20エピソード

An Artist's Journey - In this three-part special, we explore the journey of an artist from their first exposure to classical music through to their first professional performance. Guest hosts Natalya Romaniw, Tim Rhys-Evans and Tianyi Lu reflect on their own musical journeys while considering the major milestones in a young artist’s trajectory from their youth and vocational training to their first steps towards a professional career.—Taith yr Artist - Yn y rhifyn teiran arbennig hwn byddwn yn dilyn siwrnai artistiaid o’u cysylltiad cyntaf â cherddoriaeth glasurol hyd at eu perfformiad proffesiynol cyntaf. Bydd Natalya Romaniw, Tim Rhys-Evans a Tianyi Lu yn myfyrio ar eu siwrneiau cerddorol eu hunain, gan ystyried y cerrig milltir pwysig ar hyd llwybr yr artist ifanc, o’i ieuenctid a’i hyfforddiant galwedigaethol hyd at ei gamau cyntaf tuag at yrfa broffesiynol.

The O Word Welsh National Opera

  • アート

An Artist's Journey - In this three-part special, we explore the journey of an artist from their first exposure to classical music through to their first professional performance. Guest hosts Natalya Romaniw, Tim Rhys-Evans and Tianyi Lu reflect on their own musical journeys while considering the major milestones in a young artist’s trajectory from their youth and vocational training to their first steps towards a professional career.—Taith yr Artist - Yn y rhifyn teiran arbennig hwn byddwn yn dilyn siwrnai artistiaid o’u cysylltiad cyntaf â cherddoriaeth glasurol hyd at eu perfformiad proffesiynol cyntaf. Bydd Natalya Romaniw, Tim Rhys-Evans a Tianyi Lu yn myfyrio ar eu siwrneiau cerddorol eu hunain, gan ystyried y cerrig milltir pwysig ar hyd llwybr yr artist ifanc, o’i ieuenctid a’i hyfforddiant galwedigaethol hyd at ei gamau cyntaf tuag at yrfa broffesiynol.

  Modern Life: Songs for the Future

  Modern Life: Songs for the Future

  Gareth Jones explores new opera commissions, looking back at some of WNO’s original works and discovering how they portrayed contemporary themes. He is joined by the cast and creatives from WNO’s recent commission A Song for the Future, a collaborative project with Oasis Cardiff, in which a community of refugees and asylum seekers devised and performed an opera in response to their personal experiences.   

  Bydd Gareth Jones yn archwilio comisiynau opera newydd, yn edrych yn ôl ar rai o weithiau gwreiddiol WNO, ac yn dysgu sut y gwnaethant bortreadu themâu cyfoes. Bydd yn cael cwmni cast a gweithwyr creadigol o gomisiwn diweddar WNO, A Song for the Future. Prosiect ar y cyd ag Oasis Caerdydd, a welodd cymuned o ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn creu ac yn perfformio opera mewn ymateb i'w profiadau personol.   

  • 26分
  Modern Life: Figaro Forever

  Modern Life: Figaro Forever

  Gareth Jones is joined by renowned opera critic Rupert Christiansen as he delves into the history of one of  opera’s most enduring characters, Figaro. Director David Pountney also chats with Gareth about how he built on The Barber of Seville and The Marriage of Figaro to create his sequel Figaro Gets a Divorce.

  Bydd Gareth Jones yn cael cwmni'r adolygydd opera enwog, Rupert Christiansen, wrth iddo ymchwilio i hanes un o gymeriadau mwyaf diddorol opera, Figaro. Mae'r cyfarwyddwr David Pountney hefyd yn sgwrsio â Gareth ynglŷn â sut yr adeiladodd ar The Barber of Seville a The Marriage of Figaro i greu ei ddilyniant Figaro Gets a Divorce.

  • 25分
  Modern Life: Carmen Now and Then

  Modern Life: Carmen Now and Then

  Gareth Jones speaks to Cardiff University lecturer Clair Rowden and together they explore how Carmen has evolved over the years since its premiere in 1875. Gareth is also joined by director Oliver Lamford who talks about his involvement in a recent production of Carmen that was reinterpreted for a post-‘me too’ era.   

  Bydd Gareth Jones yn siarad â Clair Rowden, darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, a byddant yn archwilio sut mae Carmen wedi esblygu dros y blynyddoedd ers ei pherfformiad cyntaf yn 1875. Bydd Oliver Lamford, y cyfarwyddwr, hefyd yn ymuno â Gareth i drafod ei gyfraniad mewn cynhyrchiad diweddar o Carmen a gafodd ei ail-ddehongli ar gyfer oes ôl-‘fi hefyd’.   

  • 34分
  An Artist's Journey: Becoming a professional - hosted by Tianyi Lu

  An Artist's Journey: Becoming a professional - hosted by Tianyi Lu

  Conductor Tianyi Lu discusses the first steps a graduate takes towards a professional career. Tianyi is joined by soprano Elin Pritchard, baritone Oscar Dom Victor Catellino, Head of the Royal Opera House’s Jette Parker Young Artist’s Programme Elaine Kidd and Head of Artistic Management at WNO Kathryn Joyce.
  _

  Bydd yr Arweinydd Tianyi Lu yn trafod y camau cyntaf y bydd graddedigion yn eu cymryd tuag at yrfa broffesiynol. Bydd y soprano Elin Pritchard, y bariton Oscar Dom Victor Catellino, Pennaeth Rhaglen Artistiaid Ifanc Jette Parker y Royal Opera House Elaine Kidd, a Phennaeth Rheolaeth Artistig WNO Kathryn Joyce, yn ymuno â Tianyi.

  Music Credits:
  This performance of the overture from Mozart’s The Magic Flute is produced by Telefunken (1952), and is available in the Public Domain. Joseph Keilberth conducts the Bamberger Symphoniker.

  This performance of The Marriage of Figaro was recorded with Decca in 1959; now in the Public Domain. Erich Kleiber conducts the Wiener Philharmoniker; Cesare Siepi, Hilde Gueden, Alfred Poell and Lisa della Casa sing the main roles.

  Our thanks to go to Kalmus Publishing, Harid Conservatory Philharmonia and Arthur Weisberg for the use of ‘Intermezzo’ from Cavelleria Rusticana. Used under the creative commons licence 4-0 .

  • 44分
  An Artist's Journey: Training - hosted by Tim Rhys-Evans

  An Artist's Journey: Training - hosted by Tim Rhys-Evans

  Conductor and Music Director Tim Rhys-Evans investigates the process of studying at conservatoires and universities, while discovering more about the day-to-day life of an artist in training. Providing his own insight on this process as Director of Music at Royal Welsh College of Music and Drama, Tim meets with Clair Rowden from Cardiff University's School of Music alongside students and graduates to discuss the differences between university and conservatoire education.

  ___

  Bydd yr Arweinydd a’r Cyfarwyddwr Cerddoriaeth Tim Rhys-Evans yn trafod y broses o astudio mewn ysgolion cerddoriaeth a phrifysgolion, gan ddysgu mwy am fywyd beunyddiol artist sy’n hyfforddi. Bydd Tim yn cynnig ei gipolwg ei hun ar y broses hon, ac yntau’n Gyfarwyddwr Cerddoriaeth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a bydd yn cyfarfod â Clair Rowden o Ysgol Gerddoriaeth Prifysgol Caerdydd, ynghyd â myfyrwyr a graddedigion, i drafod y gwahaniaethau rhwng addysg prifysgol ac addysg ysgolion cerddoriaeth.

  Music Credits:
  This performance of The Marriage of Figaro was recorded with Decca in 1959; now in the Public Domain. Erich Kleiber conducts the Wiener Philharmoniker; Cesare Siepi, Hilde Gueden, Alfred Poell and Lisa della Casa sing the main roles.

  The recording of Mozart’s Don Giovanni is conducted by Josef Krips and sees Cesare Sepi in the title role. Recorded in 1955 with the Weiner Philharmoniker Orchestra and Chorus; we would also like to extend out thanks to Decca, with whom this recording was published.

  The recording of Bizet’s Carmen is conducted by Thomas Beecham, with Janine Micheau, Nicolai Gedda and Ernest Blanc. Recorded in 1960, used with thanks to Parlaphone records.

  • 42分
  An Artist's Journey: First Steps - hosted by Natalya Romaniw

  An Artist's Journey: First Steps - hosted by Natalya Romaniw

  Soprano Natalya Romaniw explores how the early experiences of classical music in youth can shape the perspective of an artist. Reflecting on her own experiences of singing with WNO Youth Opera, she catches up with her friend and fellow soprano Rhian Lois in a roundtable interview which also features Abigail Kelly (WNO Youth Opera Leader in Birmingham) and Ruth Rosales (Bassoonist & Animateur). Natalya also meets with three young participants to find out more about what drew them to sing opera at such a young age.

  --

  Y soprano Natalya Romaniw a fydd yn trafod sut y gall profiadau cynnar o gerddoriaeth glasurol yn ystod ieuenctid ffurfio safbwynt yr artist. Gan fyfyrio ar ei phrofiadau ei hun o ganu gydag Opera Ieuenctid WNO, mae’n cael sgwrs gyda’i chyfaill a’i chyd-soprano Rhian Lois yn ystod cyfweliad bord gron, sydd hefyd yn cynnwys Abigail Kelly (Arweinydd Opera Ieuenctid WNO ym Mirmingham) a Ruth Rosales (Baswnydd ac Animeiddiwr). Mae Natayla hefyd yn cyfarfod â thri o bobl ifanc i gael gwybod mwy am yr hyn a’u denodd at ganu opera a hwythau mor ifanc.

  --

  Music Credits:
  Our thanks go to Oddio Overplay, MIT Symphony Orchestra and Chorus and Adam K Doyles for the use of the opening chorus to Cavalleria Rusticana. Used under the creative commons licence 4-0
  The recording of Bizet’s Carmen is conducted by Thomas Beecham, with Janine Micheau, Nicolai Gedda and Ernest Blanc. Recorded in 1960, used with thanks to Parlaphone records.
  This recording of ‘Un Bel Di, Vedremo’ from Puccini’s Madam Butterfly is performed by Maria Callas.

  • 45分

アートのトップPodcast