5 episodes

Ben je een Fries? Praat je Fries? Denk je in het Fries? Mediteer dan nu ook in het Fries!
Op dit kanaal vind je allerlei meditaties ingesproken in het Fries.

Bist do in Fries? Praatst do Frysk? Tinkst do yn it Frysk? Meditear dan no ek yn it Frysk! Op dit kanaal fynst do ferskate meditaasjes ynsprutsen yn it Frysk.

Fryske Meditatie Podcast Anna-Maria Heidbuurt

  • Health & Fitness

Ben je een Fries? Praat je Fries? Denk je in het Fries? Mediteer dan nu ook in het Fries!
Op dit kanaal vind je allerlei meditaties ingesproken in het Fries.

Bist do in Fries? Praatst do Frysk? Tinkst do yn it Frysk? Meditear dan no ek yn it Frysk! Op dit kanaal fynst do ferskate meditaasjes ynsprutsen yn it Frysk.

  5. Fryske meditatie Podcast - Kuier meditaasje

  5. Fryske meditatie Podcast - Kuier meditaasje

  In kuier meditaasje foar folwoeksenen yn it Frysk.


  Een wandel meditatie voor volwassenen in het Fries.  Tekst / tekst: Anna-Maria Heidbuurt

  Muziek / muzyk: Daniel Kolk

  • 8 min
  4. Fryske meditatie Podcast - Moarns meditaasje

  4. Fryske meditatie Podcast - Moarns meditaasje

  In moarns meditaasje foar folwoeksenen yn it Frysk.


  Een ochtend meditatie voor volwassenen in het Fries.  Tekst / tekst: Anna-Maria Heidbuurt

  Muziek / muzyk: Daniel Kolk

  • 8 min
  3. Fryske meditatie Podcast - Berne meditaasje

  3. Fryske meditatie Podcast - Berne meditaasje

  In sliepmeditaasje foar bern yn it Frysk.


  Een slaapmeditatie voor kinderen in het Fries.  Tekst / tekst: Anna-Maria Heidbuurt

  Muziek / muzyk: Daniel Kolk

  • 8 min
  2. Fryske meditatie Podcast - Sliepmeditaasje

  2. Fryske meditatie Podcast - Sliepmeditaasje

  In sliepmeditaasje foar folwoeksenen yn it Frysk.


  Een slaapmeditatie voor volwassenen in het Fries.  Tekst / tekst: Anna-Maria Heidbuurt

  Muziek / muzyk: Daniel Kolk

  • 10 min
  1. Fryske meditatie Podcast - Introductie

  1. Fryske meditatie Podcast - Introductie

  Hoi! Ik bin Anna-Maria en ik bin de betinker fan de Fryske meditatie Podcast. Yn dizze ôflevering lis ik dy út wêrom ik dizze podcast makke ha.


  Hoi! Ik ben Anna-Maria en ik ben de bedenker van de Fryske meditatie Podcast. In deze aflevering leg ik je uit waarom ik deze podcast heb gemaakt.  Tekst / Tekst: Anna-Maria

  Muzyk / Muziek: Daniel Kolk


  Contact: annamhb@yahoo.com

  • 3 min

Top Podcasts In Health & Fitness

On Purpose with Jay Shetty
iHeartPodcasts
Huberman Lab
Scicomm Media
The School of Greatness
Lewis Howes
Uncared For
Lemonada Media
Passion Struck with John R. Miles
John R. Miles
Ten Percent Happier with Dan Harris
Ten Percent Happier