8 episodes

Fàilte gu Neadan, pod-chraoladh ùr bho Chomann nam Pàrant far am bi sinn a' toirt thugaibh sgeulachdan mu Ghàidhlig, theaghlaichean agus mun àite a th' aig a' chànan san dachaigh. Anns gach prògram bidh Lewis Laing a' còmhradh ri daoine le eòlas pearsanta. 'S e còmhraidhean onarach, fosgailte a th' annta.
Welcome to Neadan, a new podcast from Comann nam Pàrant where we bring you stories about Gaelic, families and the language's place in the home. In each episode, Lewis Laing speaks to people with personal experiences. These are open and honest conversations.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Neadan Comann nam Pàrant

  • Kids & Family
  • 5.0 • 1 Rating

Fàilte gu Neadan, pod-chraoladh ùr bho Chomann nam Pàrant far am bi sinn a' toirt thugaibh sgeulachdan mu Ghàidhlig, theaghlaichean agus mun àite a th' aig a' chànan san dachaigh. Anns gach prògram bidh Lewis Laing a' còmhradh ri daoine le eòlas pearsanta. 'S e còmhraidhean onarach, fosgailte a th' annta.
Welcome to Neadan, a new podcast from Comann nam Pàrant where we bring you stories about Gaelic, families and the language's place in the home. In each episode, Lewis Laing speaks to people with personal experiences. These are open and honest conversations.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Prògram 7: Kathryn NicAmhlaigh

  Prògram 7: Kathryn NicAmhlaigh

  Sa phrògram seo, tha Kathryn NicAmhlaigh, Gàidheal òg a tha a' trèanadh a bhith na tidsear bun-sgoileadh. Boinidh i do theaghlach a chaill a' Ghàidhlig ann an ginealach a h-athar, ach fhuair air ais i, gu ìre mhòir, air sàilleabh Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.


  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 40 min
  Prògram 6: Emily is Colla Dòmhnallach

  Prògram 6: Emily is Colla Dòmhnallach

  Sa phrògram seo, tha Emily is Colla Dòmhnallach, a tha a' togail an teaghlaich ann an dachaigh làn Gàidhlig, ach a thàinig chun a' chànain bho shlighean tur eadar-dhealtaichte.
  In this episode, we meet Emily and Colla MacDonald, who are raising their family in a home filled with Gaelic, but who came to the language in totally different ways.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 32 min
  Prògram 5: Màiri Rodgers

  Prògram 5: Màiri Rodgers

  Sa phrògram seo, tha Màiri Rodgers, craoladair agus pàrant de thriùir. Tha Màiri a' fuireach ann an Inbhir Nis ach buinidh i do dh'Èirisgeigh. Tha i air a teaghlach a thogail le Gàidhlig a dh'aindheoin 's nach eil an duine aice fìleanta. Tha sinn a' bruidhinn mu sin agus, am measg iomadh rud eile, mun bhriseadh-cridhe a tha i a' faireachadh nuair a fhreagras a' chlann aice sa Bheurla i.
  In this episode, we meet Màiri Rodgers, a broadcaster and parent to three children. Màiri lives in Inverness but was born and raised in Eriskay. She has raised her family with Gaelic despite the fact that her husband is not a fluent speaker. We talk about that and, amongst many other things, the heartbreak she feels when her children reply to her in English.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 37 min
  Prògram 4: Emily Mhoireach

  Prògram 4: Emily Mhoireach

  Sa phrògram seo, tha Emily Mhoireach a bhoineas do dh'Eilean Leòdhais. Bruidhnidh sinn mun cheangal a th' aice ris a' chànan, mun atharrachadh a tha air tighinn air a' choimhearsnachd aice fhèin agus mun dòchas a th' aice airson na Gàidhlig san àm ri teachd.
  In this episode, we meet Emily Murray from the Isle of Lewis. We talk about her connection to the language, as well as how her owncommunity has changed, and her hopes for Gaelic in the future.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 31 min
  Prògram 3: Catriona Black

  Prògram 3: Catriona Black

  Tha am prògram seo sa Bheula | This episode is in English
  In this episode, we hear from Catriona Black, who is learning Gaelic alongside her children. Amongst many other things, she talks about how she tries to incorporate the language into her family's daily life, as well as overcoming her fear of making mistakes.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 26 min
  Prògram 2: Somhairle MacIain

  Prògram 2: Somhairle MacIain

  Sa phrògram seo, tha Somhairle MacIain, a bhuineas do Chathair Cheann Tulaich faisg air Glaschu. Ged a tha e uabhasach measail air a' chànan a-nis, cha mhòr nach do chuir e chùl ris a' Ghàidhlig uile-gu-lèir nuair a bha e fhathast aig an sgoil.
  In this episode, we have Sorley Johnston from Kirkintilloch near Glasgow. Although he's very fond of the language now, he almost completely turned his back on Gaelic when he was at school.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 35 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Kids & Family

LaplandUK
Giovanna Fletcher
Deep Sleep Sounds
National Geographic Kids
Lorraine Candy & Trish Halpin
LaplandUK