300 episodes

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý de‪ň‬ Tesnou bránou - biblické zamyslenia na každý deň

  • Religion & Spirituality
  • 4.7 • 12 Ratings

Audio zamyslenie z Biblie na každý deň zo zbierky zamyslení Tesnou bránou. Vydáva Vivit s.r.o. pre Modlitebné spoločenstvo (MoS) Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)

  Zamyslenie na deň 4.12.2022

  Zamyslenie na deň 4.12.2022

  2. adventná nedeľa

  Vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Lukáš 21,28  Jakubov 5,7-8(9-11)

  7 Tak buďte, bratia, trpezliví až do príchodu Pánovho. Ajhľa, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme, trpezlivo ju vyčkáva, až sa jej dostane jesenného a jarného dažďa. 8 Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! (9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli súdení. Ajhľa, sudca stojí predo dvermi! 10 Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. 11 Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný.)  Trpezlivo čakaj! Adventný čas ponúka pohľad na prírodu, ktorá akoby spala svojím spánkom. Alebo sa nám to iba zdá? Čo ak je to inak? Čo ak je to len čas prípravy na zimu? Veď po zime opäť príde jar a aj to najmenšie stebielko trávy musí mať potrebnú silu, aby sa zazelenalo. – – Advent, ktorý prežívame, je práve takouto príležitosťou. Je to príležitosť na prípravu vianočných sviatkov. Čas príprav na príchod Božieho Syna. Predovšetkým je to čas očakávania Jeho Druhého príchodu. Je to návrat do tohto sveta, do nášho života. Cirkev čaká ako nevesta už po stáročia. Často sme v očakávaní nedočkaví. Netrpezlivosť nás vedie k mnohým chybám… Svojimi rečami, úmyslami a najmä konaním môžeme pokaziť svoje vzťahy alebo naštrbiť dôveru k Pánu Bohu. Jakub to prirovnáva k tomu, čo sa deje na jar. Prvé lúče slnka síce zohrejú zem a my do nej vložíme semienka, ale nijako neovplyvníme to, ako rýchlo vyrastú. Môžeme ich len trpezlivo zalievať alebo čakať na dážď. Veď nás čaká vzácna úroda – život s Pánom Ježišom! Naše vykúpenie sa blíži každým dňom. Trpezlivosť ťa preto cvičí, najmä v súžení. Nedaj sa pomýliť, nič neurýchliš! Buď trpezlivý a vytrvalý! Pán nemešká a všetko, čo potrebuješ, máš na dosah. Len sa poobzeraj a uvidíš, ako raší okolo teba Božie kráľovstvo.

  Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si Pánom aj nad časom! Odpusť nám netrpezlivosť a udržiavaj v nás myseľ Kristovu, aby sme trpezlivo čakali na Tvoj príchod! Amen.

  Pieseň: ES 514

  Autor: Iveta Vachulová  Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj Ja postarám o Svoje ovce. Ezechiel 34,12

  Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie Svoj život za ovce. Jána 10,11  Lukáš 21,25–33 • Izaiáš 63,15–64,3 • Veľpieseň 2,8–13 • Žalm 44 •  Modlíme sa za: Veľký Lom (NoS)

  • 4 min
  Zamyslenie na deň 3.12.2022

  Zamyslenie na deň 3.12.2022

  Izaiáš 7,10-25

  10 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: 11 Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor. 12 Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. 13 Nato prorok povedal: Počujte, dom Dávidov! Málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? 14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. 15 Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. 16 Lebo skôr, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. 17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efrajim odpadol od Júdu, (privedie asýrskeho kráľa). 18 V ten deň zapíska Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v Asýrii. 19 Prídu a všetky sa usadia v strmých údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. 20 V ten deň Pán oholí britvou, najatou spoza Eufratu kráľom asýrskym, hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. 21 V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, 22 a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. 23 V ten deň každé miesto, na ktorom je tisíc vínnych kmeňov v cene tisíc šekelov striebra, zmení sa na bodľač a tŕnie. 24 So šípmi a lukom bude sa tam chodiť, lebo tŕním a bodľačím bude celá krajina. 25 Na nijaké návršie, ktoré sa teraz motykou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a tŕním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapu.  Znamenia. V živote potrebujeme znamenia a značky, podľa ktorých sa dokážeme orientovať a ísť správnym smerom. Dopravné značky usmerňujú dopravnú premávku. Keď vojdeme do neznámej budovy, hľadáme informačnú tabuľu a šípky, aby sme sa dostali do cieľa. V mestách sa riadime podľa ulíc a čísel. Ak by sme si povedali, že nech je značka akákoľvek, my sa budeme riadiť po svojom, nikdy by sme do cieľa nedošli, ohrozili by sme seba, aj iných a nastal by chaos. – – Kniha proroka Izaiáša nám dnes hovorí niečo podobné. Kráľ Ácház si mal pýtať od Boha znamenie, aby mohol obstáť vo vojne. Kráľ sa nechcel riadiť Božou ponukou, nechcel Pána Boha „otravovať“. Pána sa to dotklo a povedal, že napriek tomu dá znamenie, ale Ácház svojím rozhodnutím zapríčinil, že v Judsku zavládol chaos a pustošenie. – – Pán Boh dáva znamenia aj nám. Pomáha nám v živote správne sa rozhodovať a orientovať. Jedným znamením je Božie Slovo. Iným znamením je Pán Ježiš narodený pre celý svet. Mnohí odmietajú tieto znamenia a radšej si volia svoju vlastnú cestu do nebezpečného duchovného chaosu. Neodmietajme Božiu ponuku! Riaďme sa v našich životoch a rodinách Božími znameniami, ktoré nám zjavil v Pánovi Ježišovi a v Písme! Vtedy nezablúdime a prídeme do cieľa časného i večného života.

  Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, za Tvoje znamenia! Odpusť, že si ich málo vážime. Veď nás Svojím Duchom, aby sme stále kráčali po Tvojich cestách a včas zbadali Tvoje značky a najmä, aby sme ich rešpektovali! Amen.

  Pieseň: ES 16

  Autor: Peter Švehla  Že pozrel zo Svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Žalm 102,20-21

  Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Jána 8,36  Filipanom 1,3-11 •  Modlíme sa za: Veľký Krtíš (NoS)

  • 5 min
  Zamyslenie na deň 2.12.2022

  Zamyslenie na deň 2.12.2022

  Izaiáš 7,1-9

  1 Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. 2 Keď oznámili domu Dávidovmu: Sýria táborí v Efrajime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. 3 Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka, na cestu k Valchárovmu poľu, 4 a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaljovho. 5 Pretože Sýria s Efrajimom a synom Remaljovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: 6 Tiahnime do Judska a vydesme ho; odštiepme ho pre seba a u robme v ňom kráľom syna Tabeélovho – 7 takto vraví Pán, Hospodin: Neuskutoční a nestane sa to. 8 Lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po šesťdesiatich piatich rokoch Efrajim bude rozbitý, nebude národom. 9 Hlavou Efrajima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaljov. Ak neveríte, neobstojíte!  Ak veríte, obstojíte. Izrael stál na križovatke kultúr, náboženstiev a národov. Nie raz sa cezeň prehnali vojny a nepokoje, ktoré poznačili alebo spustošili jeho obyvateľov. Pred sebou máme úryvok, ktorý hovorí niečo podobné. Sýrsky a izraelský kráľ pritiahli bojovať proti Jeruzalemu. Judský kráľ Ácház dostal prostredníctvom Izaiáša od Hospodina uistenie, že v tejto vojne bude stáť pri ňom. Aj napriek početnej nevýhode, ak si zachovajú vieru v Hospodina, im Boh dá obstáť v tejto vojne, ba čo viac, všetko sa obráti proti tým, ktorí ju začali. – – Denne zažívame podobné situácie, ako Judsko. Často sa ocitáme v nepokoji. „Pritiahnu na nás“ mnohí nepriatelia – v živote, rodine, práci, ohľadom zdravia, ale aj vo viere musíme vybojovať mnoho zápasov. Sami sme však slabí. Niečo sa nám možno podarí, ale mnohokrát zlyháme. Strácame istotu, dôveru, nádej, radosť, niekedy aj klesáme vo viere. Tu prichádza Izaiáš s Božím odkazom aj pre každého z nás: „Ak neveríte, neobstojíte“. Sami nemôžeme obstáť v nijakej skúške. Jedine s vierou a dôverou v Hospodina máme v našich životných zápasoch a skúškach isté víťazstvo. Zárukou toho nám je Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, ktorého príchod si v tomto adventnom období pripomíname a sprítomňujeme. Nech je s nami aj dnes! Ak veríme, obstojíme.

  Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že Ty obstojíš! Odpusť nám slabú vieru a posilňuj nás, aby sme stáli v každej situácii na Tvojej strane a zažívali Tvoje víťazstvá, hoci navonok sa nám občas javia ako kríže…! Amen.

  Pieseň: ES 13

  Autor: Peter Švehla  Mojžiš mu však povedal: „Ty žiarliš namiesto mňa? Kiežby všetci z Hospodinovho ľudu boli samí proroci! Kiežby im Hospodin dal Svojho ducha!“  4.Mojžišova 11,29

  Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte, ale všetko skúmajte; dobrého sa držte! 1.Tesaloničanom 5,19-21  Ezechiel 37,24-28 •  Modlíme sa za: Veľký Grob – Čataj (BaS)

  • 4 min
  Zamyslenie na deň 1.12.2022

  Zamyslenie na deň 1.12.2022

  DECEMBER

  Heslo mesiaca: Vlk bude ako hosť baránka, leopard bude odpočívať vedľa kozľaťa. Teliatko, levíča a vykŕmený vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zaháňať. Izaiáš 11,6  Izaiáš 6,1-13

  1 V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. 2 Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 3 Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. 4 Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. 5 Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. 6 Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7 dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8 A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! 9 A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len, hľaďte, ale nechápte! 10 Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. 11 Nato som povedal: Až dokedy, Pane? I odvetil: Pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. 12 Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. 13 A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté semeno je jej peň.  Úlohy, povinnosti, zodpovednosť, výzvy… Asi si už niekedy dostal niečo z toho: Choď a sprav tamto, oprav to, dones, postaraj sa atď. Niektoré z úloh, či povinnosti, ktoré dostávame, zvládame aj bez toho, aby sme sa ich museli učiť. Niektoré si vyžadujú trocha zručnosti a iné dokonca aj štúdium na vysokej škole. No, čo ak ti dá niekto úlohu, o ktorej nemáš ani najmenšiu predstavu, ako ju splniť…? Alebo ak ti dá niekto takú úlohu, že si povieš: „A som súci na splnenie tejto úlohy?“ Možno začneš premýšľať, ako takúto úlohu slušne odmietnuť. Vyhovoriť sa na niečo. Začneš oponovať: „Nedokážem to! Je to nad moje schopnosti, sily, vedomosti…!“ – – Takýto pocit mal zrejme aj prorok Izaiáš v dnešnom Božom slove. Pán Boh ho povolal do služby, ale on sa začal vyhovárať. Prorok si uvedomoval, že je hriešny, že nie je súci konať Božie veci. No niečo si neuvedomil: že je s ním Božia moc, láska a milosť. Až potom, čo sa mu anjel žeravým uhlíkom dotkol úst a povzbudil ho, až potom si uvedomil, že danú úlohu, povolanie zvládne. Chápe, rozumie, a preto odpovedá: „Tu som ja, pošli mňa!“ – – Skúsme si dnes položiť otázku: „A som ja súci? Zvládnem túto Bohom danú úlohu?“ Zvládnem, lebo Pán Boh ma posilňuje! Je so mnou! Poďme dnes z moci Božej plniť to, čo je pred nami!

  Modlitba: Bože, ďakujme Ti, že Ty môžeš všetko a vždy! Odpusť, že príliš často myslíme na seba a svoje možnosti, a potom sa bojíme slúžiť. Slúž teda prostredníctvom nás! Prosíme Ťa, aby Tvoje kráľovstvo prišlo v plnosti! Amen.

  Pieseň: ES 478

  Autor: Martin Škarupa  Jákob povedal: Vstaňme, vystúpme do Bételu! Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. 1.Mojžišova 35,3

  Za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi. Efezanom 5,20  1.Tesaloničanom 5,1-6 •  Modlíme sa za: Veľké Uľany (BaS)

  • 5 min
  Zamyslenie na deň 30.11.2022

  Zamyslenie na deň 30.11.2022

  Izaiáš 5,8-24

  8 Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny. 9 Do uší mi hovorí Hospodin mocností: Vskutku, pustatinou budú mnohé domy veľké a krásne, nikto nebude bývať v nich. 10 Lebo desať honov vinice urodí jeden okov a výsev chómeru vydá éfu. 11 Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. 12 Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela Jeho rúk si nevšímajú. 13 Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť, jeho vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť smädom. 14 Preto si podsvetie rozšíri hrdlo a bez miery roztvorí ústa, šľachta i dav Jeruzalema zostúpi doň, to, čo hučí, i čo plesá v ňom. 15 Zohne sa človek, zníži sa muž a oči vysokomyseľných sa ponížia. 16 Hospodin mocností sa vyvýši v súde a Svätý Boh sa dokáže svätým v spravodlivosti. 17 Baránky sa budú pásť ako na svojej pastve a kozľatá obžerú rumoviská boháčov. 18 Beda tým, ktorí ťahajú vinu povrazmi ľahkomyseľnosti a hriech vozovými lanami. 19 Ktorí hovoria: Nech sa ponáhľa, nech sa urýchli Jeho dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a splní rada Svätého v Izraeli, nech ju poznáme. 20 Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. 21 Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. 22 Beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja, 23 ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. 24 Preto, ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocností a pohrdli rečou Svätého v Izraeli.  Beda! Zle, nedobre! Čo chce táto vetná príslovka v Božom slove vyjadriť? Šesťkrát napomína tých, ktorí robia vo svojom živote nerozumné veci, ktorí konajú proti Božej múdrosti, Božej náuke a „pohrdli rečou Svätého v Izraeli“ (Iz 5,24). Zle, nedobre skončia takí, ktorí zabúdajú na Božiu vôľu, pohŕdajú ňou a radšej v živote konajú podľa vlastného rozumu. Tí, ktorí Božie reči menia za ľudské mudrovanie. Takí ľudia konajú neuvážene. Výsledkom ich konania sú nezmyselné veci. Možno by som k tým šiestim „beda“, pridala alebo dodala aj, že takým ľuďom niet pomoci. Ich myslenie, ich konanie je nesprávne, nelogické, neuvážené, bez konkrétneho cieľa. Ich konanie je hriešne. Božie slovo nás v tejto kapitole varuje, upozorňuje: „Nezabudni v dnešný deň na Pána, na Jeho slovo, na Jeho vôľu! Nekonaj z vlastnej sily, vlastného rozumu, ale čokoľvek dnes chceš vykonať, konaj z Božej vôle a v Božej moci!“ O to prosme v modlitbe, aby nám Pán dal múdrosť, aby nás viedol a usmerňoval. Prosme o pokoru a bázeň pre Pánom! Konajme ako múdri stavitelia. Ako ľudia začínajúci dnešný deň v bázni pred Hospodinom, lebo tá je počiatkom múdrosti. Buďme rozumní a majme miesto pri rozumných, ktorí nezabúdajú na Pána Boha a na Jeho slovo pamätajú každý deň!

  Modlitba: Bože, ďakujeme za Tvoju moc, aj keď nás niekedy desí! Ďakujeme, že sa jej nemusíme báť, keď žijeme v Kristovi. Odpusť, že Ho opúšťame. Prosíme Ťa, drž nás pri Ňom, aby sme konali dobro a smerovali do raja! Amen.

  Pieseň: ES 619

  Autor: Eva Škarupová Lašáková  On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Izaiáš 40,29

  Ježiš hovorí: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku Mne, nebude hladovať a kto verí vo Mňa, nebude smädný. Nikdy. Ján 6,35  Kolosanom 1,9-14 •  Modlíme sa za: Veľké Leváre (BaS)

  • 6 min
  Zamyslenie na deň 29.11.2022

  Zamyslenie na deň 29.11.2022

  Izaiáš 5,1-7

  1 Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. 2 Prekopal ju, zbavil kamenia; vysadil ju ušľachtilou révou; vystaval vežu uprostred nej, aj lis vytesal v nej; potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. 3 A teraz, obyvatelia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúďte, prosím, medzi mnou a medzi mojou vinicou! 4 Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? 5 Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici: Odstránim jej ohradu a spasú ju; zborím jej múr a pošliapu ju. 6 Pripravím jej rýchly koniec: nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a tŕním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. 7 Lebo vinicou Hospodina mocností je dom Izraela a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo, a tu, hľa, prelievanie krvi, na spravodlivosť, a tu, hľa, volanie o pomoc.  Môj milý. Môžeš povedať rovnako ako Izaiáš, že Hospodin je tvoj milý, tvoj milovaný? Neochladla tvoja láska? Neopustil si svoju „prvú lásku“? Obracajú sa tvoje myšlienky neustále k Nemu? Hľadáš, ako by si Ho potešil? Rád sa s Ním rozprávaš a rád počúvaš Jeho slovo? Ak nie, „spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ Pretože, ak Hospodin pravdivo môže povedať Jeruzalemu a mužom judským, ktorí ani netušili o kríži, o tom, čo všetko Boh v láske k ľuďom urobí, „kde je Moje ovocie? Čo ešte bolo treba spraviť na Mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil?“ Ján odpovedá v 3. kapitole: „Tak Boh miloval svet, že Svojho Syna dal…“ Urobil novú výsadbu, na novom kmeni. – – Ako môžeme prinášať ovocie? Náš Pán nám hovorí: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo Mne a Ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo Mňa nič nemôžete činiť. Ako Mňa miloval Otec, aj Ja som miloval vás; zostaňte v Mojej láske.“ – – Kresťanstvo nehovorí: konaj, prinášaj ovocie a budeš zachránený! Kresťanstvo hovorí: si milovaný, ver, zostávaj v Kristovi, v Jeho láske a ovocie bude iba prirodzeným dôsledkom.

  Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si nás stvoril pre lásku! Odpusť, že túto lásku málo žijem. Rozlievaj ju v mojom srdci Svojím Duchom Svätým, aby si mohol k Sebe mnohých pritiahnuť aj prostredníctvom mňa! Amen.

  Pieseň: ES 444

  Autor: Jozef Višňovský  Mladíci sa unavia a ustanú, mládenci sa potkýnajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú. Izaiáš 40,30-31

  Ty, teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi. 2.Timotejovi 2,1  Hebrejom 10,32-39 •  Modlíme sa za: Veličná (LOS)

  • 5 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
12 Ratings

12 Ratings

Laci Adamovic ,

Skvelé

Je potešením,každý deň vypočuť si Bozie slovo a byť ním vedený. Ďakujem v mene našej rodiny za prácu,ktorú robíte...

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Tomáš Gavlas
Liturgické čítania na každý deň z rímskokatolíckeho liturgického kalendára. Tento podcast pre vás čítajú študenti a členovia tímu Kolégia Antona Neuwirtha.
TV LUX
František Trstenský
otcovdom.com
Contemplative Outreach

You Might Also Like

Rádio Expres
Denník N
Denník N
SME.sk
Denník N
SME.sk