22 episodes

It waar, ien fan de ûnderwerpen dêr’t it measte oer praat wurdt. Foar de minsken dy’t ynteressearre binne yn mear as allinne de foarsizzing foar de kommende dagen, is der de PietCast. In podcast mei waarman Piet Paulusma. Tsien kear yn it jier dûkt presintator Wim Brons tegearre mei Piet djipper it waar yn. Hoe komt Piet oan syn ynformaasje? Krije we ea noch in alvestêdetocht? Hoe tinkt Piet oer de opwaarming fan de ierde? Allegear ûnderwerpen dy’t oan ‘e oarder komme kinne yn dizze podcast.

Reaksje of fraach? Graach! We komme derop werom. Mailtsje kin nei Wim Brons.

De PietCast fynst yn dyn podcastapp en op Spotify.

PietCast Omrop Fryslân

  • Nature

It waar, ien fan de ûnderwerpen dêr’t it measte oer praat wurdt. Foar de minsken dy’t ynteressearre binne yn mear as allinne de foarsizzing foar de kommende dagen, is der de PietCast. In podcast mei waarman Piet Paulusma. Tsien kear yn it jier dûkt presintator Wim Brons tegearre mei Piet djipper it waar yn. Hoe komt Piet oan syn ynformaasje? Krije we ea noch in alvestêdetocht? Hoe tinkt Piet oer de opwaarming fan de ierde? Allegear ûnderwerpen dy’t oan ‘e oarder komme kinne yn dizze podcast.

Reaksje of fraach? Graach! We komme derop werom. Mailtsje kin nei Wim Brons.

De PietCast fynst yn dyn podcastapp en op Spotify.

  Piet to the MAX! (#22)

  Piet to the MAX! (#22)

   

  'Hoe koe dat no útlekke man?' Fraach 1 fan Wim Brons oan Piet en sa hawwe we it yn dizze PietCast 22 fral oer de oerstap fan Piet nei NPO1, MAX. En in ietsiepietsie oer de winter. 'Is it te myld?' Nee, seit Piet, en it wurdt wat kâlder mar garânsjes op in wite Kryst komme der seker net. Stay tuned foar wer in kertierke prima waar- en mediapraat yn dit stasjonêre legedrukgebiet op ynternet: de podcast mei Piet Paulusma!

  • 15 min
  Winter 2019/20: Hoe komt it Piet? (#21)

  Winter 2019/20: Hoe komt it Piet? (#21)

   

  Us waarman Piet Paulusma hat syn ljocht skine litten oer de kommende winter yn syn earste winterfoarsizzing. Yn dizze nije PietCast, de podcast fan Piet, praat Wim Brons der mei him oer troch. Spoilerke: It wurdt kâlder én wikselfalliger as oare winters. Mar hear wer nei in goeie tsien menúten ûntspannen waarpraat yn dit legedruk gebiet op ynternet: de PietCast!

  • 11 min
  Ekstreme simmer troch klimaatferoaring en it klimaatbelied (#20)

  Ekstreme simmer troch klimaatferoaring en it klimaatbelied (#20)

  Sa'n bytsje oan de ein fan dizze simmer is it tiid om Piet Paulusma wer ris even op te sykjen foar de PietCast. Yn Harns praat Wim Brons yn de tweintichste edysje fan de podcast mei Piet oer it útkommen fan syn simmerfoarsizzing.

  Ek hawwe beide mannen it oer it feroarjende klimaat en oer Piets twivels of alle feroaringen wol troch CO2 komme. En is der neffens Piet wol genôch draachflak foar alle maatregels dy't no op stapel steane?

  Fierder steane de ûnderwerpen tonger en bliksem op it programma en fansels wol Wim fan Piet witte hoe't it stiet mei 'de kopkes kofje mei mediabazen'. In lyts heal oerke ûntspannen waar- en klimaatpraat yn it lege drukgebiet op ynternet yn de tweintichste PietCast.

  Reaksje of fraach? Graach! We komme derop werom. Maile kin nei Wim Brons

  • 26 min
  Piet's simmerfoarsizzing 2019 (#19)

  Piet's simmerfoarsizzing 2019 (#19)

  Alle jierren komt Piet Paulusma mei in foarsizzing foar de simmer. Yn dit legedrukgebiet op ynternet, de PietCast, prate Piet en Wim diz'kear oer Piet's ferwachting foar dy simmer. Wurdt it wer sa'n ekstreme simmer as ferline jier?

  Yn de njoggentjinde PietCast sjocht Piet foarút op it waar de kommende simmer. De streamingspatroanen fan de ôfrûne winter en no yn de maitiid sjogge der hiel oars út as ferline jier. Dat hat er meinaam yn syn foarsizzing.

  Wér in kertierke legedruk waarpraat yn dizze 19e edysje fan de PietCast. Reaksje of fraach? Graach! We komme derop werom. Mailtsje kin nei Wim Brons

  • 17 min
  In sniebui?, mediastoarm en wetterpeil (#18)

  In sniebui?, mediastoarm en wetterpeil (#18)

  Yn dit legedrukgebiet op ynternet, prate Piet en Wim diz'kear oer de ferwachting foar de earste wiken fan April. Fierder drinkt Piet in soad kopkes kofje mei mediabazen yn it lân en liket it de goeie kant op te gean mei de grûnwetterstân. Gjin nijs? Dochs wol, altyd! En oars jou je je gewoan even del by wer in lyts kertier legedruk waarpraat yn dizze 18e edysje fan de PietCast.

  Reaksje of fraach? Graach! We komme derop werom. Maile kin nei Wim Brons

  • 13 min
  Maitiid yn febrewaris, mediashift én de Wetterskipsferkiezings (#17)

  Maitiid yn febrewaris, mediashift én de Wetterskipsferkiezings (#17)

  Yn dizze 17de ôflevering fan de podcast oer it waar mei Piet Paulusma praat Wim Brons mei ús waarman fansels oer de rekôrds fan de ôfrûne dagen. Fierder hat Piet noch hieltyd de hannen fol oan de mediastoarm om syn fuortgean, ein dit jier by SBS6, hinne. En der wurdt praat oer de Wetterskipsferkiezingen. Piet is in grut fan fan it Wetterskip en kin it belang fan dy organisaasje net genôch klam jaan. Dochs bliuwt de fraach: moatte wy stimme en sa ja: wêrop dan?

  Stay tuned foar in lytse 20 minuten lege-druk-waarpraat!

  Reaksje of fraach? Graach. We komme derop werom. Maile kin nei Wim Brons.

  • 18 min

Top Podcasts In Nature

Listeners Also Subscribed To