345 episodes

Are you ready to supercharge your Catalan listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Catalan, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Catalan and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Catalonia, Valencia, or the Balearic Islands? Maybe you want to speak Catalan with your grandparents from Girona?

Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in the Catalan speaking country. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Catalan listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Milloreu la vostra comprensió auditiva amb les nostres històries en català avui!

Fluent Fiction - Catalan Fluent Fiction Network

  • Education
  • 5.0 • 4 Ratings

Are you ready to supercharge your Catalan listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Catalan, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Catalan and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Catalonia, Valencia, or the Balearic Islands? Maybe you want to speak Catalan with your grandparents from Girona?

Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in the Catalan speaking country. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Catalan listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Milloreu la vostra comprensió auditiva amb les nostres històries en català avui!

  Decoding Destiny: A Night in Barcelona's Enigmatic Glow

  Decoding Destiny: A Night in Barcelona's Enigmatic Glow

  Fluent Fiction - Catalan: Decoding Destiny: A Night in Barcelona's Enigmatic Glow
  Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
  fluentfiction.org/decoding-destiny-a-night-in-barcelonas-enigmatic-glow

  Story Transcript:

  Ca: La nit d'estiu cobria Barcelona amb una manta de llums daurades.
  En: The summer night covered Barcelona with a blanket of golden lights.

  Ca: La Torre Agbar, amb els seus colors vibrants, dominava l'horitzó.
  En: The Torre Agbar, with its vibrant colors, dominated the skyline.

  Ca: A l'últim pis d'aquesta icònica torre, Andreu, un enginyer de software, mirava per la finestra amb una tassa de cafè a la mà.
  En: On the top floor of this iconic tower, Andreu, a software engineer, gazed out the window with a cup of coffee in his hand.

  Ca: La seva vida era una rutina perfecta—codi, depuració, pauses de cafè—però dins seu, hi havia un desig secret d'aventura.
  En: His life was a perfect routine—code, debug, coffee breaks—but inside, there was a secret desire for adventure.

  Ca: Aquella nit, alguna cosa va trencar la seva rutina.
  En: That night, something broke his routine.

  Ca: Missatges codificats es projectaven sobre els edificis propers.
  En: Encoded messages projected onto nearby buildings.

  Ca: Formes estranyes i símbols desconeguts ballaven per les parets.
  En: Strange shapes and unknown symbols danced on the walls.

  Ca: Andreu, amb els ulls brillants de curiositat, va decidir que necessitava entendre què estava passant.
  En: Andreu, his eyes shining with curiosity, decided he needed to understand what was happening.

  Ca: Revisant el seu rellotge, va decidir quedar-se a la torre després de les hores laborals.
  En: Checking his watch, he decided to stay in the tower after working hours.

  Ca: Una decisió arriscada, ja que la seguretat de l’edifici era molt estricta.
  En: A risky decision, as the building's security was very strict.

  Ca: A més, amb les finestres tancades a la nit, la seva tasca es complicava.
  En: Additionally, with the windows closed at night, his task became more challenging.

  Ca: “Necessito ajuda,” va pensar.
  En: "I need help," he thought.

  Ca: Va decidir demanar la col·laboració d'un col·lega, el Toni, que potser tenia altres interessos amagats.
  En: He decided to ask for the collaboration of a colleague, Toni, who perhaps had other hidden interests.

  Ca: “Què vols fer exactament?” va preguntar el Toni, amb veu baixa però sospitosa.
  En: "What do you want to do exactly?" Toni asked, in a low but suspicious voice.

  Ca: “Descodificar aquests missatges.
  En: "Decode these messages.

  Ca: Són estranys; no poden ser casualitat,” va respondre Andreu, segur del seu propòsit.
  En: They're strange; they can't be a coincidence," Andreu responded, sure of his purpose.

  Ca: Amb l’ajuda de Toni, Andreu va accedir a la tecnologia avançada de l’empresa.
  En: With Toni's help, Andreu accessed the company's advanced technology.

  Ca: Les hores passaven ràpidament mentre treballaven.
  En: The hours passed quickly as they worked.

  Ca: La tensió augmentava a cada minut que la vigilància s'apropava a la seva àrea.
  En: The tension increased with each minute that the surveillance approached their area.

  Ca: Finalment, part del missatge va ser descodificat: un crit d'ajuda i una adreça enigmatica.
  En: Finally, part of the message was decoded: a cry for help and an enigmatic address.

  Ca: El cor d’Andreu bategava fort.
  En: Andreu's heart pounded.

  Ca: “Hem de sortir d’aquí, ara!”
  En: "We need to get out of here,...

  • 16 min
  Finding Courage: A Journey from Doubt to Artistic Triumph

  Finding Courage: A Journey from Doubt to Artistic Triumph

  Fluent Fiction - Catalan: Finding Courage: A Journey from Doubt to Artistic Triumph
  Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
  fluentfiction.org/finding-courage-a-journey-from-doubt-to-artistic-triumph

  Story Transcript:

  Ca: El sol de l'estiu brillava intensament al cel de Barcelona.
  En: The summer sun was shining intensely in the sky over Barcelona.

  Ca: En un petit carreró, hi havia una tenda de te molt acollidora.
  En: In a small alley, there was a very cozy tea shop.

  Ca: El lloc estava ple de llum càlida i mobles desparellats, creant un ambient tranquil enmig del soroll dels carrers.
  En: The place was filled with warm light and mismatched furniture, creating a tranquil atmosphere amidst the noise of the streets.

  Ca: Dins, tres amics estaven asseguts: Laia, Martí, i Neus.
  En: Inside, three friends were seated: Laia, Martí, and Neus.

  Ca: Laia estava preocupada.
  En: Laia was worried.

  Ca: Havia acabat l'escola, però no sabia quin camí seguir.
  En: She had finished school but didn't know which path to follow.

  Ca: Els seus pares volien que estudiés una carrera tradicional, però ella tenia una passió secreta per l'art.
  En: Her parents wanted her to pursue a traditional career, but she had a secret passion for art.

  Ca: Martí, el seu amic de tota la vida, mirava Laia amb compassió.
  En: Martí, her lifelong friend, looked at Laia with compassion.

  Ca: Sempre havia tingut sentiments per ella, però mai ho havia confessat.
  En: He had always had feelings for her but had never confessed them.

  Ca: Volia ajudar la Laia a trobar el seu camí.
  En: He wanted to help Laia find her way.

  Ca: Neus, la cosina de Laia, era confiada i aventurera.
  En: Neus, Laia's cousin, was confident and adventurous.

  Ca: Estava visitant des de fora de la ciutat i sempre animava Laia a ser més atrevida.
  En: She was visiting from out of town and always encouraged Laia to be bolder.

  Ca: "Què faràs ara, Laia?" va preguntar Neus, bevent un glop del seu te de menta.
  En: "What will you do now, Laia?" Neus asked, taking a sip of her mint tea.

  Ca: Laia va sospirar.
  En: Laia sighed.

  Ca: "No ho sé. Els meus pares volen que estudiï dret, però jo...", va dir, baixant la veu, "jo vull pintar."
  En: "I don't know. My parents want me to study law, but I...", she said, lowering her voice, "I want to paint."

  Ca: Martí va somriure.
  En: Martí smiled.

  Ca: "L'art és la teva passió, Laia. Els teus quadres són increïbles."
  En: "Art is your passion, Laia. Your paintings are incredible."

  Ca: Neus va assentir amb entusiasme.
  En: Neus nodded enthusiastically.

  Ca: "Deixa els teus dubtes i sigues valenta. Hi ha un concurs de pintura aquest cap de setmana. Participa-hi!"
  En: "Leave your doubts behind and be brave. There's a painting contest this weekend. Enter it!"

  Ca: Laia va dubtar un moment, però la determinació en els ulls de Martí i Neus la va inspirar.
  En: Laia hesitated for a moment, but the determination in Martí's and Neus's eyes inspired her.

  Ca: "D'acord. Hi participaré," va dir finalment.
  En: "Okay. I'll enter," she finally said.

  Ca: Durant els dies següents, Laia va treballar durament en el seu quadre.
  En: Over the next few days, Laia worked hard on her painting.

  Ca: Ho va donar tot, posant-hi tota la seva ànima.
  En: She gave it her all, pouring her soul into it.

  Ca: Quan va arribar el dia del concurs, els tres amics van anar junts a la galeria on es exposaven les obres.
  En: When the day of the contest arrived,...

  • 18 min
  Seagull Shenanigans at the Luminous Market: A Culinary Adventure

  Seagull Shenanigans at the Luminous Market: A Culinary Adventure

  Fluent Fiction - Catalan: Seagull Shenanigans at the Luminous Market: A Culinary Adventure
  Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
  fluentfiction.org/seagull-shenanigans-at-the-luminous-market-a-culinary-adventure

  Story Transcript:

  Ca: El sol brillava intensament sobre el Mercat Lluminós, un lloc viu i ple de colors.
  En: The sun shone brightly over the Luminous Market, a lively and colorful place.

  Ca: Oriol, un home simpàtic però una mica despistat, passejava entre les paradetes amb un somriure.
  En: Oriol, a friendly but somewhat absent-minded man, strolled between the stalls with a smile.

  Ca: Avui era el dia de la gran paella familiar i ell volia comprar tots els ingredients a temps.
  En: Today was the day of the big family paella, and he wanted to buy all the ingredients on time.

  Ca: Però no tot seria tan fàcil.
  En: But it wouldn’t be so easy.

  Ca: Mentre seleccionava l’arròs, una gavina entremaliada, volant per sobre del mercat, es fixava en la seva cistella.
  En: While selecting the rice, a mischievous seagull flying over the market had its eye on his basket.

  Ca: A Oriol li faltaven pocs ingredients: el marisc, el safrà, les verdures... Tot havia d’estar perfecte per al dinar d’avui.
  En: Oriol only needed a few ingredients: the seafood, the saffron, the vegetables... Everything had to be perfect for today's lunch.

  Ca: Va posar l’arròs a la cistella i va avançar.
  En: He put the rice in his basket and moved on.

  Ca: En passar per la parada de peix, la gavina va fer el seu primer moviment.
  En: As he passed the fish stall, the seagull made its first move.

  Ca: Amb un salt àgil, va robar la cueta d’una gamba i va desaparèixer en un instant.
  En: With an agile jump, it stole the tail of a shrimp and disappeared in an instant.

  Ca: Oriol, sense adonar-se'n, va continuar cap a la parada de verdures, decidit a trobar els millors pebrots i tomàquets.
  En: Oriol, unaware, continued to the vegetable stall, determined to find the best peppers and tomatoes.

  Ca: Però un altre cop, la gavina va actuar.
  En: But once again, the seagull acted.

  Ca: Aquest cop va fer un vol ràpid i va agafar un pebrot vermell directament de la seva cistella.
  En: This time it made a quick flight and grabbed a red pepper right out of his basket.

  Ca: Oriol es va girar just a temps per veure-la escapar.
  En: Oriol turned just in time to see it escape.

  Ca: "Maleïda gavina!", va exclamar, arrufant el nas.
  En: "Darn seagull!" he exclaimed, wrinkling his nose.

  Ca: Llavors, va tenir una brillant idea.
  En: Then, he had a brilliant idea.

  Ca: Va preparar una cistella de parament, plena d'objectes inútils per a la gavina.
  En: He prepared a decoy basket, filled with useless objects for the seagull.

  Ca: La seva veritable cistella estaria segura aquesta vegada, pensava.
  En: His real basket would be safe this time, he thought.

  Ca: Amb molta cura, va amagar la cistella amb els ingredients sota una taula.
  En: Carefully, he hid the basket with the ingredients under a table.

  Ca: Però la gavina, esperta com era, no va caure al parany.
  En: But the seagull, clever as it was, did not fall for the trap.

  Ca: En canvi, es va llençar sobre la cistella real, on va agafar la seva llista de la compra.
  En: Instead, it swooped down on the real basket, where it grabbed his shopping list.

  Ca: Oriol, amb els ulls esbatanats, va veure la llista volant pel cel.
  En: Oriol, eyes wide, saw the list flying through the sky.

  Ca: "Ai, la meva llista!", va cridar...

  • 16 min
  Hidden Histories: Connections in Barcelona's Gothic Quarter

  Hidden Histories: Connections in Barcelona's Gothic Quarter

  Fluent Fiction - Catalan: Hidden Histories: Connections in Barcelona's Gothic Quarter
  Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
  fluentfiction.org/hidden-histories-connections-in-barcelonas-gothic-quarter

  Story Transcript:

  Ca: Una brisa càlida recorria els carrers estrets del Barri Gòtic de Barcelona.
  En: A warm breeze swept through the narrow streets of the Gothic Quarter in Barcelona.

  Ca: Era un matí d'estiu, i el sol brillant omplia la ciutat de llum.
  En: It was a summer morning, and the bright sun filled the city with light.

  Ca: Mireia, una historiadora apassionada, esperava davant de la Catedral de Barcelona.
  En: Mireia, an enthusiastic historian, was waiting in front of the Barcelona Cathedral.

  Ca: Avui tenia un grup de turistes que volia descobrir la història amagada d'aquesta ciutat encantadora.
  En: Today, she had a group of tourists eager to uncover the hidden history of this charming city.

  Ca: Els turistes es van reunir, tot mirant al voltant amb curiositat.
  En: The tourists gathered, looking around with curiosity.

  Ca: Entre ells, hi havia Ferran, un home alt amb ulls curiosos.
  En: Among them was Ferran, a tall man with inquisitive eyes.

  Ca: Ell venia de París i tenia una gran afició per la història.
  En: He was from Paris and had a great passion for history.

  Ca: "Bon dia, tots!
  En: "Good morning, everyone!

  Ca: Sóc Mireia, i avui descobrirem les històries amagades del Barri Gòtic", començà la guia amb un somriure.
  En: I'm Mireia, and today we will discover the hidden stories of the Gothic Quarter," began the guide with a smile.

  Ca: Ferran la mirava amb interès, esperant aprendre alguna cosa nova.
  En: Ferran watched her with interest, eager to learn something new.

  Ca: El grup va començar a caminar pel laberint de carrerons i places antigues.
  En: The group set off through the labyrinth of ancient alleys and squares.

  Ca: Mireia explicava cada detall amb entusiasme, revelant secrets de les muralles romanes i històries de la ciutat medieval.
  En: Mireia explained every detail with enthusiasm, revealing secrets of the Roman walls and stories of the medieval city.

  Ca: Ferran escoltava atentament, absorbit per les paraules de Mireia.
  En: Ferran listened attentively, absorbed by Mireia's words.

  Ca: Després d'una estona, el grup va arribar a una plaça petita amb una font al mig.
  En: After a while, the group arrived at a small square with a fountain in the center.

  Ca: Mireia va fer una pausa.
  En: Mireia paused.

  Ca: S'acostà a Ferran, que estava observant una inscripció antiga a la paret.
  En: She approached Ferran, who was examining an ancient inscription on the wall.

  Ca: "Veig que t'interessa molt la història", comentà ella.
  En: "I see you're very interested in history," she commented.

  Ca: "Sí, m'encanta.
  En: "Yes, I love it.

  Ca: Barcelona té tantes coses per descobrir", respongué Ferran amb un somriure tímid.
  En: Barcelona has so many things to discover," Ferran replied with a shy smile.

  Ca: Mireia sentí una puntada d'emoció.
  En: Mireia felt a pang of excitement.

  Ca: Potser, per fi, havia trobat algú amb qui podia compartir la seva passió.
  En: Perhaps, at last, she had found someone with whom she could share her passion.

  Ca: "M'han dit que només estaràs a la ciutat uns dies", digué ella, intentant no sonar decebuda.
  En: "I've heard you're only in the city for a few days," she said, trying not to sound disappointed.

  Ca: "Així és, però m'agradaria quedar-me més temps",...

  • 20 min
  How Art and Science United Two Students to Achieve Their Dreams

  How Art and Science United Two Students to Achieve Their Dreams

  Fluent Fiction - Catalan: How Art and Science United Two Students to Achieve Their Dreams
  Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
  fluentfiction.org/how-art-and-science-united-two-students-to-achieve-their-dreams

  Story Transcript:

  Ca: El barri del Raval bullia de vida un matí assolellat d'estiu.
  En: The Raval neighborhood was buzzing with life on a sunny summer morning.

  Ca: Els carrers estrets estaven plens de colors, olors i sons.
  En: The narrow streets were filled with colors, smells, and sounds.

  Ca: Entre l'ambient vibrant, al col·legi d'estiu, Pau estava assegut en una taula, mirant concentrat el seu quadern.
  En: Amid the vibrant atmosphere, at the summer school, Pau was sitting at a table, intently looking at his notebook.

  Ca: El seu desig era clar: aconseguir les millors notes per guanyar una beca que li canviaria la vida.
  En: His wish was clear: to get the best grades to win a scholarship that would change his life.

  Ca: Al seu costat, Laia dibuixava amb traços ràpids i segurs.
  En: Next to him, Laia was drawing with quick and confident strokes.

  Ca: Ella creava mons de colors, però avui semblava desanimada.
  En: She was creating worlds of colors, but today she seemed discouraged.

  Ca: Per molt que ho intentés, sentia que ningú no valorava el seu art.
  En: No matter how hard she tried, she felt no one appreciated her art.

  Ca: —Hola, Laia —va dir Pau tímidament.
  En: "Hi, Laia," Pau said timidly.

  Ca: —Hola, Pau —respongué ella sense aixecar els ulls del seu dibuix.
  En: "Hi, Pau," she replied without lifting her eyes from her drawing.

  Ca: —Em preguntava si podries ajudar-me amb el projecte de ciències —va dir Pau amb una veu tremolosa.
  En: "I was wondering if you could help me with the science project," Pau said with a trembling voice.

  Ca: Laia va alçar la vista i va veure la preocupació en els ulls de Pau.
  En: Laia looked up and saw the worry in Pau's eyes.

  Ca: Sabia que ell era diligent, sempre fa la feina bé, però aquesta vegada semblava perdut.
  En: She knew he was diligent, always did his work well, but this time he seemed lost.

  Ca: —És clar, Pau.
  En: "Of course, Pau.

  Ca: En què vols que t'ajudi?
  En: How do you want me to help?"

  Ca: —va preguntar Laia amb un somriure amable.
  En: Laia asked with a kind smile.

  Ca: Pau va explicar que havia de fer una maqueta d'una cèl·lula per al projecte.
  En: Pau explained that he had to make a model of a cell for the project.

  Ca: Havia acumulat tota la informació, però no sabia com plasmar-ho visualment.
  En: He had gathered all the information, but he didn't know how to represent it visually.

  Ca: Laia, amb el seu bagatge artístic, va veure una oportunitat.
  En: Laia, with her artistic background, saw an opportunity.

  Ca: No només per ajudar Pau, sinó també per demostrar la importància de l'art.
  En: Not just to help Pau, but also to demonstrate the importance of art.

  Ca: Durant les següents setmanes, Pau i Laia van treballar junts.
  En: Over the next few weeks, Pau and Laia worked together.

  Ca: Pau explicava la part tècnica mentre Laia donava vida amb colors i formes impressionants.
  En: Pau explained the technical part while Laia brought it to life with impressive colors and shapes.

  Ca: Aquell projecte era una fusió perfecta del coneixement acadèmic i l'expressió artística.
  En: That project became a perfect fusion of academic knowledge and artistic expression.

  Ca: Un dia, mentre treballaven, Laia va decidir obrir el seu cor:—Pau,...

  • 18 min
  Inspiration at Sagrada Família's Hidden Corners

  Inspiration at Sagrada Família's Hidden Corners

  Fluent Fiction - Catalan: Inspiration at Sagrada Família's Hidden Corners
  Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
  fluentfiction.org/inspiration-at-sagrada-familias-hidden-corners

  Story Transcript:

  Ca: El sol d'estiu il·luminava els majestuosos espigues de la Sagrada Família, creant una dansa de llum i ombra a les seves façanes ornamentades.
  En: The summer sun illuminated the majestic spires of the Sagrada Família, creating a dance of light and shadow on its ornate facades.

  Ca: Joan, un guardià del lloc, observava la multitud de turistes amb ulls vigilants i cor pesat.
  En: Joan, a guardian of the site, watched the crowd of tourists with vigilant eyes and a heavy heart.

  Ca: Feia mesos que Joan sentia una buidor en la seva feina.
  En: For months, Joan had felt a void in his work.

  Ca: Era diligent i treballador, però faltava alguna cosa.
  En: He was diligent and hardworking, but something was missing.

  Ca: Potser un sentit de propòsit, una connexió.
  En: Perhaps a sense of purpose, a connection.

  Ca: Mentre controlava els accessos, va veure una dona amb una expressió de meravella i confusió en la cara.
  En: As he monitored the entrances, he saw a woman with a look of wonder and confusion on her face.

  Ca: Era Marta, una artista buscant inspiració.
  En: It was Marta, an artist seeking inspiration.

  Ca: Caminava lentament, mirant cap amunt, com si intentés captar cada detall de les escultures i vitralls.
  En: She walked slowly, looking up as if trying to capture every detail of the sculptures and stained glass.

  Ca: Però amb la quantitat de gent, li costava concentrar-se.
  En: But with so many people around, she found it difficult to concentrate.

  Ca: Joan va decidir trencar una de les regles del seu treball.
  En: Joan decided to break one of the rules of his job.

  Ca: S'acostà a Marta i li digué amb un somriure acollidor: ""Estàs buscant alguna cosa en especial?"
  En: He approached Marta and said with a welcoming smile, ""Are you looking for something in particular?"

  Ca: Marta el mirà, sorpresa però agraïda pel contacte humà.
  En: Marta looked at him, surprised but grateful for the human contact.

  Ca: "Busco inspiració.
  En: "I'm looking for inspiration.

  Ca: Sóc artista i... aquest lloc és màgic, però hi ha tanta gent..."
  En: I'm an artist and... this place is magical, but there are so many people..."

  Ca: Joan va assentir.
  En: Joan nodded.

  Ca: Ell també compartia la fascinació per la bellesa oculta de la Sagrada Família.
  En: He, too, shared the fascination for the hidden beauty of the Sagrada Família.

  Ca: "Tinc un lloc especial que et puc mostrar, si vols.
  En: "I have a special place I can show you, if you'd like.

  Ca: No és gaire conegut.
  En: It's not very well-known.

  Ca: Tens temps?"
  En: Do you have time?"

  Ca: Marta assenti.
  En: Marta nodded.

  Ca: Joan la guià per un camí menys transitat, unint passadissos secrets i escales estretes.
  En: Joan guided her through a less-traveled path, weaving through secret corridors and narrow stairs.

  Ca: Finalment, arribaren a una petita capella amagada.
  En: Finally, they arrived at a hidden chapel.

  Ca: Els colors dels vitralls projectaven una llum suau i pacífica.
  En: The colors of the stained glass cast a soft, peaceful light.

  Ca: Les parets estaven decorades amb antics frescos que gairebé ningú no veia.
  En: The walls were decorated with ancient frescoes that almost no one saw.

  Ca: Marta va quedar bocabadada.
  En: Marta was...

  • 18 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

Mr. Steal yo kids ,

Excellent

I was looking for something exactly like this to help learn Catalan. The sound quality is excellent. Thank you for creating this.

Top Podcasts In Education

The Jefferson Fisher Podcast
Civility Media
The Mel Robbins Podcast
Mel Robbins
The Jordan B. Peterson Podcast
Dr. Jordan B. Peterson
Try This
The Washington Post
TED Talks Daily
TED
The Jamie Kern Lima Show
Jamie Kern Lima