1 episode

Radio Parseh.رادیویی برای فارسی زبانان. برای آنها که از تبعیض از ظلم از آدم کشی از دزدی به تنگ آمده اند و به دنبال همصدایی یا همدلی هستند

Erst Parseh zan

    • Non-Profit

Radio Parseh.رادیویی برای فارسی زبانان. برای آنها که از تبعیض از ظلم از آدم کشی از دزدی به تنگ آمده اند و به دنبال همصدایی یا همدلی هستند

    Erst (Trailer)

    Erst (Trailer)

    • 59 sec

Top Podcasts In Non-Profit