25 episodes

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

Læringsmiljø i skole og barnehage – UiS podkast Universitetet i Stavanger

  • Education

Podcaster og forelesninger fra Universitetet i Stavanger - UiS. Podcasts and lectures from UiS, University of Stavanger Norway

  Episode 25: Er det plass til både leik og læring i barnehagen?

  Episode 25: Er det plass til både leik og læring i barnehagen?

  Kva form for læring finst det i barnehagane i dag? Har alle barnehagane eit fast opplegg med aktivitetar for 5-åringane? Kva går faktisk «lekbasert læring» ut på? Og kva erfaringar har barnehagar og skular som har nytta seg av dette opplegget? Desse spørsmåla stiller programleiar Maria Gilje Strand til professor Ingunn Størksen, førstelektor Svanaug Lunde og barnehage-styrar Irene Paulsen Salte i denne podkast-episoden. Sistnemnde har nytta Lekbasert læring i eigen barnehage, og kan fortelje om nøgde og glade born og vaksne. Men dersom opplegget ser ut til å fungere for mange, kvifor er det då framleis nokre som er kritiske til Lekbasert læring? Og kan det seiast at det er rom for både leik og læring i barnehagen? Vi tar pulsen på dette viktige temaet i denne episoden som handlar om både leik og læring i barnehagen.

   Aktuelle tema som vert drøfta i podkasten:

  1.   Kva er «lekbasert læring»?2.   Teorien om lekbasert læring og forskinga som ligg bak3.   Kor viktig leik er for born4.   Leiken gjev rom for læring5.   Kva opplegg har barnehagane for 5-åringane? 6.   Kva seier Rammeplanen om dette siste året i barnehagen?

   Les meir:

  1.   Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat (uis.no)2.   Bok: Lekbasert læring (uis.no)3.   Nettsiden til lekbasert læring (lekbasert.no)

   

  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, Âpnes i nytt vindu).

  • 40 min
  Episode 24: Skulen sitt første møte med elevar og føresette

  Episode 24: Skulen sitt første møte med elevar og føresette

  I desse dagar er det mange 5-6-åringar som vitjar skulen dei skal byrje på i haust. Dei er sjølvsagt spente på kva skulen eigentleg er, og kva det å byrje på skulen faktisk inneber. Men det er ikkje berre borna som skal byrje på skulen til hausten som er spente. Det er mange føresette omkring heile landet som for tida går rundt med sommarfuglar i magen for det som snart skal skje. Korleis bør eigentleg elevar og føresette sitt første møte med skulen vere? Og kva skal til for at dette første møtet vert godt? Kva rolle kan føresette ha med tanke på det som føregår i skulen? Og på kva måte kan dei føresette vere ein ressurs for skulen? Desse spørsmåla med meir er oppe til diskusjon i denne gode og lange podkast-episoden, som handlar om «den gode starten» med programleiar Maria Gilje Strand i samtale med Guttorm Helgøy og André Baraldsnes. Denne episoden kan vere av interesse både for deg som jobbar i skulen, eller for deg som har ein skulestartar i heimen. I denne episoden tek deltakarane seg tid til å verkeleg gå i djupna på temaet, så i denne episoden kan du vente deg ein del engasjement og mange (forhåpentlegvis) kloke tankar kring dette viktige temaet.

  Aktuelle tema som vert drøfta i podkasten:  Korleis ser den «gode starten» ut?

  Kvifor er det viktig at elevar og føresette sitt første møte med skulen vert eit godt eit?

  Korleis dei føresette kan vere ein ressurs i det førebyggande arbeidet

  Viktigheita av eit godt samarbeid mellom skule-heim   

  Les meir:  God start er viktig (uis.no)

  Hvordan gi førsteklassingene en best mulig skolestart? (uis.no)

  – Viktig å etablere et godt læringsmiljø fra start   

  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, Âpnes i nytt vindu)

  • 52 min
  Episode 23: Med livsmeistring på timeplanen

  Episode 23: Med livsmeistring på timeplanen

  Livsmeistring i skulen var eit heitt tema då «folkehelse og livsmeistring» vart lansert som eit tverrfagleg tema i skulen, men no kan det verke som om debatten har stilna noko. Korleis er stoda i skulen no når ein har hatt dette temaet på timeplanen ei stund? Og kva legg ein eigentleg i omgrepet «livsmeistring» i skulesamanheng, og korleis er det implementert i skulen? Dette skal ein prøve å finne ut i forskingsprosjektet LIFE, som nyleg har starta opp. Leiarane av prosjektet Hildegunn Fandrem og Geir Skeie diskuterer temaet livsmeistring saman i podkast-studio i ein episode leia av programleiar Maria Gilje Strand.

  Aktuelle tema som vert drøfta i podkasten:  Kva legg ein i omgrepet livsmeistring i skulesamanheng?

  Korleis er dette tverrfaglege temaet implementert i skulen?

  Om forskingsprosjektet LIFE, og kva ein skal forske på i dette prosjektet

  Har debatten rundt livsmeistring stilna noko?   Les meir:  Livsmestring på timeplanen – hvordan har det gått? (uis.no)

  Folkehelse og livsmestring (utdanningsdirektoratet.no)

  Livsmestring er blitt tverrfaglig tema i skolen (youtube.com)   

  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, Âpnes i nytt vindu)

  • 20 min
  Episode 22: Trygt og godt på SFO

  Episode 22: Trygt og godt på SFO

  De fleste skolestartene begynner faktisk ikke på skolen først, men på skolefritidsordningen (SFO). I dag er det mange barn fra 1-4. klasse som tilbringer flere timer på SFO hver eneste dag, både før og etter skolen. SFO kan derfor sies å være en særs viktig arena i barnas liv, både når det kommer til å fremme helse, trivsel og læring, men også for å sørge for at barn har det trygt og godt. Men hvordan kan man tenke «trygt og godt» på SFO, og hvordan kan de ansatte jobbe for å forebygge at det skjer ting som ikke er greit for barna – som mobbing? Disse spørsmålene forsøker Ida Risanger Sjursø og Kari Gusfre å svare på i denne podkast-episoden, ledet av programleder Maria Gilje Strand  Aktuelle tema som blir drøftet i podkasten:  * Hva betyr «trygt og godt» på SFO?* Hvordan forebygge mobbing på SFO?* SFO som en arena for å fremme helse, trivsel og læring* Viktigheten av samarbeid mellom SFO og skoledelen* Foreldrenes rolle i å forebygge mobbing  Les mer:  * Om skolefritidspedagogikk – bachelor (uis.no)* Trygt og godt miljø i barnehage, skole og SFO (uis.no)* Mobbing – ressursside (uis.no)  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu).

  • 34 min
  Episode 21: Skulerådgjevaren si nærast umoglege oppgåve

  Episode 21: Skulerådgjevaren si nærast umoglege oppgåve

  Kva rolle har skulerådgjevaren i skulen i dag? Og kva rolle bør han få i framtida? Dette er to store spørsmål som skulerådgjevar Liv Synnøve Gilje Hofgaard og forskar Ida Holth Mathiesen prøver å svare på i denne podkasten. I tillegg tek skulerådgjevar Liv oss igjennom ein typisk dag som skulerådgjevar og kva dilemma ho kan hamne i. Podkasten vert leia av programleiar Maria Gilje Strand.  Aktuelle tema som vert drøfta i podkasten:  * Kva gjer ein skulerådgjevar?* Korleis er rådgjevarrolla organisert i skulen i dag?* Kan kven som helst vere skulerådgjevar?  Kva kan skulerådgjevaren ha å seie for elevane?  Les meir:  1.      – Skulerådgjevarane har ei nesten umogleg oppgåve (forskning.no)  2.      Ny doktoravhandling om rådgivernes balansekunst (veilederforum.no)  3.      «Da går jeg hjem og googler det i stedet» – Improvisasjon og medskaping i møter mellom elever og rådgivere (utdanningsforskning.no)  4.      Hvordan forstår lærerne deres oppgave med karrierelæring i ungdomsskolen? (usn.no)  5.      – Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere (uis.no)  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu

  • 41 min
  Episode 20: Mestringstro – hvorfor er det så viktig?

  Episode 20: Mestringstro – hvorfor er det så viktig?

  Hva vil det si å ha god mestringstro? Og hvorfor er det så viktig – spesielt for barn?Nora Østby diskuterer dette viktige temaet sammen med programleder Maria Gilje Strand.  Aktuelle temaer som blir drøftet i podkasten:  * Hva er mestringstro, og hvorfor er det så viktig?* Hvorfor man bør være «Toro-posen» for noen andre* Hva kan voksne gjøre for å sørge for at barn har god mestringstro?* Om det å ta hovedrollen i sitt eget liv* Skillet mellom selvtillit og selvfølelse  Referanser:  * Westergård, E. (2020). Sammenhengen mellom skoleleders individuelle mestringstro, læreres kollektive mestringstro og elevenes læringsutbytte, I R.M. Sølvik, S.K. Ertsvåg (red.), Ledelse i klasserommet – undervisningskvalitet fra teori til praksis (s.183-198), Cappelen Damm Akademisk.* Westergård, E. (2023). Betydningen av kollektiv mestringstro i skolen., I P. Roland, L. Hye og M. Øgård (red.) Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT: Profesjonelle lærende fellesskap, implementering og ledelse (s.197-215), Cappelen Damm Akademisk.* Salas-Rodrìguez, F. & Lara, S. (2022). Unpacking collective teacher efficacy in primary schools: student achievement and professional development. Educational Research for Policy and Practice. https://doi.org/10.1007/s10671-022-09326-z* Hvordan påvirker lærernes kollektive mestringstro elevene? (forskning.no)* Derfor bør vi hjelpe ungdom med å øke sin selvfølelse og mestringstro (forskersonen.no)* Slik utvikler du en god selvfølelse (psykologisk.no)  Du finner transkripsjon av episoden her (pdf, åpnes i nytt vindu).

  • 29 min

Top Podcasts In Education

The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Mick Unplugged
Mick Hunt
The Rich Roll Podcast
Rich Roll
Digital Social Hour
Sean Kelly
TED Talks Daily
TED

You Might Also Like

Foreldrerådet
KLYNGE & Acast
Foreldrekoden - med Hedvig Montgomery
Aftenposten
Abid & Nadia: Skyld og Skam
PLAN-B & Acast
Min barneoppdragelse
Lyder Produksjoner & Acast
Relasjonspodden
Bauer Media
Leger om livet
Lege Annette Dragland & Acast

More by University of Stavanger

Academic writing - The podcast about academic writing
Akademisk skriving
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag
Universitetet i Stavanger
NHS Jobbsenter – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
SAFE-LEAD podden – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
Mennesker, meninger, makter – UiS podkast
Universitetet i Stavanger
Labsnakk – UiS podkast
Universitetet i Stavanger