1 episode

Radio Parseh.رادیویی برای فارسی زبانان. برای آنها که از تبعیض از ظلم از آدم کشی از دزدی به تنگ آمده اند و به دنبال همصدایی یا همدلی هستند

Erst Parseh zan

    • Business
    • 5.0 • 1 Rating

Radio Parseh.رادیویی برای فارسی زبانان. برای آنها که از تبعیض از ظلم از آدم کشی از دزدی به تنگ آمده اند و به دنبال همصدایی یا همدلی هستند

    Erst (Trailer)

    Erst (Trailer)

    • 59 sec

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Business