1 hr 1 min

台文通訊讀冊會第17‪回‬ 台文通訊讀冊會

    • Language Learning

時間:2022年07月11日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng

讀冊內容
第一篇:
台語滅種ê症頭:鄭良偉
-台文通訊特刊--357頁
-線頂 31期--第8頁
讀冊ê人:野良貓, A-chhiu, Monica, Sió-ka, Tân Lō͘, Niau-tāu

第二篇:
【30冬特刊回應】 回顧 完全應驗ê預言書:Bí-phang Hôa-á
-台文通訊特刊--358頁
-無線頂
讀冊ê人:Liông-chì, Àm-kong-chiáu, Tân Lō͘, Garrick

時間:2022年07月11日
地點:Twitter Space
主持人:Niau-tāu, Sió-ka, A-bêng

讀冊內容
第一篇:
台語滅種ê症頭:鄭良偉
-台文通訊特刊--357頁
-線頂 31期--第8頁
讀冊ê人:野良貓, A-chhiu, Monica, Sió-ka, Tân Lō͘, Niau-tāu

第二篇:
【30冬特刊回應】 回顧 完全應驗ê預言書:Bí-phang Hôa-á
-台文通訊特刊--358頁
-無線頂
讀冊ê人:Liông-chì, Àm-kong-chiáu, Tân Lō͘, Garrick

1 hr 1 min