128 個單集

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share the Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) 讓更多人聽(听)、看到台灣

Podcast series [EN/简体/繁體]:
1.Three Character Classic 三字經(39 EP)⁣
2.Seletic Confucius Analects 論語 (68 EP)
3.Dao de jing 道德經 : 81EP (Start from Oct.8)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Book online class ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/ [線上學中文]
✨Buy me a cup of coffee☕ ➡️ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent ⁣ [贊助]
If you'd like to encourage the effort I made, please support this channel via the link below and come to IG leave the feedback, Your kindness will be appreciated.
如果您想認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

Taiwan Accent - Chinese Classical Literature▪台灣腔 中國古典文學 ▪ 台湾腔 中国古典文学 Elaine▪ Atypical Mandarin Teacher▪非典型中文老師

  • 語言學習

❀An online Mandarin Teacher from Taiwan, I'd like to share the Chinese Classical Literature with my voice -Taiwan accent- to the world.
❀一名線上中文老師;用台灣腔讀(读)中國古代文學(学) 讓更多人聽(听)、看到台灣

Podcast series [EN/简体/繁體]:
1.Three Character Classic 三字經(39 EP)⁣
2.Seletic Confucius Analects 論語 (68 EP)
3.Dao de jing 道德經 : 81EP (Start from Oct.8)


↓↓More ME↓↓
⁣✨IG ➡️ https://www.instagram.com/voice.mq/ ⁣⁣
⁣✨Book online class ➡️ http://voicemandarin.mystrikingly.com/ [線上學中文]
✨Buy me a cup of coffee☕ ➡️ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent ⁣ [贊助]
If you'd like to encourage the effort I made, please support this channel via the link below and come to IG leave the feedback, Your kindness will be appreciated.
如果您想認同我的理念和付出,歡迎經上方贊助或來信,謝謝

Powered by Firstory Hosting

  R1 (EP 01-03) 道可道 - 不尚賢 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  R1 (EP 01-03) 道可道 - 不尚賢 | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  第一章:道可道,非常道;名可名,非常名。無名,天地之始;有名,萬物之母。故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼。此兩者,同出而異名,同謂之玄。玄之又玄,眾妙之門。

  第二章
  天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。故有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前後相隨。是以聖人處無為之事,行不言之教;萬物作焉而不辭,生而不有,為而不恃,功成而不居。夫唯弗居,是以不去。

  第三章
  不尚賢,使民不爭;不貴難得之貨,使民不為盜;不見可欲,使民心不亂。是以聖人之治,虛其心,實其腹,弱其志,強其骨。常使民無知無欲。使夫智者不敢為也。為無為,則無不治。
  ------
  第一章
  道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

  第二章:天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。

  第三章:不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。常使民无知无欲,使夫智不敢为也。为无为,则无不治。
  -----

  Dì yī zhāng: Dào kě dào, fēicháng dào; míng kě míng, fēicháng míng. Wúmíng, tiāndì zhī shǐ; yǒumíng, wànwù zhī mǔ. Gùcháng wú yù, yǐ guān qí miào; cháng yǒu yù, yǐ guān qí jiǎo. Cǐ liǎng zhě, tóng chū ér yì míng, tóng wèi zhī xuán. Xuánzhīyòuxuán, zhòng miào zhī

  Dì èr zhāng: Tiānxià jiē zhī měi zhī wèi měi, sī è yǐ; jiē zhī shànzhī wéi shàn, sī bùshàn yǐ. Gù yǒu wū xiāngshēng, nányì xiāng chéng, chángduǎn xiāngxíng, gāo xià xiāng qīng, yīn shēng xiāng hé, qiánhòu xiāng suí. Shì yǐ shèngrén chù wúwéi zhī shì, xíng bù yán zhī jiào, wànwù zuò yān ér bùcí, shēng ér bù yǒu, wéi ér bù shì, gōng chéng ér fú jū. Fū wéi fú jū, shì yǐ bù qù.

  Dì sān zhāng: Bù shàng xián, shǐ mín bùzhēng; bù guì nándé zhī huò, shǐ mín bù wéi dào; bùjiàn kě yù, shǐ mínxīn bù luàn. Shì yǐ shèngrén zhī zhì, xū qí xīn, shí qí fù; ruò qí zhì, qiáng qí gǔ. Cháng shǐ mín wúzhī wú yù, shǐ fū zhì bù gǎn wéi yě. Wéi wúwéi, zé wú bùzhì.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 分鐘
  15 古之善為道者gǔ zhī shàn wèi dào zhě | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  15 古之善為道者gǔ zhī shàn wèi dào zhě | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  不盈章第十五
  古之善為道者,微妙玄通,深不可識。夫唯不可識,故強為之容。豫兮若冬涉川,猶兮若畏四鄰,儼兮其若客,渙兮若冰之將釋,敦兮其若樸,曠兮其若谷,渾兮其若濁。孰能濁以靜之徐清﹖孰能安以動之徐生﹖保此道者不欲盈。夫唯不盈,故能蔽而新成。

  第 十 五 章
  古 之 善 为 道 者 , 微 妙 玄 通 , 深 不 可 识 。
  夫 唯 不 可 识 , 故 强 为 之 容 :
    豫 兮 若 冬 涉 川 ﹔
    犹 兮 若 畏 四 邻 ﹔
    俨 兮 其 若 客 ﹔
    涣 兮 其 若 凌 释 ﹔
    敦 兮 其 若 朴 ﹔
    旷 兮 其 若 谷 ﹔
    混 兮 其 若 浊 ﹔
    澹 兮 其 若 海 ﹔
    飂 兮 若 无 止 。
    孰 能 浊 以 静 之 徐 清 。
  孰 能 安 以 动 之 徐 生 。
    保 此 道 者 , 不 欲 盈 。
  夫 唯 不 盈 , 故 能 蔽 而 新 成 。

  Dì shíwǔ zhāng gǔ zhī shàn wèi dào zhě, wéimiào xuán tōng, shēn bùkě shí. Fū wéi bùkě shí, gù qiáng wéi zhī róng: Yù xī ruò dōng shè chuān﹔ yóu xī ruò wèi sìlín﹔ yǎn xī qí ruò kè﹔ huàn xī qí ruò líng shì﹔ dūn xī qí ruò pǔ﹔ kuàng xī qí ruògǔ﹔ hùn xī qí ruò zhuó﹔ dàn xī qí ruòhǎi﹔ liù xī ruò wú zhǐ. Shú néng zhuó yǐ jìng zhī xú qīng. Shú néng ān yǐ dòng zhī xú shēng. Bǎo cǐ dào zhě, bù yù yíng. Fū wéi bù yíng, gù néng bì ér xīn chéng.

  15. Enlightenment
  The enlightened possess understanding
  So profound they cannot be understood.
  Because they cannot be understood
  I can only describe their appearance:

  Cautious as one crossing thin ice,
  Undecided as one surrounded by danger,
  Modest as one who is a guest,
  Unbounded as melting ice,
  Genuine as unshaped wood,
  Broad as a valley,
  Seamless as muddy water.

  Who stills the water that the mud may settle,
  Who seeks to stop that he may travel on,
  Who desires less than may transpire,
  Decays, but will not renew.

  古时候善于行道的人,其微妙玄通,真是深不可识。由于深不可识,只好勉强来形容他:
  其审慎好像冬天过江,谨守好像畏惧四邻,恭敬严肃如同作客,流逸潇洒如同化冰,纯朴得好像未经雕琢,旷达得好像高山空谷,敦厚得好像浑沌不清。
  谁能沉淀混浊的,使之渐渐清澈呢?谁能启动僵死的,使之徐徐复活呢?
  持守此道的人,是不会自满自溢的。唯有不自满自溢,才能在凋敝死亡中成为新人。

  古時候善於行道的人,其微妙玄通,真是深不可識。由於深不可識,只好勉強來形容他:
  其審慎好像冬天過江,謹守好像畏懼四鄰,恭敬嚴肅如同作客,流逸瀟洒如同化冰,純樸得好像未經雕琢,曠達得好像高山空谷,敦厚得好像渾沌不清。
  誰能沉澱混濁的,使之漸漸清澈呢?誰能啟動僵死的,使之徐徐復活呢?
  持守此道的人,是不會自滿自溢的。唯有不自滿自溢,才能在凋敝死亡中成為新人。


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 分鐘
  14 視之不見 shì zhī bújiàn | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  14 視之不見 shì zhī bújiàn | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  道紀章第十四
  視之不見,名曰夷;聽之不聞,名曰希;搏之不得,名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不 皦,其下不 昧。繩繩不可名,復歸於無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,隨之不見其後。執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀。

  第 十 四 章
  视 之 不 见 , 名 曰 夷 ﹔
  听 之 不 闻 , 名 曰 希 ﹔
  搏 之 不 得 , 名 曰 微 。
  此 三 者 不 可 致 诘 , 故 混 而 为 一 。
  其 上 不 皦 , 其 下 不 昧 。
  绳 绳 兮 不 可 名 , 复 归 于 物 。
  是 谓 无 状 之 状 , 无 物 之 象 , 是 谓 惚 恍 。
  迎 之 不 见 其 首 , 随 之 不 见 其 后 。
  执 古 之 道 , 以 御 今 之 有 。
  能 知 古 始 , 是 谓 道 纪 。

  Dì shísì zhāng shì zhī bùjiàn, míng yuē yí﹔ tīng zhī bù wén, míng yuē xī﹔ bó zhī bùdé, míng yuē wēi. Cǐ sān zhě bùkě zhì jí, gù hùn ér wéi yī. Qí shàng bù jiǎo, qí xià bù mèi. Shéng shéng xī bùkě míng, fùguī yú wù. Shì wèi wú zhuàng zhī zhuàng, wúwù zhī xiàng, shì wèi hū huǎng. Yíng zhī bùjiàn qí shǒu, suí zhī bùjiàn qí hòu. Zhí gǔ zhī dào, yǐ yù jīn zhī yǒu. Néng zhī gǔ shǐ, shì wèi dào jì.


  14. Mystery
  Looked at but cannot be seen - it is beneath form;
  Listened to but cannot be heard - it is beneath sound;
  Held but cannot be touched - it is beneath feeling;
  These depthless things evade definition,
  And blend into a single mystery.

  In its rising there is no light,
  In its falling there is no darkness,
  A continuous thread beyond description,
  Lining what cannot occur;
  Its form formless,
  Its image nothing,
  Its name silence;
  Follow it, it has no back,
  Meet it, it has no face.

  Attend the present to deal with the past;
  Thus you grasp the continuity of the Way,
  Which is its essence.

  看见而不晓得,叫做"夷";听到而不明白,叫做"希";摸索而不可得,叫做 "微"。"夷希微"三者,不可思议,难究其竟,所以它们混而为一。在他之上不再有光明,在他之下不再有黑暗。难以言说的无限延绵啊,又复归于空虚无物。他是没有状态的状态,没有形象的形象,叫做恍惚。迎面看不见他的先头,追踪抓不着他的尾迹。
  秉持上古之道,可以把握当今万有,知道其由来始末,这便是大道的要领了。

  看見而不曉得,叫做"夷";聽到而不明白,叫做"希";摸索而不可得,叫做 "微"。"夷希微"三者,不可思議,難究其竟,所以它們混而為一。在他之上不再有光明,在他之下不再有黑暗。難以言說的無限延綿啊,又復歸於空虛無物。他是沒有狀態的狀態,沒有形象的形象,叫做恍惚。迎面看不見他的先頭,追蹤抓不著他的尾跡。
  秉持上古之道,可以把握當今萬有,知道其由來始末,這便是大道的要領了。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 分鐘
  13 寵辱若驚 chǒng rǔ ruò jīng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  13 寵辱若驚 chǒng rǔ ruò jīng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  寵辱章第十三
  「寵辱若驚,貴大患若身」。何謂寵辱若驚﹖寵為上,辱為下,得之若驚,失之若驚,是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身﹖吾所以有大患者,為吾有身,及吾無身,吾有何患﹖故貴以身為天下,若可寄天下;愛以身為天下,若可託天下。

  第 十 三 章
  宠 辱 若 惊 , 贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱 若 惊 。
  宠 为 下 , 得 之 若 惊 , 失 之 若 惊 , 是 谓 宠 辱 若 惊 。
  何 谓 贵 大 患 若 身 。吾 所 以 有 大 患 者 , 为 吾 有 身 ,及 吾 无 身 , 吾 有 何 患 。故 贵 以 身 为 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔爱 以 身 为 天 下 , 若 可 托 天 下 。

  Dì shísān zhāng chǒng rǔ ruò jīng, guì dàhuàn ruò shēn. Héwèi chǒng rǔ ruò jīng. Chǒng wèi xià, dé zhī ruò jīng, shī zhī ruò jīng, shì wèi chǒng rǔ ruò jīng. Héwèi guì dàhuàn ruò shēn. Wú suǒyǐ yǒu dà huànzhě, wèi wú yǒu shēn, jí wú wú shēn, wú yǒu hé huàn. Gù guì yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě jì tiānxià﹔ ài yǐ shēn wéi tiānxià, ruò kě tuō tiānxià.

  13. Self
  Both praise and blame cause concern,
  For they bring people hope and fear.
  The object of hope and fear is the self -
  For, without self, to whom may fortune and disaster occur?
  Therefore,
  Who distinguishes himself from the world may be given the world,
  But who regards himself as the world may accept the world.


  得宠和受辱都会内心不安,最大的祸患是看重肉身性命。
  为什么说得宠和受辱都会内心不安呢?宠是来自上面的,得到时吃惊,失去时也吃惊,所 以
  说得宠和受辱都会内心不安。
  为什么说最大的祸患是看重肉身性命呢?我有大祸患之忧虑,是因为我有肉身性命要保全;及至我把肉身性命置之度外,我还有什么祸患可忧虑呢?
  所以,舍弃肉身性命去为天下的人,堪为普天下的寄托;舍弃肉身性命去爱天下的人,堪得普天下的信靠。

  得寵和受辱都會內心不安,最大的禍患是看重肉身性命。
  為什麼說得寵和受辱都會內心不安呢?寵是來自上面的,得到時吃驚,失去時也吃驚,所 以說得寵和受辱都會內心不安。
  為什麼說最大的禍患是看重肉身性命呢?我有大禍患之憂慮,是因為我有肉身性命要保全;及至我把肉身性命置之度外,我還有什麼禍患可憂慮呢?
  所以,捨棄肉身性命去為天下的人,堪為普天下的寄託;捨棄肉身性命去愛天下的人,堪得普天下的信靠。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 1 分鐘
  12 五色令人目盲 wǔsè lìng rénmù máng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  12 五色令人目盲 wǔsè lìng rénmù máng | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  為腹章第十二
  五色令人目盲;五音令人耳聾;五味令人口爽;馳 騁畋獵,令人心發狂;難得之貨,令人行妨。是以聖人為腹不為目,故去彼取此。

  第 十 二 章
  五 色 令 人 目 盲 ﹔ 五 音 令 人 耳 聋 ﹔ 五 味 令 人 口 爽 ﹔驰 骋 畋 猎 , 令 人 心 发 狂 ﹔ 难 得 之 货 , 令 人 行 妨 。是 以 圣 人 为 腹 不 为 目 , 故 去 彼 取 此

  Dì shí'èr zhāng wǔsè lìng rénmù máng﹔ wǔyīn lìng rén ěrlóng﹔ wǔwèi lìng rénkǒu shuǎng﹔ chíchěng tián liè, lìng rénxīn fākuáng﹔ nándé zhī huò, lìng rénxíng fáng. Shì yǐ shèngrén wèi fù bù wèi mù, gùqù bǐ qǔ cǐ

  12. Substance
  Too much color blinds the eye,
  Too much music deafens the ear,
  Too much taste dulls the palate,
  Too much play maddens the mind,
  Too much desire tears the heart.

  In this manner the sage cares for people:
  He provides for the belly, not for the senses;
  He ignores abstraction and holds fast to substance.

  缤纷的色彩使人眼睛昏花,变幻的音响使人耳朵发聋,丰腴的美食使人口味败 坏,驰骋打猎令人心意狂荡,珍奇财宝令人行为不轨。
  所以圣人掌管万民,是给他们内在的充实,不是给他们外在的愉悦。据此而取舍。

  繽紛的色彩使人眼睛昏花,變幻的音響使人耳朵發聾,豐腴的美食使人口味敗 壞,馳騁打獵令人心意狂盪,珍奇財寶令人行為不軌。
  所以聖人掌管萬民,是給他們內在的充實,不是給他們外在的愉悅。據此而取捨。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 48 秒
  11 三十輻 sānshí fú | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  11 三十輻 sānshí fú | 老子 Lao zi |《道德經》Dao de jing

  三十輻,共一 轂,當其無,有車之用。 埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶 牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。

  第 十 一 章
    三 十 辐 , 共 一 毂 , 当 其 无 , 有 车 之 用 。
    埏 埴 以 为 器 , 当 其 无 , 有 器 之 用 。
    凿 户 牖 以 为 室 , 当 其 无 , 有 室 之 用 。
    故 有 之 以 为 利 , 无 之 以 为 用 。

  Dì shíyī zhāng sānshí fú, gòng yī gǔ, dāng qí wú, yǒu chē zhī yòng. Shān zhí yǐ wèi qì, dāng qí wú, yǒu qì zhī yòng. Záo hùyǒu yǐ wèi shì, dāng qí wú, yǒu shì zhī yòng. Gù yǒu zhī yǐ wèi lì, wú zhī yǐ wèi yòng.


  11. Tools
  Thirty spokes meet at a nave;
  Because of the hole we may use the wheel.
  Clay is moulded into a vessel;
  Because of the hollow we may use the cup.
  Walls are built around a hearth;
  Because of the doors we may use the house.
  Thus tools come from what exists,
  But use from what does not.

  三十根辐条集中在车轴穿过的圆木上,圆木有空的地方,才对车有用处(可行走)。
  揉合黏土制成器皿,上面有空的地方,才有器皿的用处(能容纳)。
  为房屋安窗户,窗户有空的地方,才对房屋有用处(取光亮)。
  有形者对人们有利益,是由于无形者的功用啊。

  三十根輻條集中在車軸穿過的圓木上,圓木有空的地方,才對車有用處(可行走)。
  揉合黏土製成器皿,上面有空的地方,才有器皿的用處(能容納)。
  為房屋安窗戶,窗戶有空的地方,才對房屋有用處(取光亮)。
  有形者對人們有利益,是由於無形者的功用啊。

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Welcome to leave a message, thought, suggestion, feedback to me.
  如果你对内容有任何问题,想法,建议,都可以留言给我
  https://open.firstory.me/story/ck9v7bjsoqivi0873td4ux1gc?m=comment

  It would be a big help if you kindly support my channel with a cup of coffee
  欢迎买杯咖杯赞助我的频道,你的小小支持是我的大大帮助
  ☕ https://pay.firstory.me/user/taiwanaccent


  Powered by Firstory Hosting

  • 52 秒

熱門語言學習 Podcast