44 min

台文通訊讀冊會第九‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年05月16日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng
讀冊內容
第一篇:
台灣人tio̍h愛覺醒啊 ! (第 11-18 pha):宋泉勝(世界歸正教會聯盟主席)
– 台文通訊特刊–第416-419頁
– 線頂 第63期–第1頁
讀冊ê人:Niau-tāu, A-bêng, Àm-kong-chiáu, Garrick, Liông-chì, Ô͘-tia̍p
第二篇:
Li̍p-tiûⁿ: Tēⁿ Liông-kng
– 台文通訊–第366頁
– 線頂 第49期–第8頁
讀冊ê人:Oskar, Sió-ka, Àm-kong-chiáu, A-iûⁿ

時間:2022年05月16日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng
讀冊內容
第一篇:
台灣人tio̍h愛覺醒啊 ! (第 11-18 pha):宋泉勝(世界歸正教會聯盟主席)
– 台文通訊特刊–第416-419頁
– 線頂 第63期–第1頁
讀冊ê人:Niau-tāu, A-bêng, Àm-kong-chiáu, Garrick, Liông-chì, Ô͘-tia̍p
第二篇:
Li̍p-tiûⁿ: Tēⁿ Liông-kng
– 台文通訊–第366頁
– 線頂 第49期–第8頁
讀冊ê人:Oskar, Sió-ka, Àm-kong-chiáu, A-iûⁿ

44 min