299 episodes

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý de‪ň‬ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 13 Ratings

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

  Zamyslenie na deň 22.4.2024

  Zamyslenie na deň 22.4.2024

  1.Korinťanom 1,18-25

  18 Veď slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. 19 Veď je napísané: Zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. 20 Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? 21 Pretože svet z prejavov Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznovstvom tejto zvesti tých, ktorí veria. 22 Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, 23 my však hlásame Krista ukrižovaného — pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, 24 ale pre povolaných, tak Židov, ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. 25 Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.  Božia – ľudská múdrosť. K čomu nás vedie múdrosť, ktorá odmieta Pána Boha? A na čo je potrebné viac viery? Na to, že Pán Boh existuje, alebo na to, že neexistuje? Raz som sa rozprával s človekom, o ktorom mi tvrdili, že je ateista. Povedal mi, že neverí, že to vzniklo samo a náhodou – má to tvorcu povedal, ale Boh to nie je. Myslím, že mu cirkev poriadne zdeformovala názor na Pána Boha. Skoro všetci mienkotvorcovia rozmýšľajú, ako vymyslieť svet bez Pána Boha. Najviac zo všetkého nás obmedzuje láska: Pán Boh je láska. Nerozumiem tomu: odmietame zdroj lásky a zároveň túžime byť milovaní. Prajem Ti, milý brat a sestra, aby si bol milovaný a tiež miloval. Vzťahy – to jediné si odnesieme do neba.

  Modlitba: Bože, ďakujem za to, aký si. Ďakujem, že si láskou. Odpusť, že niekedy žijem, akoby si bol niečím iným a potom sú ľudia zmätení a odmietajú Ťa. Duchu Svätý, rozlievaj vo mne lásku k Bohu a ľuďom. Amen.

  Pieseň. ES 643

  Autor: Dušan Roháček  Nech je zvelebený Boh, ktorý poslal Svojho anjela a zachránil Svojich služobníkov, ktorí v Neho verili. Daniel 3,28

  Ježiš bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli Mu slúžili. Marek 1,13  Rimanom 1,18-25 • Modlíme sa za: Malé Zlievce (NoS)

  • 3 min
  Zamyslenie na deň 21.4.2024

  Zamyslenie na deň 21.4.2024

  3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE

  Hlasne jasaj Bohu, celá zem!Žalm 66,1

  Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korinťanom 5,17  Ján 15,1-8

  1 „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. 5 Ja som vinič a vy ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť. 6 Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a zhoria. 7 Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa vám. 8 Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi.  Radujte sa! V našej farskej záhrade sme vysadili višňu. Bolo by asi nezmyselné, keby sme si povedali, aký krásny je to stromček a nemali sme očakávanie nejakej úrody. Po dvoch rokoch zakvitla a ozaj sme čakali, že budú nejaké višne. Boli dve. Veľmi vzácne dve višne. Samozrejme, že ďalší rok ich bolo viac, ale prvá úroda bola niečo nádherné. Dnes máme doslova rozkázané radovať sa. Môžu byť rôzne druhy radosti, napr. ako z tej úrody na višni. Naše ľudské radosti však po čase vyprchajú a nemajú stálosti. Existuje plnohodnotná radosť, ktorá je viac ako len chvíľkové potešenie? Vzkriesenie Pána Ježiša je úžasná vec! Náš Spasiteľ nám chce darovať dokonalú radosť. Ako sa to môže stať? Odpoveď je v obraze kmeňa viniča a ratolesti, čo prináša ovocie. Kmeň je Kristus sám a ratolesťou je každý veriaci kresťan, čo prináša ovocie Ducha Svätého (Gal 5,22-23). Duch Svätý nás vierou zaštepil do Pána Ježiša Krista, a tak môžeme zažívať radosť z Krista Pána, ktorý žije. Rozdávajme okolo seba z Božej veľkonočnej radosti, lebo vieme, komu patríme.

  Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si nás zaštepil Svojím vzácnym dielom spasenia do pravého vínneho kmeňa, do Seba samého. Ďakujeme za radosť zo záchrany z hriechov pre plnohodnotný život. Daj nám ochotu rozdávať z Tvojej nekonečnej radosti. Amen.

  Pieseň: ES 123

  Autor: Michal Findra  Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe. Príslovia 11,13

  Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista. On je hlava. Efezanom 4,15  Skutky apoštolov 17,22-34 • 1.Mojžišova 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a • 2.Korinťanom 4,14-18 • Žalm 96 • Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko

  • 4 min
  Zamyslenie na deň 20.4.2024

  Zamyslenie na deň 20.4.2024

  1.Korinťanom 1,10-17

  10 Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. 11 Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. 12 Mám na mysli to, že každý z vás hovorí: „Ja som Pavlov!“ „Ja som Apollov!“ „Ja zas Kéfasov!“ „Ja Kristov!“ 13 Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? 14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, 15 aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. 16 Ba pokrstil som aj Stefanasovu domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. 17 Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený.  Ježiš je všetko. Včera sme čítali Pavlove nádherné slová, ako chváli kresťanov v Korinte, že im nič nechýba. Vravel, akí sú bohatí v slove a poznaní a ako za nich neprestajne ďakuje. No hneď akoby jedným dychom zrazu počujeme tvrdé slová napomenutia. Prečo? Pretože je veľmi ľahko zaspať na vavrínoch, ochladnúť vo viere, spomaliť krok v našom nasledovaní Pána Ježiša. Hlavným problémom v Korinte bola duchovná pýcha. Nie je to cudzie ani nám dnes. Kto je obľúbenejší farár, alebo ktorý zbor je lepší, kto má pravejšiu vieru, alebo kto ako ukazuje svoju vieru. – – Prečo chodíš do kostola? Počúvať farára alebo Boha? Áno, niekedy kazatelia ľuďom neuľahčujú počúvať Pána skrze nich. Keď sa ľudské ja postaví pred to Božie „JA SOM“, vtedy to môže byť komplikované – ako v Korinte. Ľudia sa zoskupovali podľa toho, kto sa im viac páčil ako duchovný vodca. Je to vždy tragédia pre cirkev, keď sa stratí zo zreteľa to, že Pán Ježiš Kristus je počiatok i koniec, centrum i obsah všetkého v cirkvi. Kristus nie je rozdelený. My vyznávame, že cirkev je Jeho telo. Jeho telo nemôže byť rozdelené. Takže potom tam, kde vidíme rozkol, rozbroje, vystatovanie menom človeka a vyzdvihovanie mena človeka (nech je to akokoľvek pobožný a dobrý človek), tak to nie je v Duchu Kristovom. Nenasledujeme ľudí, ale Krista.

  Modlitba: Bože, ďakujem, že si jediný, hoci v troch osobách. Odpusť, že sa viac zameriavam na ľudí ako na Teba. Daj, nech sa ľuďmi ako Luther inšpirujem, ale nech ich nedávam na prvé miesto. Amen.

  Pieseň: ES 568

  Autor: Milo Velebír  „Určite ťa vyslobodím, nepadneš mečom, svoj život budeš mať ako korisť, pretože si mi dôveroval,“ znie výrok Hospodina. Jeremiáš 39,18

  Ježiš odpovedal zločincovi: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so Mnou v raji.“ Lukáš 23,43  Ján 14,1-6 • Modlíme sa za: Malá Čalomija (NoS)

  • 4 min
  Zamyslenie na deň 19.4.2024

  Zamyslenie na deň 19.4.2024

  1.Korinťanom 1,1-9

  1 Pavol, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša, a brat Sóstenés 2 Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás: 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 4 Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi, 5 za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým: každým slovom i každým poznaním. 6 Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, 7 nechýba vám nijaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. 8 On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. 9 Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.  Boh to vykoná. Ako si vďačný za Božiu milosť? Pavel bez prestania ďakuje za milosť danú veriacim v Korinte. Tak ľahko je zvyknúť si na to, že milosť nám bola daná. Berieme ju ako samozrejmosť. Možno by sme si začali viac vážiť odpustenie našich hriechov, keby nám bolo dovolené nahliadnuť cez brány pekla. – – Pavel je taktiež vďačný, že kresťania v Korinte boli obohatení všetkým. Všetkým! Inými slovami, že dostali všetko potrebné bohatstvo. To sú veľké slová. Ale vzápätí vysvetľuje, že sú bohatí slovom i poznaním. – – Počul si niekedy niekoho povedať: Ten je taký bohatý na slovo Božie! Poznať Pána a Jeho slovo, je vskutku to pravé bohatstvo, ktorým sa získava poklad v nebi. Z toho potom vyplýva aj to ďalšie – keď Pavel dodáva, že im nechýba nijaký dar! Čože! Nič im nechýba? V našom modernom svete nepočujeme hádam nič viac ako frflanie na to, čo všetko nemáme, čo nám chýba. Čo však máš v Pánovi? O čo ti v živote ide? Pavel potom s dôverou prehlasuje: Boh vás bude upevňovať až do konca, aby ste zostali pevní vo viere a získali zasľubenú odmenu. Aké úžasné zasľúbenie! Platí aj pre teba. Boh to vykoná, len Mu neprestaň ďakovať za milosť a buď bohatý v tých pravých hodnotách.

  Modlitba: Pane, aj dnes Ti ďakujem za Tvoju úžasnú milosť voči mne a aj za Tvoje drahé slovo, že si si ma našiel a dal sa mi poznať.

  Pieseň: ES 607

  Autor: Milo Velebír  Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. 1.Mojžišova 6,22

  Ježiš hovorí: „A tak každý, kto počúva tieto Moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.“ Matúš 7,24  Ezechiel 34,23-31 • Modlíme sa za: Lučenec (NoS)

  • 4 min
  Zamyslenie na deň 18.4.2024

  Zamyslenie na deň 18.4.2024

  1.Petrov 5,8-14

  8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete. 10 Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 11 Jemu moc na veky vekov. Amen.

  12 Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vášho verného brata, som vám iba nakrátko napísal, aby som vás povzbudil a vydal svedectvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zotrvajte. 13 Pozdravuje vás cirkev v Babylone, vyvolená spolu s vami, a môj syn Marek. 14 Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!  Vzopri sa! Tieto slová asi najviac padnú vhod mladej generácii. A predsa sa dnes, omnoho viac ako doteraz, každý jeden z nás stretáva s krízou autorít – vzburou. V rodine, práci, medzi priateľmi, ale aj v zboroch, spoločenstvách. Starí, rovnako ako mladí, sa búria. Vzbura sa stala každodennou súčasťou nášho života. Stačí len malý pocit, že sa niekto voči nám správa ako autorita, a hneď sa voči nemu vzoprieme. Nie raz potom ospravedlňujeme naše zlé reakcie: Sú zlé preto, lebo takí sme, je to naša podstata. Akoby sme sa museli vždy takto správať a nemali inú možnosť! Pýtajme sa sami seba, čo nás vedie takýmto smerom? Dnes si o to viac musíme uvedomiť: Naším nepriateľom nie je človek stojaci oproti nám, aj keď to tak mnohokrát vnímame. Apoštol Pavel nám pripomína, že nepriateľ je ukrytý. Vždy hľadá naše slabosti, aby nás vytrhol z rúk Pána Ježiša! Je to diabol. Dnes sme vyzvaní vzoprieť sa mu. Ak sa vzoprieme nie vo svojej, ale v Kristovej moci, utečie od nás. Pavel hovorí, že Kristus v nás je najsilnejšou zbraňou proti diablovi. Nedokáže proti Pánovi Ježišovi obstáť, a tak uteká. Vzoprime sa mocou Ducha Kristovho; a diabol od nás utečie.

  Modlitba: V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa aj dnes chceme vzoprieť nášmu skutočnému nepriateľovi. Vieme, že keď Ty si za nás, nikto a nič proti nám neobstojí. Ty si Víťaz a my dnes túžime víťaziť s Tebou.

  Pieseň: ES 463

  Autor: Ľuboš Činčurák  Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela! Izaiáš 12,6

  To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli Jeho slávu. Ján 1,14  Efezanom 4,11-16 • Modlíme sa za: Ľuboreč (NoS)

  • 4 min
  Zamyslenie na deň 17.4.2024

  Zamyslenie na deň 17.4.2024

  1.Petrov 5,1-7

  1 Starších medzi vami prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, aj ako účastník slávy, ktorá sa má zjaviť: 2 Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! 3 Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. 4 A keď sa zjaví najvyšší Pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. 5 Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. 6 Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. 7 Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.  Srdce dobrého pastiera. Každý z nás sme nejakým spôsobom v úlohe pastiera. Možno si starší zboru – presbyter, si povolaný/á starať sa o ľudí, ktorí ti boli zverení a viesť ich k Pánovi Ježišovi. Rodičia sú pastiermi svojim deťom, učitelia žiakom, vedúci v práci svojim podriadeným, pracovníci v zbore dorastu… Apoštol Peter odhaľuje tri veci, ktoré sú v službe dôležité: Povolanie, motív a spôsob. A s týmto súvisia 3 črty dobrého pastierskeho srdca: 1. črta súvisí s povolaním. Len ten, kto prežil Božie povolanie a Jeho zmocnenie, môže slúžiť slobodne, radostne a odhodlane bez toho, aby mal pocit, že slúžiť musí. Slúži dobrovoľne. 2. črta súvisí s motívom: Prečo robíš to, čo robíš? Nemusí to byť finančné ohodnotenie. Možno túžiš po ocenení ľuďmi, ktorí by ťa potľapkali po pleci a stúpla by tak tvoja hodnota. Možno ti robí dobre, že keď stojíš vpredu, ľudia ťa považujú za „dobrého kresťana“ a vážia si tvoje obdarovania. Pastierske srdce nemotivuje zisk od ľudí, ale Božia odmena. 3. črta súvisí so spôsobom, ako veci robíme, ako vnímame ľudí, ktorých nám Boh zveril. Nemali by sme robiť veci s pocitom dôležitosti a nadradenosti. Nesmieme zneužívať duchovnú autoritu na ovládanie ľudí. Práve naopak! Byť pastierom znamená nie vládnuť, ale pokorne slúžiť.

  Modlitba: Pane Ježišu, môj dobrý Pastier, ďakujem Ti, že si ma povolal do služby pri Tvojom „stáde“. Odpusť mi, že keď prichádzajú nepríjemné situácie a prekážky, nerobím službu s takou radosťou a láskou, ako by som mal/a. Odpusť mi tiež, že je moje srdce tak veľmi závislé na rôznych odmenách tohto sveta. Premeň ho, aby bolo skutočne pastierskym a „pásol/pásla“ som Božie stádo, „tak ako Ty chceš.“ Amen.

  Pieseň: ES 260

  Autor: Anna Činčuráková Tipulová  Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro Jeho svätému menu! Žalm 103,1

  Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1.Petrov 1,3  Ján 17,20-26 • Modlíme sa za: Lubina (PoS)

  • 4 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
13 Ratings

13 Ratings

Laci Adamovic ,

Skvelé

Je potešením,každý deň vypočuť si Bozie slovo a byť ním vedený. Ďakujem v mene našej rodiny za prácu,ktorú robíte...

Top Podcasts In Religion & Spirituality

God Bless
Valo a Maťo
Kartárky
Kartárky
Páter Peter Podcast
Páter Peter
The Catholic Gentleman
John Heinen, Sam Guzman
Promluvy od Salvátora
Akademická farnost Praha – Salvátor
Radio Lumen - Rádio Vatikán - SK
Rádio LUMEN

You Might Also Like

Zamyslenia EVS
Zamyslenia EVS
Podcast denníka Postoj
Denník Postoj
Dobré ráno | Denný podcast denníka SME
SME.sk
Denník N Podcasty
Denník N
Inteligentné Investovanie
Finax
Rozhovory ZKH
SME.sk