300 episodes

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý de‪ň‬ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

  • Christianity
  • 5.0 • 12 Ratings

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

  Zamyslenie na deň 20.4.2021

  Zamyslenie na deň 20.4.2021

  Kolosanom 4,2-6

  2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. 3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, 4 aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. 5 Žite múdro pred tými, ktorí sú mimo, a vykupujte čas. 6 Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.  Neoddeliteľné dvojičky. Modlitba a služba Slova sú veľmi úzko spojené – sú ako „dvojičky“. Pavel vyzýva Kolosanov, aby boli v modlitbe vytrvalí a pridáva: „Buďte bdelí a dobrorečte!“ – – Keď sa loď dostala do nebezpečnej búrky, kapitán prišiel ku kňazovi a povedal mu: „Modlite sa!“ Kňaz odpovedal: „To sme na tom tak zle?“ – – Sú naše modlitby vytrvalé v každom čase alebo sa modlíme až vtedy, keď sme na tom zle? Apoštol vyzýva zbor, aby sa modlil predovšetkým za šírenie zvesti Božieho slova. Aké konkrétne a vytrvalé sú naše modlitby za našich služobníkov v zboroch, cirkvi, misionárov… ? Pavlovi veľmi záleží na tých, ktorí ešte neuverili v Pána Ježiša. Povzbudenie: Poznať Pána Ježiša je najväčší dar, aký môžeme prijať a najväčší dar, aký môžeme odovzdať iným.

  Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za službu Slova i dar modlitby! Pomôž nám modliť sa vytrvalo a zvlášť za tých, ktorí Pána Ježiša ešte osobne nepoznajú! Amen.

  Pieseň: ES 277

  Autor: Jozef Kováč  Boh povedal Nóachovi: „Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom a so všetkými živými bytosťami, že nebude už potopy, ktorá by zničila zem.“ 1.Mojžišova 9,9-10.11

  Ak sa neodkloníte od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. Kolosanom 1,23  Matúš 9,35-10,1(2-4)5-7 :: Modlíme sa za: Jasenová (Lo)

  • 2 min
  Zamyslenie na deň 19.4.2021

  Zamyslenie na deň 19.4.2021

  Kolosanom 3,18-4,1

  18 Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19 Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. 20 Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby neklesli na mysli. 22 Otroci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov a neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti srdca a v bázni pred Pánom. 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, 24 vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. 25 Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.

  4:1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé, i rovnocennosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi.  Tajomstvo kresťanskej domácnosti. Apoštol Pavel dobre poznal toto tajomstvo: cirkevné zbory budú duchovne silné do takej miery, do akej budú duchovne silné rodiny. Pavel prikazuje: „Mužovia, milujte si ženy… “ Ako ich majú milovať? Tak, ako Kristus miloval Svoju cirkev, keď sa za ňu obetoval (Ef 5,25). Keď sme tento verš študovali s mladými mužmi, vznikla otázka: „Vedel by som zomrieť za svojho životného partnera?“ Priznávam, boli sme touto otázkou zaskočení. M. Mason to vyjadril takto: „Manželská láska je ako smrť, chce nás celých.“ Pavel píše, že práve toto tajomstvo manželstva je veľké. Ak muž miluje svoju manželku láskou Pána Ježiša, vznikajú v manželstve i v rodine vzťahy praktickej lásky. Prejavuje sa to pri výchove detí, ale aj pri ostatných členoch domácnosti. Tajomstvo kresťanskej domácnosti vystihuje pieseň Filipa Spittu: „Ó, šťastný je to dom, kde ťa prijali, Priateľu duší, Pane Ježišu.“

  Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si sa obetoval za nás! Pomôž nám prejavovať Tvoju lásku v manželstvách, rodinách, cirkevných zboroch i v našom národe! Amen.

  Pieseň: ES 561

  Autor: Jozef Kováč  Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Žalm 37,23-24

  Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Rimanom 8,37  Ján 10,1-10 :: Modlíme sa za: Ivančiná (Tu)

  • 3 min
  Zamyslenie na deň 18.4.2021

  Zamyslenie na deň 18.4.2021

  2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini (Hospodinova milosť napĺňa zem. Žalm 33,5)

  Kristus hovorí: „Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život.“ Ján 10,11a.27-28a  1.Petrov 2,21b-25

  21 … pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. 22 On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; 23 keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal Tomu, ktorý spravodlivo súdi; 24 na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. 25 Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší!  Kráčať v Jeho šľapajach. Ak v zime ideme cez veľký sneh, veľmi nám pomôže, keď môžeme kráčať za niekým a klásť nohy do šľapají toho, kto ide pred nami. Peter mal tento obraz pred očami po celý svoj život. Skúsil totiž, čo to je, keď kráča v šľapajach Pána Ježiša. Vtedy bol povzbudený a povzbudzoval aj ostatných učeníkov. Veď keď sa Pán Ježiš spýtal svojich učeníkov v Kafarnaume: „Či aj vy chcete odísť?“, Peter vyznal: „Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, Svätý Boží“ (J 6,68-69). No krátko nato už Peter nekládol svoje nohy do šľapají svojho Učiteľa. Odhováral Ježiša, aby nepodstúpil cestu utrpenia a kríža. A Pán ho musel veľmi prísne napomenúť: „Choď za mňa, satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské“ (Mt 16,23). Pre Petra to bola trpká skúsenosť. Ľahšia a istejšia je cesta v tomto svete, ak kráčame v šľapajach Pána Ježiša. Peter tú cestu prešiel. Ukázal nám na nej svoje sklamanie, ale aj to, že na nej verne zotrval. A najmä Pánov sľub, že nás bude žehnať, chrániť a sprevádzať – veď On sám „dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje.“ To je Petrova skúsenosť a môže byť aj naša.

  Pieseň: ES 503

  Autor: Ján Jančo  Kto som ja, Pán, Hospodin, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? 2.Samuelova 7,18

  Pavol píše: Jeho milosť nebola vo mne márna. 1.Korintským 15,10  Ján 10,11-16(27-30) :: Ezechiel 34,1-2(3-9)10-16.31 :: Žalm 23 :: Modlíme sa za: Evanjelickú diakoniu

  • 3 min
  Zamyslenie na deň 17.4.2021

  Zamyslenie na deň 17.4.2021

  Kolosanom 3,12-17

  12 Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. 13 Znášajte sa vospolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal sťažnosť proti niekomu; ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy. 14 A najmä priodejte sa láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. 15 A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo; a buďte (za to) vďační. 16 Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! 17 A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.  Plná skriňa. Zrejme si viete predstaviť situáciu – možno z vlastnej skúsenosti, možno z rozprávania – keď človek stojí pred plnou skriňou a povie: „Nemám si čo obliecť!“ Nič z toho, čo tam je, práve „nepasuje“, nedá sa to skombinovať, zladiť. Apoštol Pavol otvára inú skriňu, plnú rôznych vecí, ktoré zázračne „pasujú“ každému, dajú sa nádherne zladiť a čím viac ich kombinujeme, tým lepšie: srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokora, miernosť, trpezlivosť, odpúšťanie, pokoj, vďačnosť. To všetko ide dohromady vďaka tomu najdôležitejšiemu – láske, ktorá každú kombináciu privádza do dokonalosti. Takúto úžasnú výbavu máme pripravenú – stačí siahnuť a vybrať si! Takéto „šaty“ z nás urobia naozaj človeka! Vďaka tomu, čo ponúka Ježiš, môžem byť iným človekom – ozajstným. A potom budeme napriek rozmanitosti navzájom ladiť. Na to používa Pavol iný obraz – obraz spevu: „Vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne“. Tak skúsme tú skriňu otvoriť aj dnes a vybrať si z nej aspoň niečo…

  Modlitba: Ďakujeme, Pane, že nám dávaš to, čo potrebujeme k hodnotnému a zmysluplnému životu! Dávaj nám, prosíme, múdrosť, aby sme si vedeli každý nový deň vybrať a dokázali si obliecť aspoň niečo dobré… ! Aj dnes. Amen.

  Pieseň: ES 643

  Autor: Ján Oslík  Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Žalm 19,9

  Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato: vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. Kolosanom 3,16  Skutky apoštolov 8,26-39 :: Modlíme sa za: Istebné (Lo)

  • 3 min
  Zamyslenie na deň 16.4.2021

  Zamyslenie na deň 16.4.2021

  Kolosanom 3,5-11

  5 Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. 6 Pre tieto veci prichádza hnev Boží. 7 V nich ste voľakedy aj vy chodili, keď ste žili v nich, 8 ale teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. 9 Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, 10 a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. 11 Tu už nie je ani Grék, ani Žid, ani obrezaný, ani neobrezaný, ani barbar, ani Skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus.  Pozerať na srdce. Hovorí sa, že šaty robia človeka. Že podľa oblečenia poznať, kto je akým človekom. Oblečenie bolo (a stále je) určitým rozlišovacím znakom. Podľa oblečenia sa dalo spoznať, kto je z akého národa, do akej spoločenskej triedy patrí, aká je jeho náboženská príslušnosť a do ktorej kultúrnej triedy patrí. No nič nehovorí o tom, aký je človek vo svojom vnútri. Názor, že dobrí a poriadni ľudia chodia slušne oblečení, je nesprávna interpretácia úvodnej vety. Exupéry vo svojej knihe Malý princ napísal: „Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné je pre oči neviditeľné.“ Vyjadril vlastne to isté, čo Biblia opisuje v príbehu, keď mal Samuel vybrať jedného z Izaiových synov za kráľa a keď Hospodin Samuelovi povedal: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy. Tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce“ (1Sam 16,7). Podstatné a rozhodujúce je to, čo (alebo koho) nosíme vo svojom srdci.

  Modlitba: Pane, ďakujem, že nie to, aký je môj výzor, je podstatné a dôležité! To, čo mi dáva hodnotu, je Tvoja prítomnosť v mojom živote! Amen.

  Pieseň: ES 333

  Autor: Ján Oslík  Nech nie je medzi vami veštec zaoberajúci sa veštbami, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník. Každý totiž, kto koná tieto veci, je Hospodinovi ohavný. 5.Mojžišova 18,10.12

  Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte. Efezanom 5,9-11  1.Petrov 2,1-10 :: Modlíme sa za: Iliašovce (Ta)

  • 3 min
  Zamyslenie na deň 15.4.2021

  Zamyslenie na deň 15.4.2021

  Kolosanom 3,1-4

  1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. 2 Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. 3 Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.  Živý – mŕtvy. Je to zvláštne, keď niekto povie druhému človeku, že „je mŕtvy“. Môže to znamenať všeličo. V akčnom filme by to mohlo znamenať, že ťa zničím. V inom príbehu by sa tým dala vyjadriť skutočnosť, že život toho človeka nemá hodnotu, je bezcenný. Apoštol Pavol tým však chce povedať niečo celkom iné. Na začiatku listu píše, že Boh „nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (1,13) a „nás, ktorí sme boli odcudzení a vo svojich zlých skutkoch sme zmýšľali nepriateľsky, postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony“ (1,21-22). Pavol obrazom umierania a smrti opisuje skutočnosť, že na to, aby som mohol žiť ozajstný život, musí niečo vo mne umrieť – moje ego, moja pýcha, môj hnev, moja závisť… Musí umrieť to, čo som schopný vyprodukovať – hriech. Tu potom nastáva vzkriesenie, skutočný život. Ja však nie som schopný túto premenu uskutočniť. Preto Pavol pri umieraní aj pri vzkriesení spomína Krista, lebo je to On, kto tento proces vo mne realizuje. Len vďaka Kristovi môžem skutočne žiť.

  Modlitba: Ďakujem, Pane, že v Tebe mám skutočný život! Ďakujem, že to zlé v mojom živote nechávaš zomrieť a vytváraš priestor, aby to dobré mohlo rásť! Daj mi prosím odvahu a silu nechať sa takto meniť! Amen.

  Pieseň: ES 676

  Autor: Ján Oslík  Nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Žalm 5,12

  No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Skutky apoštolov 13,52  Ján 17,9-19 :: Modlíme sa za: Chyžné (Ge)

  • 3 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

Laci Adamovic ,

Skvelé

Je potešením,každý deň vypočuť si Bozie slovo a byť ním vedený. Ďakujem v mene našej rodiny za prácu,ktorú robíte...

Top Podcasts In Christianity

Listeners Also Subscribed To