12 episodes

Selmers dyktige arbeidsrettsteam gir deg innsikt i arbeidsrettslige temaer som er relevante for jusstudenter ved alle læresteder.

Selmer om arbeidsrett Advokatfirmaet Selmer

  • Education

Selmers dyktige arbeidsrettsteam gir deg innsikt i arbeidsrettslige temaer som er relevante for jusstudenter ved alle læresteder.

  Permittering

  Permittering

  Hans Jørgen Bender og Fredrik Bjercke Punsvik forklarer hva som ligger i begrepet permittering. Permittering er et interessant arbeidsrettslig institutt, og må ikke forveksles med begrepene permisjon eller suspensjon. De rettslige vilkårene for permittering er ulovfestede, men det er en sedvanerett som har utviklet seg og baserer seg på en rekke tariffavtaler slik som Hovedavtalen mellom LO og NHO. 

  • 10 min
  Arbeidstid

  Arbeidstid

  Are Fagerhaug og Vilde Nondal gjennomgår arbeidstidsreglene. Arbeidstidsreglene finnes i aml. kapittel 10. Aml § 10-1 definerer arbeidstidbegrepet; den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, dette i motsetning til arbeidsfri hvor arbeidstaker ikke stiller sin tid til disposisjon. Begrepene er her gjensidig utelukkende. 

  • 12 min
  Varsling

  Varsling

  Hans Jørgen Bender og Ingrid Hvidsten forklarer varslingsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Reglene ble revidert i 1. juli 2017. Da kom det inn noen nye bestemmelser som er viktig å ha kontroll. Hvorfor trenger vi disse reglene og hva er det som er viktig med varsling? 

  • 18 min
  Konkurransebegrensende klausuler

  Konkurransebegrensende klausuler

  De nye reglene om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A trådte i kraft 1. januar 2016. Anja og Hans Jørgen redegjør her for forskjellen på konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler, i hvilken grad slike klausuler må kompenseres av arbeidsgiver og de særlige prosedyrene arbeidsgiver må følge for at slike klausuler skal være gyldige.

  • 15 min
  Midlertidig ansettelse

  Midlertidig ansettelse

  Midlertidig ansettelse er ansettelse i et begrenset tidsrom i motsetning til hovedregelen som er fast ansettelse uten avtalt tidspunkt for opphør av ansettelsesforholdet. Reglene om midlertidig ansettelse må sees i sammenheng med stillingsvernet. Dette temaet er for tiden svært betent politisk og blir mye skrevet om i media. Med Anne-Beth og Are.

  • 17 min
  Virksomhetsoverdragelse (del 2) – informasjon og drøfting med de ansattes tillitsvalgte og informasjon til ansatte

  Virksomhetsoverdragelse (del 2) – informasjon og drøfting med de ansattes tillitsvalgte og informasjon til ansatte

  I del to om virksomhetsoverdragelse ser vi nærmere på informasjon og drøfting med tillitsvalgte og informasjon til de ansatte. Vi gjennomgår kravene til informasjon og drøfting med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven kap. 16, og behandler blant annet kravet til på hvilket tidspunkt informasjon og drøfting skal gjennomføres. Siste del om temaet hvor vi tar for oss de materielle vilkårene for når det foreligger en virksomhetsoverdragelse kommer vi tilbake til i en senere episode. Med Hans Jørgen og André.

  • 13 min

You Might Also Like

SANDS
Ræder
NRK
Tor Åge Eikerapen
Aftenposten
NRK