641 episodes

Daily meditation, thoughts, counseling and Scripture ( Mongolian) Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

Yanjmaa’s podcast Yanjmaa Jutmaan

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 5 Ratings

Daily meditation, thoughts, counseling and Scripture ( Mongolian) Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  Махан биеийн хүн ба сүнслэг хүн 3-9

  Махан биеийн хүн ба сүнслэг хүн 3-9

  “Энэ үеийн явдалд бүү нийцэгтүн. Харин зүрх сэтгэлээ шинэчилснээр өөрчлөгдөж Бурханы хүсэл юу болохыг, тухайлбал сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр хүслийг батлагтун.
  https://bible.com/bible/369/rom.12.2.АБ2004”
  ‭‭РОМ‬ ‭12‬:‭2‬ АБ2004‬ “Ах дүү нар аа, сүнслэг хүмүүстэй ярихын адил би та нартай ярьж чадсангүй. Харин махан биеийн хүнтэй, Христ доторх балчир хүүхэдтэй ярихын адил ярьсан. Би та нарт сүү өгсөн. Бор хоол өгөөгүй. Тэгэхэд та нар чадваргүй байсан. Одоо ч гэсэн та нар чадваргүй байна. Учир нь та нар одоо хүртэл махан биеийнхээ дагуу байна. Та нарын дунд атаархал, маргаан байгаа нь та нар махан биеийнхээ дагуу, хүний ёсны дагуу явдаггүй гэсэн хэрэг үү?
  https://bible.com/bible/369/1co.3.2-3.АБ2004”
  ‭‭1 КОРИНТ‬ ‭3‬:‭1‬-‭3‬ АБ2004‬ “тэр —Чи өөрийн Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрла. Мөн хөршөө өөрийн адил хайрла гэв.
  https://bible.com/bible/369/luk.10.27.АБ2004”
  ‭‭ЛУК‬ ‭10‬:‭27‬ АБ2004‬

  ---

  Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  • 10 min
  Эдгэрэл ба тууштай байдал 3-8

  Эдгэрэл ба тууштай байдал 3-8

  “Тиймээс бүхнийг хийсний дараа, бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурханы бүрэн зэвсгийг ав. Тэгээд бат зогс. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үнэнийг бүсэлж, зөвт байдлын хуягийг өмсөөд,
  https://bible.com/bible/369/eph.6.13-14.АБ2004”
  ‭‭ЕФЕС‬ ‭6‬:‭13‬-‭14‬ АБ2004‬

  ---

  Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  • 8 min
  Сүнслэг тэмцэл хүнийг чөлөөлдөг 3-7

  Сүнслэг тэмцэл хүнийг чөлөөлдөг 3-7

  “Үнэнээр Би та нарт хэлье. Та нар газар дээр юуг холбоно, тэр нь тэнгэрт холбогдох бөгөөд газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт мөн тайлагдах болно.
  https://bible.com/bible/369/mat.18.18.АБ2004”
  ‭‭МАТАЙ‬ ‭18‬:‭18‬ АБ2004‬

  ---

  Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  • 16 min
  Сүнслэг тэмцэл хийхээс өмнөх сэрэмжлүүлэг 3-6

  Сүнслэг тэмцэл хийхээс өмнөх сэрэмжлүүлэг 3-6

  “Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна.
  https://bible.com/bible/369/jas.4.7.АБ2004”
  ‭‭ИАКОВ‬ ‭4‬:‭7‬ АБ2004‬ “Эцгүүдийнх нь зүрхийг хүүхдүүд уруу нь, дуулгаваргүй нэгнийг зөвт хүмүүсийн мэргэн ухаанд буцаахын тулд Эзэний өмнө Елиагийн хүч болоод сүнс дотор явна. Тийнхүү Эзэний төлөө бэлтгэгдсэн хүмүүсийг бэлэн болгох юм гэжээ.
  https://bible.com/bible/369/luk.1.17.АБ2004”
  ‭‭ЛУК‬ ‭1‬:‭17‬ АБ2004‬

  ---

  Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  • 14 min
  Нигүүлсэл итгэгч биш хүний дээр 3-5

  Нигүүлсэл итгэгч биш хүний дээр 3-5

  Эхлэл 20

  ---

  Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  • 7 min
  Нигүүлсэл ба хангалуун байдал 3-4

  Нигүүлсэл ба хангалуун байдал 3-4

  “Тэгэхлээр ийм байна. Хармыг тарьдаг хүн хармыг хураана. Өгөөмрөөр тарьдаг хүн өгөөмрөөр хураана. Хүн бүр зүрхэндээ шийдсэнчлэн харамгүйгээр, албадлага бусаар өгөгтүн. Учир нь Бурхан баяртайгаар өгөгчийг хайрладаг. Бурхан бүх нигүүлслийг та нарт бялхаах чадалтай. Тийнхүү та нар үргэлж юм бүхэнд бүрэн хангалуун байдалтай байж, алив сайн үйлд элбэг баян байх болно. Энэ тухай “Тэр тараасан, ядууст өгсөн. Түүний зөвт байдал мөнхөд байна” гэж бичсэн ажгуу. Тариачинд тарих үрийг, идэх хүнсийг бэлдэн өгдөг Тэрээр та нарт тарих үрийг чинь ханган, өсгөх бөгөөд та нарын зөвт байдлын ургацыг улам арвин болгоно. Та нар их өгөөмөр байдлын төлөө юм бүхэнд баяжих болно. Энэ нь биднээр дамжуулан Бурханд өргөх талархлуудыг бий болгодог. Яагаад гэвэл энэ үйлчлэлийн үүрэг нь зөвхөн ариун хүмүүсийн хэрэгцээг хангадаг төдийгүй, харин ч Бурханд өргөх арвин талархлуудаар мөн бялхдаг. Энэхүү үйлчлэлээр өгөгдсөн баталгааны улмаас тэд Христийн сайн мэдээг хүлээн зөвшөөрсөн дуулгавартай байдлын чинь төлөө, мөн тэдэнд болон бүх хүнд өгсөн та нарын хандивын өгөөмөр сэтгэлийн төлөө Бурханыг алдаршуулах болно.
  https://bible.com/bible/369/2co.9.6-13.АБ2004”
  ‭‭2 КОРИНТ‬ ‭9‬:‭6‬-‭13‬ АБ2004‬

  ---

  Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/yanjmaajutmaan/support

  • 8 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

MarkPodcast ,

GREAT PODCAST!

Wonderful podcast. Totally worth listening.

I’d encourage everyone to check this podcast out.

Thank you for making this podcast.

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
D-Group
Ascension
Blaze Podcast Network
Tim Keller
Hank Smith & John Bytheway