27 min

โรงหมอ EP. 169: อาหารบำรุงสมองลูกน้อย แรกเกิด - 2 ขวบ (มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก) โรงหมอ

    • TV & Film

1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ทารกในครรภ์มารดา ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี ทั้งนี้ การสร้างสมอง อวัยวะต่าง ๆ และระบบการทํางานทุกอย่างของร่างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของทารก ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยอาหารและโภชนาการในการสร้างทั้งสิ้น การเตรียมความพร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดไปจนกระทั่งเด็กอายุ 2 ปี จะเป็นตัวกําหนดสุขภาพและโรคในอนาคตได้ จึงเป็นโอกาสทองในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีในอนาคต

1,000 วันแรกของชีวิต หมายถึง ทารกในครรภ์มารดา ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี ทั้งนี้ การสร้างสมอง อวัยวะต่าง ๆ และระบบการทํางานทุกอย่างของร่างกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตของทารก ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยอาหารและโภชนาการในการสร้างทั้งสิ้น การเตรียมความพร้อมของสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดไปจนกระทั่งเด็กอายุ 2 ปี จะเป็นตัวกําหนดสุขภาพและโรคในอนาคตได้ จึงเป็นโอกาสทองในการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพและศักยภาพที่ดีในอนาคต

27 min

Top Podcasts In TV & Film