100 episodes

เรียนรู้หัวข้อธรรมะ ที่เป็นแผนที่แม่บท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยสูตร 15+45 คือนั่งสมาธิ 15 นาที แล้วตามด้วยการอธิบายหัวข้อธรรมะ 45 นาที เพื่อให้ตกผลึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเดินทางแผนที่คำสอนได้.

New Episode ทุกวันพุธ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

3 ใต้ร่มโพธิบท วัดป่าดอนหายโศก

  • Philosophy
  • 5.0 • 10 Ratings

เรียนรู้หัวข้อธรรมะ ที่เป็นแผนที่แม่บท เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้วยสูตร 15+45 คือนั่งสมาธิ 15 นาที แล้วตามด้วยการอธิบายหัวข้อธรรมะ 45 นาที เพื่อให้ตกผลึกความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเดินทางแผนที่คำสอนได้.

New Episode ทุกวันพุธ เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm

  ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ

  ทุกขสมุทัยอริยสัจ ที่ต้องละ

  ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่อง "อริยสัจ" และในวันนี้เป็นเรื่องของ "ทุกขสมุทัยอริยสัจ" เหตุอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ เหตุเกิดของความทุกข์ คือ ตัณหา ลักษณะของตัณหา คือ 1. ทำให้มีการเกิดอีก  2. ประกอบด้วยความกำหนัด  3. เพลินในอารมณ์  พระพุทธองค์ท่านทรงแจกแจงไว้ ดังนี้ ตัณหาในกาม ตัณหาในความมีความเป็น ตัณหาในความไม่มีไม่เป็น ประกอบไปด้วย 3 อย่างนี้ คือ “ ทุกขสมุทัย”

  • 52 min
  ทุกขอริยสัจ ที่ต้องกำหนดรู้

  ทุกขอริยสัจ ที่ต้องกำหนดรู้

  ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้เป็นตอนแรกของ "อริยสัจ องค์ความรู้แห่งปัญญา" เริ่มด้วย ทุกข์ ต้องกำหนดรู้ ทุกข์ ต้องรอบรู้ และทุกข์ ต้องเข้าใจ นั้นคือ "ทุกขอริยสัจ ที่ต้องปริญญายะ"

  • 56 min
  เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพัฒนา

  เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพัฒนา

  “บันทึกแห่งชีวิต” ทบทวนชีวิตตลอดปีเก่าที่ผ่านไป เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพัฒนา บนรากฐานแห่งธรรม “สัมมัปปธาน 4" พิจารณา ทบทวน และพัฒนาชีวิตบนรากฐานแห่งธรรมเป็นอย่างไร ติดตามฟังได้จากใต้ร่มโพธิบท ตอน เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการพัฒนา

  • 58 min
  รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

  รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

  ...เมื่อไม่ชอบสิ่งใด อย่าทำสิ่งนั้นกับผู้อื่น... ความเป็นปกติ 7 อย่าง คืออะไร ? วาจาสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน ? อะไรคือเหตุแห่งความสามัคคีหรือแตกแยก ? หาคำตอบได้ที่ใต้ร่มโพธิบท ตอน รื่นเริงทางโลก เบิกบานทางธรรม ด้วยศีล 7 บริษัท 3

  • 55 min
  ดำรงจิตไม่แปรปรวน ด้วยวาจา 5 อุปมา 6

  ดำรงจิตไม่แปรปรวน ด้วยวาจา 5 อุปมา 6

  “เวลาที่เรามีผัสสะอันไม่น่าพอใจมากระทบแล้ว เราจะทำความสงบเสงี่ยม อ่อนน้อม เยือกเย็น อยู่ได้ไหม?” ในเวลาที่ชีวิตต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่พอใจจากปัจจัยภายนอก จากบุคคลอื่น ทั้งถูกนินทา ด่าทอ ว่าร้าย จนเกิดความทุกข์ในใจ เราจะทำอย่างไร? หัวข้อในวันนี้จึงเป็นเรื่องของวาจา  5  อย่าง และอุปมาอีก 6 อย่าง ที่เมื่อเราทำความเข้าใจแล้ว เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ คือ เมื่อเจออุปสรรคที่ไม่น่าพอใจแล้ว เรายังสามารถที่จะทำจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งและสบายใจอยู่ได้

  • 58 min
  พัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่บุรุษอาชาไนย

  พัฒนาศักยภาพ ยกระดับสู่บุรุษอาชาไนย

  #63-3d50

  Support the show: https://donhaisok.fm/podcast

  See omnystudio.com/listener for privacy information.

  • 58 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

Top Podcasts In Philosophy

Listeners Also Subscribed To

More by วัดป่าดอนหายโศก