church that implemented the policy, she argued.

  Tar éis an tsaoil, ba iad an aicme pholaitiúil agus an eaglais a chuir an polasaí i bhfeidhm, a mhaígh sí.

  • 5 min
  20210113_IRISH_09_31

  20210113_IRISH_09_31

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/yxkgfmbg  "A sad, difficult, shameful chapter in our history" - Taoiseach.

  "Caibidil dhuairc, dheacair, náireach inár stair" - Taoiseach.

  Taoiseach Micheál Martin said that the report on maternity and infant homes describes a sad, difficult and shameful chapter in the history of this country in recent years.

  Dúirt an Taoiseach Micheál Martin go gcuirtear síos sa tuarascáil faoi árais máithreacha agus naíonan ar chaibidil dhuairc, dheacair agus náireach i stair na tíre seo le blianta beaga anuas.

  It is a story that has had serious consequences for many people, he said.

  Is scéal é a raibh torthaí tromchúiseacha aige ar go leor daoine, a dúirt sé.

  He argued that the report revealed a systemically extremely cold and oppressive culture against women, especially those who had unmarried children.

  Mhaígh sé gur nocht an tuarascáil cultúr a bhí thar a bheith fuafuar agus leatromach ar bhonn córasach ar mhná, go háirithe orthu siúd a rug leanaí gan iad a bheith pósta.

  The Taoiseach said that no foreigners have pushed us on that regime, we as a society have betrayed ourselves.

  Dúirt an Taoiseach nár bhrúigh aon dream eachtrach an réimeas sin orainn, is muid féin mar shochaí a rinne an feall orainn féin.

  Sinn Féin leader Mary Lou McDonald said the State was clearly to blame for the injustice done to women and children in the homes.

  Dúirt ceannaire Shinn Féin Mary Lou McDonald gur léir gur ar an Stát atá an milleán faoin éagóir a rinneadh ar mhná agus leanaí sna hárais.

  The Taoiseach's apology will be measured by the subsequent action taken, she said.

  Tomhasfar leithscéal an Taoisigh de réir an leorghnímh ina dhiaidh, a dúirt sí.

  Sinn Féin leader Mary Lou McDonald called for records, including birth certificates, to be made available to occupants.

  Ceannaire Shinn Féin, Mary Lou McDonald Diarr sí go gcuirfí taifid, teastais bhreithe ina measc, ar fáil do dhaoine a bhí sna hárais.

  Labor Party children's affairs spokeswoman Senator Ivana Bacik claimed that while this is a difficult day there is also relief for those who have suffered persecution.

  Mhaígh urlabhraí gnóthaí leanaí Pháirtí an Lucht Oibre, an Seanadóir Ivana Bacik, cé gur lá deacair é seo go bhfuil faoiseamh le fáil ann freisin don dream a dfhulaing an ghéarleanúint.

  She said the abuse of women and children in Irish State institutions was a devastating one.

  Dúirt sí gur scéal millteanach atá sa drochíde a tugadh do mhná agus leanaí i bhforais Stáit in Éirinn.

  • 4 min
  20210112_IRISH_04_52

  20210112_IRISH_04_52

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/yxp64sx5  "Above all time from the start of the pandemic, stay home!".

  "Thar aon am eile ó thús na paindéime, fan sa bhaile!".

  According to the latest figures from the Health Service Executive, there are 1,575 people with Covid-19 in the country's hospitals - 127 in intensive care units - and only 38 other intensive care beds are available in the public system.

  De réir na bhfigiúirí ís deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, tá 1,575 duine le covid 19 in ospidéil na tíre - 127 acu in aonaid dianchúraim - agus níl ach 38 leaba dianchúraim eile ar fáil sa chóras poiblí.

  There are 135 Covid-19 patients at Cork University Hospital, 122 at Limerick University Hospital, 104 at Beaumont Hospital, 79 at Galway University Hospital and 79 at Letterkenny University Hospital.

  Tá 135 othar covid 19 in Ospidéal Ollscoil Chorcaí, 122 in Ospidéal Ollscoil Luiminigh, 104 in Ospidéal Beaumont, 79 in Ospidéal na hOllscoile i nGaillimh agus 79 in Ospidéal na hOllscoile i Leitir Ceanainn.

  A consultant at Beaumont Hospital Dr Michael Power said the pressure on intensive care services as a whole was a cause for concern and a dire situation.

  Dúirt comhairleoir in Ospidéal Beaumont an Dr Michael Power gur údar imní an brú atá ar sheirbhísí dianchúraim trí chéile agus go bhfuil droch-chuma ar an scéal.

  Letterkenny Hospital has apologized to patients who had to stay out of hospital in ambulances yesterday before being able to get a bed.

  Tá leithscéal gafa ag Ospidéal Leitir Ceanainn le hothair a raibh orthu fanacht taobh amuigh den ospidéal in otharcharranna inné sular éirigh leo leaba a fháil.

  Hospital management said beds were scarce due to the number of people currently coming to the place who have contracted Covid-19 or are showing signs of the disease.

  Dúirt bainistíocht an ospidéil go raibh leapacha gann mar gheall ar an méid daoine atá teacht chuig an áit faoi láthair agus covid 19 tolgtha acu nó a bhfuil comharthaí na haicíde orthu.

  They said they brought in extra staff and were finally able to provide eleven extra beds for that los.

  Dúirt siad gur thug siad isteach foireann bhreise agus go raibh siad in ann ar deireadh aon leaba dhéag bhreise a chur ar fáil as a los sin.

  A spokesman for the Irish Nurses and Midwives Association said they were deeply concerned about the situation in Letterkenny and that up to seven ambulances were waiting outside the hospital at one point last night.

  Dúirt urlabhraí ó Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann go raibh imní as cuimse orthu faoin gcás i Leitir Ceanainn agus go raibh suas le seacht n-otharcharr ag fanacht taobh amuigh den ospidéal ag tráth amháin aréir.

  Yesterday evening, the Department of Health announced that eight more had died with Covid-19 in the State and that there were 6,888 new cases.

  Tráthnóna inné, dfhógair an Roinn Sláinte go raibh ochtar eile básaithe le covid 19 sa Stát agus go raibh 6,888 cás nua ann.

  However, according to public health expert Dr Marie Casey, more people are affected by the disease than official figures suggest.

  Dar leis an saineolaí sláinte poiblí an Dr Marie Casey, áfach, go bhfuil an galar ar níos mó daoine ná mar a thugann na figiúirí oifigiúla le fios.

  Many people are undiagnosed and in fact, she said, the disease is widespread in the community.

  Tá go leor daoine gan diagnóis agus i ndáiríre, a dúirt sí, tá an galar forleathan i measc an phobail.

  More than ever since the onset of the pandemic, she said, people need to stay home.

  Thar aon am eile ó thús na paindéime, a dúirt sí, ní mór do dhaoine fanacht sa bhaile.

  • 6 min
  20210111_IRISH_08_09

  20210111_IRISH_08_09

  jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); });

  Original Podcast with clickable words

  https://tinyurl.com/y26wmv7w  Gardaí receive one million euros in a van in Kildare.

  Milliún euro faighte ag Gardaí i veain i gCill Dara.

  Gardaí have recovered over a million euros in cash after stopping a van on the M7 motorway in Co Kildare at around 6.30am.

  Tá os cionn milliún euro in airgead tirim faigthe ag na Gardaí tar éis dóibh veain a stopadh ar mhótarbhealach an M7 i gCo Chill Dara ag thart ar 6.30 ar maidin.

  The driver of the van - a 45-year-old Lithuanian man - has been arrested on suspicion of involvement in money laundering on behalf of a criminal gang.

  Gadhadh tiománaí an veain - fear 45 bliain de bhunadh na Liotuáine - agus amhras faoi bhaint a bheith aige le sciúradh airgid ar son bhuíon coirpeach.

  He is being questioned at the Garda station in Portlaoise.

  Tá sé á cheistiú i stáisiún na nGardaí i bPort Laoise.

  After the Gardaí stopped the van and arrested the driver, they found € 10,000 in cash elsewhere in the midlands.

  Tar éis do na Gardaí an veain a stopadh agus an tiománaí a ghabháil, fuair siad €10,000 in airgead tirim in áit eile i lár tíre.

  Gardaí believe the money found today belongs to a gang of drug dealers based in Ballyfermot, Dublin.

  Creideann na Gardaí go mbaineann an t- airgead a fritheadh inniu le buíon mangairí drugaí atá bunaithe i mBaile Formaid i mBaile Átha Cliath.

  Last October, the Gardaí found € 4 million owned by the same gang in a remote house in Co Kerry.

  I mí Dheireadh Fómhair seo caite, fuair na Gardaí €4 mhilliún ar leis an mbuíon chéanna é i dteach in áit iargúlta i gCo Chiarraí.

  • 2 min

Top Podcasts In Language Learning

Listeners Also Subscribed To